Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Mô Hình Đồng Quản Lý Tài Nguyên Môi Trường Tại Khu Bảo Tồn Biển Cù Lao Chàm, Tỉnh Quảng Nam

Discussion in 'Sử Dụng & Bảo Vệ Tài Nguyên' started by admin, Apr 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án được thực hiện nhằm mục đích là đưa ra giải pháp tối ưu để vận động cộng đồng địa phương tham gia chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường (TN,MT) tại Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng hưởng lợi. Luận án tập trung vào bốn nội dung chính sau: (a) Tổng hơp, phân tích các mô hình đồng quản lý (ĐQL) trong quản lý TN,MT vùng bờ; (b) Làm sáng tỏ các khía cạnh lý luận và thực tiễn, cơ chế và tiêu chí ĐQL; (c) Thiết kế và triển khai ứng dụng thử nghiệm mô hình ĐQL tại KBTB Cù Lao Chàm; (d) Phân tích cơ chế và giải pháp hỗ trợ tính bền vững của mô hình. Luận án đã sử dụng cách tiếp cận đa ngành, cộng đồng và hệ thống theo hướng tổng hợp, phân tích lý luận và thực tiễn, định tính và định lượng thông tin, đồng thời kết hợp theo chuỗi sự kiện lịch sử và logic; áp dụng các phương pháp phân tích kinh điển theo PRA, DPSIR, SWOT, SMART, LFA, CBA và chọn mẫu điều tra; tính sản lượng trên một đơn vị đánh bắt ( ); sử dụng kết quả của chương trình ghi nhật ký khai thác (log-book) và chương trinh giám sát đa dạng sinh học và môi trường tại KBTB Cù Lao Chàm. Các dữ liệu sử dụng bao gồm dữ liệu sơ cấp từ kết quả thực nghiệm, quan sát, tham dự, phỏng vấn; và các dữ liệu thứ cấp từ báo cáo, bài báo khoa học, số liệu thống kê và nghiên cứu trước đây.
  • Luận án tiến sĩ môi trường
  • Chuyên ngành sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
  • Tác giả: Chu Mạnh Trinh
  • Hướng dẫn: Nguyễn Chu Hồi
  • 223 Trang
  • File PDF
  • Trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn 2011
  Link Download
  http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/handle/123456789/4256
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page