Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Danh Mục Thành Phần Hồ Sơ Của Các Cơ Quan Cấp Sở Nộp Lưu Vào Lưu Trữ Lịch Sử

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học & Tư Liệu Học' started by nhandanglv123, Jan 22, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Xây Dựng Danh Mục Thành Phần Hồ Sơ Của Các Cơ Quan Cấp Sở Nộp Lưu Vào Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Hà Nội
  Hệ thống hóa một số nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác thu thập, bổ sung tài liệu. Nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc, phương pháp tiêu chuẩn xác định nội dung, thành phần hồ sơ lưu trữ của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thành phố hà nội từ đó rút ra những ưu điểm có thể kế thừa. Trình bày những quy định của nhà nước về công tác lưu trữ đặc biệt là những quy định về trách nhiệm của các lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp xây dựng và biện pháp sử dụng Danh mục thành phần hồ sơ của các cơ quan cấp ở cần giao nộp vào lưu trữ lịch sử thành phố Hà nội
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Đức Thuận
  • Tác giả: Lê Thị Thúy Quỳnh
  • Số trang: 162
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89521
  https://drive.google.com/uc?id=1fGCku_OzDo9F_aj_X7-Mi3fslP-gylKi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page