DVD eBook Luận Văn Giáo Dục - Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by admin, Sep 4, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Giáo Dục
  Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục
  116 Quyển | 2,0 GB
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-2009 - Biện Pháp Đào Tạo Hệ Đại Học Tại Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Tỉnh.pdf
  002  LATS-2010 - Giáo Dục Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Cho Sinh Viên Sư Phạm Miền Núi Đông Bắc Việt Nam Thông Qua Tổ Chức.pdf
  003  LATS-2010 - Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ.pdf
  004  LATS-2010 - Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Học Viên Sư Phạm Trong Nhà Trường Quân Sự Hiện Nay.pdf
  005  LATS-2010 - Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Hợp Tác Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở.pdf
  006  LATS-2011 - Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Thực Hành Các Trường Dạy Nghề Khu Vực Miền Núi Phía Bắc.rar
  007  LATS-2011 - Nghiên Cứu Quá Trình Phát Triển Loại Hình Dạy Lớp Ghép Tiểu Học Ở Việt Nam.pdf
  008  LATS-2012 - Bồi Dưỡng Năng Lực Sư Phạm Cho Giáo Viên Tiểu Học Dân Tộc Khmer Tỉnh Bạc Liêu.pdf
  009  LATS-2012 - Giáo Dục Hướng Nghiệp Trong Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Ở Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  010  LATS-2012 - Phát Triển Năng Lực Thích Ứng Nghề Cho Sinh Viên Cao Đẳng Sư Phạm.pdf
  011  LATS-2013 - Biện Pháp Dạy Học Đọc Hiểu Cho Học Sinh Rối Loạn Phổ Tự Kỉ Ở Đầu Cấp Tiểu Học.pdf
  012  LATS-2013 - Bồi Dưỡng Phương Pháp Học Tập Cho Học Viên Ở Đại Học Quân Sự Theo Tư Tưởng Lấy Tự Học Làm Cốt.pdf
  013  LATS-2013 - Dạy Học Giáo Dục Học Ở Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Năng Lực Thực Hiện.pdf
  014  LATS-2013 - Dạy Học Giải Quyết Vấn Đề Trong Phần Lý Thuyết Cơ Sở Ở Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật.pdf
  015  LATS-2013 - Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Kỹ Năng Học Tập Hợp Tác Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm.pdf
  016  LATS-2013 - Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trong Dạy Học Môn Công Nghệ Ở Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  017  LATS-2013 - Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam.pdf
  018  LATS-2013 - Giáo Dục Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Tiểu Học Nông Thôn Miền Núi Phía Bắc.pdf
  019  LATS-2013 - Giáo Dục Kỹ Năng Ra Quyết Định Cho Sinh Viên Đại Học.pdf
  020  LATS-2013 - Giáo Dục Tính Kỷ Luật Học Tập Cho Sinh Viên Cao Đắng Sư Phạm Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  021  LATS-2013 - Hoàn Thiện Kỹ Năng Dạy Học Cho Trợ Giảng Ở Đại Học Quân Sự Hiện Nay.pdf
  022  LATS-2013 - Phối Hợp Dạy Học Thực Hành Nghề Giữa Trường Dạy Nghề Với Các Cơ Sở Sử Dụng Lao Động.pdf
  023  LATS-2013 - Phối Hợp Dạy Học Thực Hành Nghề Với Các Cơ Sở Sử Dụng Lao Động.pdf
  024  LATS-2013 - Thiết Kế Và Sử Dụng Hệ Thống Bài Tập Trong Dạy Học Học Phần Giáo Dục Học Ở Trường Đại Học.pdf
  025  LATS-2013 - Tổ Chức Trò Chơi Xây Dựng Nhằm Phát Triển Tính Sáng Tạo Cho Trẻ Khuyết Tật Trí Tuệ Nhẹ 5 - 6 Tuổi.pdf
  026  LATS-2013 - Xây Dựng Quy Trình Dạy Học Phát Hiện Theo Thuyết Kiến Tạo Ở Tiểu Học.pdf
  027  LATS-2014 - Biện Pháp Phát Triển Kĩ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ Tự Kỷ 3 - 4 Tuổi.pdf
  028  LATS-2014 - Bồi Dưỡng Kỹ Năng Công Tác Pháp Chế Cho Cán Bộ Giáo Dục Cấp Tỉnh.pdf
  029  LATS-2014 - Dạy Học Dựa Vào Phong Cách Học Tập Của Học Viên Người Lớn Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên.zip
  030  LATS-2014 - Dạy Học Dựa Vào Tìm Tòi Ở Tiểu Học Với Sự Hỗ Trợ Của Công Nghệ Thông Tin.pdf
  031  LATS-2014 - Dạy Học Theo Dự Án Các Mô Đun Nghề Công Nghệ Ô Tô.pdf
  032  LATS-2014 - Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Khu Vực Hà Nội Qua Tham Vấn Nghề.pdf
  033  LATS-2014 - Mô Hình Đánh Giá Kết Học Tập Của Sinh Viên Trong Đào Tạo Theo Tín Chỉ.pdf
  034  LATS-2014 - Phát Triển Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Học Tập Cho Sinh Viên Đại Học Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  035  LATS-2014 - Phát Triển Một Số Yếu Tố Của Tư Duy Sáng Tạo Cho Học Sinh Tiểu Học.pdf
  036  LATS-2014 - Rèn Luyện Kỹ Năng Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Trẻ Khuyết Tật Cho Sinh Viên Sư Phạm.pdf
  037  LATS-2014 - Rèn Luyện Kỹ Năng Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Cho Sinh Viên Cao Đẳng Sư Phạm.pdf
  038  LATS-2014 - Sử Dụng Tri Thức Địa Phương Trong Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Cho Học Sinh Tiểu Học Tày - Nùng.pdf
  039  LATS-2014 - Tổ Chức Xêmina Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Học Ở Đại Học Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  040  LATS-2014 - Điều Chỉnh Hành Vi Ngôn Ngữ Cho Trẻ Tự Kỷ 3 - 6 Tuổi Dựa Vào Bài Tập Chức Năng.pdf
  041  LATS-2015 - Dạy Học Theo Tiếp Cận CDIO Trong Đào Tạo Giáo Viên Kỹ Thuật Trình Độ Đại Học.pdf
  042  LATS-2015 - Giáo Dục Hành Vi Văn Hóa Học Tập Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Sư Phạm.pdf
  043  LATS-2015 - Giáo Dục Môi Trường Dựa Vào Trải Nghiệm Trong Dạy Học Môn Khoa Học Ở Tiểu Học.pdf
  044  LATS-2015 - Giáo Dục Đạo Đức Công Vụ Cho Học Viên Trường Chính Trị Cấp Tỉnh Khu Vực Miền Núi Phía Bắc.pdf
  045  LATS-2015 - Hoàn Thiện Kỹ Thuật Dạy Học Cho Giảng Viên Đại Học Quân Sự.rar
  046  LATS-2015 - Phát Triển Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Khối Ngành Kinh Tế Các Trường Cao Đẳng Khu Vực Trung Du.pdf
  047  LATS-2015 - Phát Triển Môi Trường Giao Tiếp Cho Sinh Viên Sư Phạm Ở Các Trường Cao Đẳng Miền Núi Phía Bắc.pdf
  048  LATS-2015 - Phát Triển Năng Lực Hoạt Động Xã Hội Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Sư Phạm Khu Vực Miền Núi.pdf
  049  LATS-2015 - Phát Triển Năng Lực Hợp Tác Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp.pdf
  050  LATS-2015 - Phát Triển Y Đức Của Người Thầy Thuốc Quân Đội Hiện Nay.pdf
  051  LATS-2015 - Rèn Luyện Kĩ Năng Dạy Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Linh Hoạt Trong Thực Tập.pdf
  052  LATS-2015 - Thiết Kế Môi Trường Học Tập Kiến Tạo Trong Lớp Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Tiểu Học.pdf
  053  LATS-2015 - Xây Dựng Học Liệu E-Learning Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Của Giáo Viên Tiểu Học.rar
  054  LATS-2016 - Bồi Dưỡng Kỹ Năng Dạy Học Cho Giảng Viên Các Cơ Sở Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức.rar
  055  LATS-2016 - Bồi Dưỡng Năng Lực Nghiên Cứu Khoa Học - Công Nghệ Cho Giảng Viên Cao Đẳng Nghề Vùng Đồng Bằng Sông .rar
  056  LATS-2016 - Dạy Học Hỗ Trợ Kỹ Năng Đọc Thành Tiếng Cho Học Sinh Lớp 1 Có Khó Khăn Về Đọc.pdf
  057  LATS-2016 - Dạy Học Ở Tiểu Học Dựa Vào Phong Cách Học Tập Của Học Sinh.pdf
  058  LATS-2016 - Giáo Dục Kĩ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Theo Tiếp Cận Hợp Tác.rar
  059  LATS-2016 - Giáo Dục Kĩ Năng Hợp Tác Trong Trò Chơi Đóng Vai Có Chủ Đề Cho Trẻ 5-6 Tuổi Ở Trường Mầm Non.zip
  060  LATS-2016 - Một Số Biện Pháp Hỗ Trợ Trong Dạy Học Viết Cho Học Sinh Có Khó Khăn Về Viết Ở Tiểu Học.pdf
  061  LATS-2016 - Phát Triển Kỹ Năng Tiếp Nhận Và Xử Lý Thông Tin Học Tập Của Sinh Viên Sư Phạm Trong Đào Tạo.pdf
  062  LATS-2016 - Phát Triển Kỹ Năng Tự Học Cho Học Sinh Các Trường Dự Bị Đại Học Dân Tộc.pdf
  063  LATS-2016 - Rèn Luyện Kỹ Năng Thương Lượng Cho Sinh Viên Ngành Quản Trị Nhân Lực.pdf
  064  LATS-2016 - Tổ Chức Dạy Học Theo Module Học Phần Giáo Dục Học Trong Đào Tạo Theo Hệ Thống Tín Chỉ.pdf
  065  LATS-2016 - Vận Dụng Quan Điểm Huấn Luyện Cốt Thiết Thực, Chu Đáo Hơn Tham Nhiều Của Hồ Chí Minh Trong Dạy Học.rar
  066  LATS-2016 - Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Tiên Tiến Khối Ngành Kỹ Thuật Ở Việt Nam.pdf
  067  LATS-2016 - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Giáo Dục Học Của Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  068  LATS-2016 - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Giáo Dục Học Của Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Quá Trình.rar
  069  LATS-2017 - Dạy Học Theo Tiếp Cận Năng Lực Trong Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Ngành Thông Tin Và Truyền Thông.pdf
  070  LATS-2017 - Dạy Học Tâm Lí Học Du Lịch Ở Đại Học Hướng Vào Phát Triển Năng Lực Tự Học Cho Sinh Viên.pdf
  071  LATS-2017 - Dạy Nghề Cho Phụ Nữ Khmer Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Theo Hình Thức Giáo Dục Thường Xuyên.pdf
  072  LATS-2017 - Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Sinh Viên Sư Phạm.pdf
  073  LATS-2017 - Giáo Dục Hòa Nhập Ở Trường Tiểu Học Cho Trẻ Em Mồ Côi Sống Tại Các Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội.pdf
  074  LATS-2017 - Giáo Dục Kĩ Năng Học Đường Cho Trẻ Tự Kỉ Chuẩn Bị Vào Lớp 1.pdf
  075  LATS-2017 - Giáo Dục Kĩ Năng Xã Hội Cho Học Sinh Khuyết Tật Trí Tuệ Lớp 1 Hòa Nhập.pdf
  076  LATS-2017 - Giáo Dục Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Khuyết Tật Trí Tuệ Học Hòa Nhập Ở Tiểu Học.zip
  077  LATS-2017 - Giáo Dục Lòng Nhân Ái Cho Trẻ 5-6 Tuổi Qua Trải Nghiệm Ở Trường Mầm Non.pdf
  078  LATS-2017 - Giáo Dục Tính Trách Nhiệm Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận Giá Trị Và Kỹ Năng Sống.pdf
  079  LATS-2017 - Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Các Trường Cao Đẳng Nghề Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.pdf
  080  LATS-2017 - Rèn Luyện Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Qua Tổ Chức Thực Hành Sư Phạm.pdf
  081  LATS-2017 - Rèn Luyện Kỹ Năng Học Tập Cho Sinh Viên Trong Đào Tạo Theo Tín Chỉ.pdf
  082  LATS-2017 - Tập Luyện Kĩ Năng Hoạt Động Nhóm Cho Trẻ 5-6 Tuổi Ở Trường Mầm Non.pdf
  083  LATS-2018 - Dạy Học Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Dựa Vào Dự Án Ở Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật.pdf
  084  LATS-2018 - Giáo Dục Chính Trị Cho Học Viên Các Trường Sĩ Quan Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Quân Đội Trong Tình Hình Mới.rar
  085  LATS-2018 - Giáo Dục Giá Trị Nghề Nghiệp Cho Học Viên Sư Phạm Ở Các Trường Đại Học Trong Quân Đội Theo Quan Điểm Tích Hợp.rar
  086  LATS-2018 - Giáo Dục Giá Trị Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non Qua Thực Tập Nghề Nghiệp.pdf
  087  LATS-2018 - Giáo Dục Hành Vi Đạo Đức Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Qua Làm Quen Với Văn Học Thiếu Nhi.pdf
  088  LATS-2018 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Viên Ở Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Hiện Nay.rar
  089  LATS-2018 - Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục.pdf
  090  LATS-2018 - Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng.zip
  091  LATS-2018 - Phát Triển Năng Lực Dạy Học Của Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Dựa Vào Giáo Dục Trải Nghiệm.pdf
  092  LATS-2018 - Phát Triển Năng Lực Đánh Giá Giáo Dục Cho Sinh Viên Đại Học Ngành Giáo Dục Tiểu Học.pdf
  093  LATS-2018 - Rèn Luyện Kỹ Năng Dạy Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Ngành Giáo Dục Thể Chất.rar
  094  LATS-2018 - Rèn Luyện Kỹ Năng Học Tập Cho Học Viên Bổ Túc Trung Học Phổ Thông Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên.pdf
  095  LATS-2018 - Thiết Kế Bài Học Môn Giáo Dục Học Theo Quan Điểm Sư Phạm Tích Hợp Ở Trường Đại Học Sư Phạm.pdf
  096  LATS-2018 - Xây Dựng Học Liệu Điện Tử Hỗ Trợ Dạy Học Tương Tác Ở Tiểu Học.pdf
  097  LATS-2018 - Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Ở Trường THPT Chuyên Theo Tiếp Cận Văn Hóa Tổ Chức.pdf
  098  LATS-2018 - Xây Dựng Và Sử Dụng Bài Tập Trong Dạy Học Giáo Dục Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học.pdf
  099  LATS-2019 - Bồi Dưỡng Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Về Giáo Dục Kĩ Năng Sống Theo Quan Điểm Sư Phạm Tích Hợp.pdf
  100  LATS-2019 - Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm.pdf
  101  LATS-2019 - Giáo Dục Kĩ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Qua Tổ Chức Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề Ở Khu Vực Miền Núi Phía Bắc.pdf
  102  LATS-2019 - Giáo Dục Năng Lực Văn Hóa Ứng Xử Học Đường Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  103  LATS-2019 - Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Ngành Nông Nghiệp Tại Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học.pdf
  104  LATS-2019 - Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Liên Thông Trình Độ Đại Học Nhóm Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí Theo Tiếp Cận CDIO.zip
  105  LATS-2019 - Phát Triển Khả Năng Suy Luận Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Qua Hoạt Động Khám Phá Khoa Học.pdf
  106  LATS-2019 - Phát Triển Năng Lực Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Ở Trường Đại Học.pdf
  107  LATS-2019 - Phát Triển Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Trong Dạy Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Theo Tiếp Cận Mô Đun.pdf
  108  LATS-2019 - Phát Triển Năng Lực Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm.pdf
  109  LATS-2019 - Rèn Luyện Kĩ Năng Thiết Kế Bài Học Theo Tiếp Cận Năng Lực Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm.pdf
  110  LATS-2019 - Rèn Luyện Kỹ Năng Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Nhà Trường Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Mầm Non Trình Độ Cử Nhân Sư Phạm.pdf
  111  LATS-2019 - Thiết Kế Mô Hình Dạy Học Hợp Tác Ở Tiểu Học.pdf
  112  LATS-2019 - Đánh Giá Thực Trong Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh Giao Tiếp Của Sinh Viên Đại Học Ngành Ngôn Ngữ Anh.pdf
  113  LATS-2020 - Giáo Dục Kỹ Năng Giao Tiếp Bằng Lời Nói Cho Trẻ 5-6 Tuổi Chậm Phát Triển Ngôn Ngữ.pdf
  114  LATS-2020 - Nghiên Cứu Mô Hình Giáo Dục Tiểu Học Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Trong Bối Cảnh Hiện Nay.rar
  115  LVTS-2009 - Vận Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Quá Trình Dạy Học Môn Giáo Dục Học Ở Trường CĐSP.pdf
  116  LVTS-2012 - Sử Dụng Trò Chơi Dân Gian Nhằm Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Tiểu Học Miền Núi Đông Bắc.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14zyRxECA0X3pr6z2JgKUf1Z2kHR_bHet
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 14, 2020

Share This Page