Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục Tinh Thần Dân Tộc Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam (1919-1975)

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Lịch Sử' started by quanh.bv, May 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Giáo Dục Tinh Thần Dân Tộc Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam (1919-1975) Ở Trường Trung Học Phổ Thông
  1.Tinh thần dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, kết tinh những giá trị tinh hoa văn hóa, truyền thống của dân tộc, được hình thành và phát triển dựa nên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng của Người. Thực chất đó là cuộc đấu tranh đòi độc lập tự do cho các dân tộc bị áp bức, trong đó có Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc. 2. Giáo dục tinh thần dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong DHLS có ý nghĩa to lớn trong nhà trường phổ thông hiện nay, đặc biệt trong xu thế “khu vực hóa”, “toàn cầu hóa” và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước. Đó cũng là mục tiêu của sự nghiệp giáo dục đào tạo đối với chiến lược phát triển con người Việt Nam trong thế kỷ XXI.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Thế Bình và TS. Nguyễn Văn Phong
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoa
  • Số trang: 174
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33162
  https://docs.google.com/file/d/0BxHj5SE-yPqTM3NMbHhBR3pYcWc
   
  Last edited: May 15, 2019 at 10:12 AM

Share This Page

Loading