DVD eBook Luận Văn Giáo Dục - Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by admin, Sep 4, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Giáo Dục
  Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục
  3067 Quyển | 10,0 GB

  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-2005 - Những Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên THCS Ở Các Tỉnh Tây Nguyên Đáp Ứng Yêu Cầu Phổ Cập Giáo Dục THCS.rar
  002  LATS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Trường Trung Học Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Trà Vinh.pdf
  003  LATS-2006 - Các Giải Pháp Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Đạt Trình Độ Quản Lý Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  004  LATS-2006 - Các Giải Pháp Đổi Mới Quản Lý Dạy Học Thực Hành Theo Tiếp Cận Năng Lực Thực Hiện Cho Sinh Viên Sư Phạm Kỹ Thuật.rar
  005  LATS-2006 - Kết Hợp Đào Tạo Tại Trường Và Doanh Nghiệp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  006  LATS-2006 - Xây Dựng Mô Hình Đào Tạo Liên Thông Giáo Viên Dạy Nghề Từ Công Nhân Kỹ Thuật.pdf
  007  LATS-2007 - Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Của Các Giải Pháp Tăng Cường Vai Trò Đội Ngũ Cán Bộ Nữ Trong Hoạt Động Quản Lý Nhà Trường Đại Học.pdf
  008  LATS-2007 - Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Ở Các Trường Đại Học Việt Nam Theo Định Hướng Bình Đẳng Giới.pdf
  009  LATS-2008 - Hoàn Thiện Mô Hình Quản Lý Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Trong Các Trường Đại Học Việt Nam.pdf
  010  LATS-2008 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tin Học Trường Trung Học Phổ Thông Theo Quan Điểm Chuẩn Hóa Và Xã Hội Hóa.pdf
  011  LATS-2009 - Lý Luận, Thực Tiễn Và Các Giải Pháp Tổ Chức Giáo Dục Trẻ Em Lang Thang Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục Sức Khỏe Sinh Sản Vị Thành Niên.pdf
  012  LATS-2009 - Mô Hình Quản Lý Cơ Sở Đào Tạo, Bồi Dưỡng Chính Trị Cấp Huyện Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  013  LATS-2009 - Mô Hình Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Đáp Ứng Mục Tiêu Giáo Dục Toàn Diện.pdf
  014  LATS-2009 - Nghiên Cứu Mô Hình Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đáp Ứng Nhu Cầu Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Của Địa Phương Ở Việt Nam.pdf
  015  LATS-2009 - Nghiên Cứu Đánh Giá Thẩm Định Chương Trình Giáo Dục Đại Học.pdf
  016  LATS-2009 - Nghiên Cứu Đổi Mới Quản Lý Ở trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể.pdf
  017  LATS-2009 - Phát Triển Nhà Trường Trung Học Phổ Thông Ở Việt Nam Theo Quan Điểm Nhà Trường Hiệu Quả.pdf
  018  LATS-2009 - Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trong Đại Học Đa Ngành, Đa Lĩnh Vực Ở Việt Nam Theo Quan Điểm Tự Chủ Và Trách Nhiệm Xã Hội.pdf
  019  LATS-2009 - Tổ Chức Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Theo Tinh Thần Xã Hội Hóa.pdf
  020  LATS-2009 - Tổ Chức Quản Lý Đào Tạo Liên Thông Của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Trong Điều Kiện Việt Nam.pdf
  021  LATS-2009 - Tổ Chức Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Thanh Niên Sau Cai Nghiện Ma Túy Ở Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  022  LATS-2009 - Đánh Giá Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Việt Nam Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  023  LATS-2010 - Luận Cứ Khoa Học Của Chiến Lược Phát Triển Đào Tạo Nghề Tỉnh Nghệ An Trong Giai Đoạn Công Nghiệp Hóa-Hiện Đại Hóa.pdf
  024  LATS-2010 - Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại Đại Học Ngoại Ngữ Quân Sự.pdf
  025  LATS-2010 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Các Trường Đại Học Ở Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Đại Học.pdf
  026  LATS-2010 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Đại Học Trong Các Học Viện, Trường Công An Nhân Dân.pdf
  027  LATS-2010 - Quản Lý Phát Triển Năng Lực Giáo Viên Mẫu Giáo Theo Tiếp Cận Kĩ Năng Nghề Đáp Ứng Theo Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Mầm Non.pdf
  028  LATS-2010 - Đánh Giá Giảng Viên Đại Học Theo Hướng Chuẩn Hóa Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  029  LATS-2011 - Chính Sách Hợp Tác Với Nước Ngoài Về Đào Tạo Sau Đại Học Của Việt Nam Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế.pdf
  030  LATS-2011 - Cơ Sở Khoa Học Phát Triển Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ở Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.pdf
  031  LATS-2011 - Nghiên Cứu Quản Lý Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Trong Giáo Dục Đại Học Ở Việt Nam.rar
  032  LATS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Ở Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  033  LATS-2011 - Quản Lý Quá Trình Dạy Và Học Theo Học Chế Tín Chỉ Trong Các Trường Đại Học Ở Việt Nam Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  034  LATS-2011 - Quản Lý Xây Dựng Và Đánh Giá Chương Trình Môn Học Trình Độ Đại Học Trong Học Chế Tín Chỉ.pdf
  035  LATS-2011 - Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông Gắn Với Kinh Tế - Xã Hội Ở Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.pdf
  036  LATS-2011 - Xây Dựng Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Quá Trình Dạy Học Các Môn Chuyên Ngành Ở Trường Đại Học Ngoại Ngữ.pdf
  037  LATS-2011 - Xây Dựng Mô Hình Quản Lý Công Tác Giáo Dục Đạo Đức Cho Sinh Viên Trong Các Trường Đại Học Sư Phạm Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  038  LATS-2012 - Nghiên Cứu Chức Năng Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới Phục Vụ Công Tác Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Đáp Ứng Yêu Cầu Xã Hội.pdf
  039  LATS-2012 - Phát Triển Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Đại Học Y Việt Nam Theo Quan Điểm Bình Đẳng Giới.pdf
  040  LATS-2012 - Quản Lý Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Hành Chính Cho Cán Bộ Chính Quyền Cấp Xã Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  041  LATS-2012 - Quản Lý Công Tác Phổ Cập Giáo Dục Ở Các Địa Phương Khó Khăn Thuộc Miền Núi Phía Bắc Việt Nam.pdf
  042  LATS-2012 - Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Đào Tạo Của Trường Đại Học Theo Quan Điểm Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể (TQM).pdf
  043  LATS-2012 - Quản Lý Dạy Học Theo Quan Điểm Dạy Học Phân Hóa Ở Trường Trung Học Phổ Thông Việt Nam Hiện Nay.pdf
  044  LATS-2012 - Quản Lý Nhà Nước Cấp Tỉnh Đối Với Các Cơ Sở Giáo Dục Có Yếu Tố Nước Ngoài.pdf
  045  LATS-2012 - Quản Lý Nhà Trường Tiểu Học Việt Nam Theo Tiếp Cận Văn Hóa Tổ Chức.pdf
  046  LATS-2012 - Quản Lý Đào Tạo Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Đáp Ứng Yêu Cầu Thời Kỳ Đổi Mới Hiện Nay.pdf
  047  LATS-2012 - Quản Lý Đào Tạo Nhân Lực Kỹ Thuật Đáp Ứng Nhu Cầu Phát Triển Các Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung.rar
  048  LATS-2012 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  049  LATS-2012 - Xây Dựng Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trung Học Cơ Sở.rar
  050  LATS-2013 - Cơ Sở Khoa Học Và Giải Pháp Thực Hiện Quyền Tự Chủ Và Trách Nhiệm Xã Hội Trong Quản Lý Tài Chính.pdf
  051  LATS-2013 - Hoàn Thiện Chính Sách Đối Với Trường Đại Học Thuộc Tỉnh Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  052  LATS-2013 - Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Ở Các Trường Cao Đẳng.pdf
  053  LATS-2013 - Quản Lí Đào Tạo Cán Bộ Chỉ Huy Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  054  LATS-2013 - Quản Lí Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Tại Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên.pdf
  055  LATS-2013 - Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Lâm Sàng Cho Điều Dưỡng Viên Trình Độ Đại Học Tại Các Trường Đại Học Y Việt Nam.pdf
  056  LATS-2013 - Quản Lý Giáo Dục Quốc Phòng-An Ninh Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Việt Nam Trong Bối Cảnh Mới.pdf
  057  LATS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Trong Các Trường Dạy Nghề Đáp Ứng Yêu Cầu Của Thị Trường Lao Động.pdf
  058  LATS-2013 - Quản Lý Quá Trình Đào Tạo Đại Học Vừa Làm Vừa Học Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  059  LATS-2013 - Quản Lý Đào Tạo Giáo Viên Đáp Ứng Nhu Cầu Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Vùng Đông Nam Bộ.pdf
  060  LATS-2013 - Quản Lý Đào Tạo Nhân Lực Tại Doanh Nghiệp May Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  061  LATS-2013 - Quản Lý Đào Tạo Trong Các Trường Đại Học Việt Nam Theo Tiếp Cận Quản Lý Theo Kết Quả (RBM).pdf
  062  LATS-2013 - Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Ở Các Trường Đại Học Tư Thục Việt Nam Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  063  LATS-2013 - Xây Dựng Chuẩn Đầu Ra Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Cơ Khí.pdf
  064  LATS-2013 - Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Của Trung Tâm Dạy Nghề Công Lập Vùng Đông Nam Bộ.pdf
  065  LATS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Về Hợp Tác Đào Tạo Nghề Giữa Các Trường Cao Đẳng Và Doanh Nghiệp Ở Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  066  LATS-2014 - Chiến Lược Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Thanh Tra Giáo Dục Tại Tỉnh Thanh Hóa.pdf
  067  LATS-2014 - Cơ Sở Khoa Học Của Dự Báo Nhu Cầu Nhân Lực Trình Độ Cao Đẳng, Đại Học Ở Việt Nam.pdf
  068  LATS-2014 - Cơ Sở Khoa Học Về Quản Lý Trường Đại Học Thuộc Bộ Công Thương Theo Hướng Tự Chủ Và Trách Nhiệm.pdf
  069  LATS-2014 - Kiến Tạo Môi Trường Dạy Học Toàn Diện Tại Đại Học Thái Nguyên.pdf
  070  LATS-2014 - Kết Nối Nhà Trường, Gia Đình Và Xã Hội Nhằm Tăng Cường Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học.pdf
  071  LATS-2014 - Kỹ Năng Giám Sát, Kỹ Năng Giảng Dạy Và Năng Lực Chuyên Môn Của Giảng Viên Các Trường Cao Đẳng Nghề.pdf
  072  LATS-2014 - Nghiên Cứu Phong Cách Quản Lý Của Hiệu Trưởng Và Các Yếu Tố Cấu Thành.pdf
  073  LATS-2014 - Nghiên Cứu Thực Trạng Môi Trường Khuyến Tri Thức Tại Các Công Ty Tư Nhân Thuộc Lĩnh Vực Giáo Dục.pdf
  074  LATS-2014 - Nghiên Cứu Và Dự Đoán Tiềm Năng Phát Triển Của Giảng Viên Dựa Trên Các Đặc Tính Nghiệp Vụ Và Hồ Sơ.pdf
  075  LATS-2014 - Những Tương Quan Trong Việc Bồi Dưỡng Năng Lực Sư Phạm Cho Giảng Viên Các Trường Cao Đẳng Kinh Tế.pdf
  076  LATS-2014 - Những Tương Quan Đến Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên.pdf
  077  LATS-2014 - Những Yếu Tố Động Lực Dự Báo Hiệu Suất Thực Hiện Công Việc Của Giáo Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm.pdf
  078  LATS-2014 - Nâng Cao Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Hùng Vương.pdf
  079  LATS-2014 - Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Cho Các Nhà Quản Lý Giáo Dục Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  080  LATS-2014 - Phong Cách Lãnh Đạo Của Nhà Quản Lý Các Trường Đại Học Hướng Tới Việc Thỏa Mãn Yêu Cầu Công Việc.pdf
  081  LATS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Đông Nam Bộ Trong Bối Cảnh.pdf
  082  LATS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy Trong Các Trường-Khoa Đại Học Sư Phạm.pdf
  083  LATS-2014 - Quản Lí Thực Tập Sư Phạm Trong Đào Tạo Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Chuẩn Nghề.pdf
  084  LATS-2014 - Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Ở ĐHQG Hà Nội Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lƣợng Của Mạng Lƣới Các Trường Đại Học Khu Vực Đông Nam Á.pdf
  085  LATS-2014 - Quản Lý Chất Lượng Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  086  LATS-2014 - Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể.pdf
  087  LATS-2014 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Cử Nhân Sư Phạm Theo Tiếp Cận TQM Và ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Đại Học Đa Ngành, Đa Lĩnh Vực.pdf
  088  LATS-2014 - Quản Lý Dạy Học Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng Tại Trường Tiểu Học Tỉnh Vĩnh Long.zip
  089  LATS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Miền Đông Nam Bộ.pdf
  090  LATS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên Đại Học Theo Tiếp Cận CDIO.pdf
  091  LATS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Các Môn Chuyên Ngành Trong Trường Dạy Nghề Thuộc Bộ Công Thương.pdf
  092  LATS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Trong Các Trường Nghệ Thuật Ở Phía Bắc Việt Nam.pdf
  093  LATS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tham Gia Xã Hội Hoá Giáo Dục Của Trường Trung Học Phổ Thông Khu Vực Đồng Bằng Sông.pdf
  094  LATS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm.pdf
  095  LATS-2014 - Quản Lý Khoa Học Cấp Cơ Sở Tại Các Trường Đại Học Thuộc Đại Học Thái Nguyên-Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  096  LATS-2014 - Quản Lý Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  097  LATS-2014 - Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Giữa Cơ Sở Dạy Nghề Với Doanh Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.PDF
  098  LATS-2014 - Quản Lý Phát Triển Các Trường Cao Đẳng Nghề Nhằm Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực Vùng Kinh Tế Trọng Điểm.pdf
  099  LATS-2014 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Nghề Đáp Ứng Nhu Cầu Đào Tạo Nhân Lực.rar
  100  LATS-2014 - Quản Lý Quá Trình Dạy-Học Theo Học Chế Tín Chỉ Ở Các Trường Cao Đẳng Trong Hiệp Hội Các Trường.pdf
  101  LATS-2014 - Quản Lý Trường Đại Học Đa Phân Hiệu Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Kinh Tế - Xã Hội Hiện Nay.pdf
  102  LATS-2014 - Quản Lý Đào Tạo Theo Năng Lực Thực Hiện Nghề Kỹ Thuật Xây Dựng Ở Các Trường Cao Đẳng Xây Dựng.pdf
  103  LATS-2014 - Quản Trị Nguồn Nhân Lực Các Trường Đại Học Địa Phương Thuộc Khu Vực Miền Trung Việt Nam.pdf
  104  LATS-2014 - Sự Hài Lòng Và Hiệu Suất Công Việc Của Cán Bộ Viên Chức Trường Đại Học Hùng Vương, Phú Thọ, Việt Nam.pdf
  105  LATS-2014 - Sự Thích Hợp Giữa Năng Lực Của Sinh Viên Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thông Tin.pdf
  106  LATS-2014 - Thực Trạng Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Của Các Trường Dạy Nghề Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  107  LATS-2014 - Tiêu Chuẩn Đánh Giá Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Tại Thành Phố Hải Phòng.pdf
  108  LATS-2014 - Đánh Giá Chất Lượng Quản Lý Dạy - Học Của Người Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở.pdf
  109  LATS-2014 - Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Qua Chất Lượng Dịch Vụ Được Cung Cấp Bởi Các Trường Thành Viên.pdf
  110  LATS-2014 - Đánh Giá Thực Trạng Chương Trình Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học Của Trường Đại Học Nông Lâm.pdf
  111  LATS-2014 - Đánh Giá Việc Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Của Các Trường Đại Học Trực Thuộc Bộ Công Thương.pdf
  112  LATS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  113  LATS-2015 - Chính Sách Nhập Khẩu Dịch Vụ Giáo Dục Đại Học Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế Ở Việt Nam.rar
  114  LATS-2015 - Cơ Sở Lí Luận Và Thực Tiễn Của Tự Đánh Giá Trong Quản Lý Chất Lượng Ở Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  115  LATS-2015 - Luận Cứ Khoa Học Của Phát Triển Đào Tạo Sư Phạm Nghệ Thuật Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Nước Ta.pdf
  116  LATS-2015 - Phát Triển Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Trong Những Năm Đầu Xây Dựng Xã Hội.pdf
  117  LATS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Cấp Khoa Tại Trường Đại Học Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  118  LATS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông.doc
  119  LATS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Đáp Ứng Yêu Cầu Phổ Cập Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ Em 5 Tuổi.pdf
  120  LATS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Thành Phố Đà Nẵng Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  121  LATS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Theo Quan Điểm Nhà Trường Hiệu Quả.pdf
  122  LATS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Các Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa.pdf
  123  LATS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học An Giang Theo Tiếp Cận Quản Lí Nhân Lực.pdf
  124  LATS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Bắc Tây Nguyên Trong Bối Cảnh.pdf
  125  LATS-2015 - Quản Lí Phát Triển Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Theo Định Hướng Xã Hội Học Tập.pdf
  126  LATS-2015 - Quản Lí Trường Đại Học Điện Lực Theo Tiếp Cận Quản Lí Chất Lượng Tổng Thể.pdf
  127  LATS-2015 - Quản Lí Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Đà Nẵng.pdf
  128  LATS-2015 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Của Trường Trung Học Phổ Thông Theo Chuẩn Nghề.pdf
  129  LATS-2015 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  130  LATS-2015 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại Các Trường Đại Học Tư Thục Khu Vực Miền Trung Việt Nam.pdf
  131  LATS-2015 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại Các Trường Đại Học Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  132  LATS-2015 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.rar
  133  LATS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Trong Giai Đoạn Đổi Mới Giáo Dục.doc
  134  LATS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Sinh Viên Các Trường Đại Học Theo Quan Điểm Tăng Cường Tính Tự Quản.pdf
  135  LATS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Xã Hội Hoá Ở Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  136  LATS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Hạnh Kiểm Học Sinh Trong Các Trường THPT Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  137  LATS-2015 - Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Giữa Trường Cao Đẳng Nghề Với Doanh Nghiệp Ở Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  138  LATS-2015 - Quản Lý Nghiên Cứu Khoa Học Tại Các Cơ Sở Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục.pdf
  139  LATS-2015 - Quản Lý Nguồn Lực Thông Tin Trong Thư Viện Trường Đại Học.pdf
  140  LATS-2015 - Quản Lý Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Năng Lực.pdf
  141  LATS-2015 - Quản Lý Sự Liên Kết Của Trường Trung Học Phổ Thông Với Các Lực Lượng Xã Hội Trong Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  142  LATS-2015 - Quản Lý Tài Chính Của Các Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Khu Vực Tây Bắc Đối Với Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  143  LATS-2015 - Quản Lý Tài Chính Trong Nhà Trường Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Tăng Quyền Tự Chủ Và Tự Chịu.pdf
  144  LATS-2015 - Quản Lý Văn Hóa Tổ Chức Của Các Đại Học Ở Việt Nam.pdf
  145  LATS-2015 - Quản Lý Đào Tạo Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Cho Cán Bộ Dân Tộc Thiểu Số Tại Học Viện Chính Trị.pdf
  146  LATS-2015 - Quản Lý Đào Tạo Của Các Trường Cao Đẳng Du Lịch Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp.pdf
  147  LATS-2015 - Quản Lý Đào Tạo Của Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực.pdf
  148  LATS-2015 - Quản Lý Đào Tạo Cử Nhân Bằng Kép Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể (TQM).pdf
  149  LATS-2015 - Quản Lý Đánh Giá Kết Quả Học Tập Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Của Học Viên Ở Các Trường Đại Học Quân Sự.rar
  150  LATS-2015 - Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Trực Thuộc Bộ Công Thương Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  151  LATS-2015 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Ở Trường Trung Học Phổ Thông Vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.pdf
  152  LATS-2016 - Giải Pháp Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Của Các Trường-Khoa Đại Học Sư Phạm.rar
  153  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Chính Trị Khu Vực Bắc Trung Bộ Trong Giai Đoạn Hiện Nay.rar
  154  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Học Viên Trong Các Học Viện, Trường Sĩ Quan Quân Đội Hiện Nay.rar
  155  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Các Tỉnh Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam.doc
  156  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Các Tỉnh Vùng Kinh Tế Trọng Điểm.pdf
  157  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Vùng Tây Bắc Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới.rar
  158  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Các Tỉnh Vùng Tây Bắc.rar
  159  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Các Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Theo Hướng Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  160  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Múa Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế.rar
  161  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Quản Lý Giáo Dục Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  162  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  163  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Khu Vực Bắc Trung Bộ Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục .rar
  164  LATS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Đại Học Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực.rar
  165  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Khu Vực Đông Nam Bộ.rar
  166  LATS-2016 - Quản Lí Quá Trình Đào Tạo Theo Tín Chỉ Ở Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  167  LATS-2016 - Quản Lý Bổi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Các Trường Đại Học.pdf
  168  LATS-2016 - Quản Lý Chất Lượng Chăm Sóc - Giáo Dục Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Tư Thục Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  169  LATS-2016 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin Trong Các Trường Cao Đẳng.pdf
  170  LATS-2016 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Đại Học Liên Kết Quốc Tế Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể.pdf
  171  LATS-2016 - Quản Lý Dạy Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Theo Hướng Xây Dựng Xã Hội.pdf
  172  LATS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Cấp Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương.rar
  173  LATS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Ở Trường THPT Theo Định Hướng Phát Triển Nhân Lực Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  174  LATS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Phát Triển Nhân Lực.pdf
  175  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Chức Ở Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Của Bộ Nội Vụ.pdf
  176  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng GV THPT Thành Phố Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Hóa.rar
  177  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Bối Cảnh Đổi Mới Căn Bản.rar
  178  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh.pdf
  179  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Và Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  180  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Thành Phố Hà Nội.rar
  181  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Ở Các Trường Đại Học Khu Vực Đồng Bằng Sông.rar
  182  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Cho Sinh Viên Ở Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể.pdf
  183  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Trường Dự Bị Đại Học Dân Tộc Đáp Ứng Yêu Cầu Tạo Nguồn.pdf
  184  LATS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Cơ Sở Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học.zip
  185  LATS-2016 - Quản Lý Nhà Nước Về Đào Tạo Liên Thông Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Đại Học Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực Quốc Gia.pdf
  186  LATS-2016 - Quản Lý Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh Cho Sinh Viên Các Trường Đại học Việt Nam.pdf
  187  LATS-2016 - Quản Lý Trường Tiểu Học Theo Tiếp Cận Quản Lý Dựa Vào Nhà Trường.pdf
  188  LATS-2016 - Quản Lý Việc Đổi Mới Giảng Dạy Tiếng Anh Trong Các Trường Trung Học Cơ Sở Công Lập.pdf
  189  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Của Trường Cao Đẳng Nghề Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  190  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Dựa Trên Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Ở Các Trường Đại Học Tư Thục Miền Trung.pdf
  191  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Giáo Viên Nghệ Thuật Trình Độ Đại Học Theo Tiếp Cận Năng Lực Thực Hiện Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Việt Nam Hiện Nay.pdf
  192  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Theo Hệ Thống Tín Chỉ Trong Các Trường Đại Học Địa Phương Ở Việt Nam.docx
  193  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Trong Các Trường Cao Đẳng Ở Việt Nam.rar
  194  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể Ở Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp.doc
  195  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  196  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Từ Xa Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực Trình Độ Đại Học Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.rar
  197  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Ở Các Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương Đáp Ứng Yêu Cầu Thị Trường .rar
  198  LATS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Ở Trường Đại Học Kỹ Thuật Hậu Cần Công An Nhân Dân Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng.rar
  199  LATS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Khu Vực Miền Núi Phía Bắc.zip
  200  LATS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Tiếng Anh Tiểu Học Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.rar
  201  LATS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Viên Chức Hành Chính Trong Các Đại Học Vùng Ở Việt Nam.pdf
  202  LATS-2017 - Giải Pháp Quản Lý Tạo Động Lực Làm Việc Cho Giảng Viên Tại Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.pdf
  203  LATS-2017 - Hoàn Thiện Chính Sách Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Khu Vực Tây Nguyên.doc
  204  LATS-2017 - Phát Triển Môi Trường Giáo Dục Kỷ Luật Tích Cực Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở.doc
  205  LATS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Đào Tạo Ở Các Trường Đại Học Trong Quân Đội Theo Tiếp Cận Năng Lực.rar
  206  LATS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Khmer Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.rar
  207  LATS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Vùng Có Điều Kiện Kinh Tế- Xã Hội Đặc Biệt Khó Khăn.pdf
  208  LATS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Dạy Nghề Quân Đội Theo Tiếp Cận Năng Lực.doc
  209  LATS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Quân Đội Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  210  LATS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  211  LATS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  212  LATS-2017 - Quản Lý Thực Tập Tốt Nghiệp Của Sinh Viên Học Viện An Ninh Nhân Dân Theo Tiếp Cận CIPO.pdf
  213  LATS-2017 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu.rar
  214  LATS-2017 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Nghề Nghiệp Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Các Tỉnh Tây Nguyên Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  215  LATS-2017 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Quản Lý Theo Chuẩn Cho Hiệu Trưởng Các Trường THCS Thành Phố Hà Nội.doc
  216  LATS-2017 - Quản Lý Chất Lượng Trong Các Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Theo Tiếp Cận AUN-QA.pdf
  217  LATS-2017 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Của Trường Cao Đẳng Nghề Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể.pdf
  218  LATS-2017 - Quản Lý Công Tác Sinh Viên Ở Các Trường Đại Học Công Lập Khối Ngành Kinh Tế Tại TP. Hồ Chí Minh.docx
  219  LATS-2017 - Quản Lý Dạy Học Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  220  LATS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học.rar
  221  LATS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  222  LATS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Chính Khóa Ở Trường Đại Học Khu Vực Miền Trung Trong Bối Cảnh.pdf
  223  LATS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Cao Đẳng Trong Đào Tạo Theo Hệ Thống Tín Chỉ.pdf
  224  LATS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Của Học Viên Ở Đại Học Quân Sự.rar
  225  LATS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tham Gia Giáo Dục Pháp Luật Cho Sinh Viên Không Chuyên Luật Trong Các Trường.pdf
  226  LATS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Thực Hành - Thực Tập Của Sinh Viên Ngành Quản Lí Giáo Dục Theo Tiếp Cận.pdf
  227  LATS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Lưu Học Sinh Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Tại Việt Nam.pdf
  228  LATS-2017 - Quản Lý Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng.rar
  229  LATS-2017 - Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Cao Đẳng Nghề Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực Của Các Khu Công Nghiệp.pdf
  230  LATS-2017 - Quản Lý Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Nhà Trường Phổ Thông Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực.pdf
  231  LATS-2017 - Quản Lý Phát Triển Trường Trung Học Phổ Thông Chất Lượng Cao Trong Thời Kỳ Đổi Mới.rar
  232  LATS-2017 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Các Trường Cao Đẳng Y Tế Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.rar
  233  LATS-2017 - Quản Lý Quá Trình Dạy Học Của Trường THPT Tỉnh Tuyên Quang Trong Bối Cảnh Phân Cấp Quản Lý Giáo Dục.pdf
  234  LATS-2017 - Quản Lý Quá Trình Đào Tạo Giáo Viên Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Ở Các Trường Đại Học Hiện Nay.pdf
  235  LATS-2017 - Quản Lý Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Hiện Nay.pdf
  236  LATS-2017 - Quản Lý Truyền Thông Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh, Sinh Viên Trong Bối Cảnh Hiện Nay.rar
  237  LATS-2017 - Quản Lý Đào Tạo Cử Nhân Ngành Quản Lý Văn Hóa Ở Trường Đại Học Đáp Ứng Nhu Cầu Xã Hội.doc
  238  LATS-2017 - Quản Lý Đào Tạo Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Theo Chuẩn Đầu Ra Ở Trường Đại Học Vinh.pdf
  239  LATS-2017 - Quản Lý Đào Tạo Theo Chuẩn Đầu Ra Của Các Trường Cao Đẳng Nghề Thuộc Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển.pdf
  240  LATS-2017 - Quản Lý Đào Tạo Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng Ở Các Trường Cao Đẳng Khu Vực Tây Bắc.pdf
  241  LATS-2017 - Xây Dựng Văn Hóa Chất Lượng Trong Các Trường Đại Học Tư Thục Việt Nam.pdf
  242  LATS-2018 - Hoàn Thiện Mô Hình Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Vùng Đồng Bằng Sông Hồng.pdf
  243  LATS-2018 - Phát Triển Văn Hóa Nhà Trường Cao Đẳng Sư Phạm Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Trong Bối Cảnh Đổi Mới.pdf
  244  LATS-2018 - Phát Triển Đội Ngũ Công Chức Quản Lý Nhà Nước Về Biển Và Hải Đảo Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  245  LATS-2018 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Khu Vực Tây Nguyên Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  246  LATS-2018 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Các Trường Cao Đẳng Vùng Tây Nguyên Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  247  LATS-2018 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Thỉnh Giảng Lâm Sàng Của Trường Đại Học Y.rar
  248  LATS-2018 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Tỉnh Đắk Lắk Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Việt Nam.pdf
  249  LATS-2018 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Sức Khỏe Sinh Sản Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông.pdf
  250  LATS-2018 - Quản Lí Liên Kết Đào Tạo Giữa Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp Với Doanh Nghiệp Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực.pdf
  251  LATS-2018 - Quản Lí Thực Tập Sư Phạm Trong Đào Tạo Giáo Viên Mầm Non Ở Các Trường Cao Đẳng Khu Vực Tây Bắc.pdf
  252  LATS-2018 - Quản Lý Bồi Dưỡng Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Huyện Trong Bối Cảnh Đổi Mới.pdf
  253  LATS-2018 - Quản Lý Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Ở Các Trường Chính Trị Tỉnh Trên Cơ Sở Ứng Dụng Công Nghệ.rar
  254  LATS-2018 - Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân.rar
  255  LATS-2018 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học Thái Bình Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  256  LATS-2018 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  257  LATS-2018 - Quản Lý Dạy Học Môn Chuyên Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  258  LATS-2018 - Quản Lý Dạy Học Môn Pháp Luật Theo Chuẩn Đầu Ra Ở Các Trường Trung Cấp Cảnh Sát Thuộc Bộ Công An.rar
  259  LATS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Giá Trị Quốc Tế Cho Học Sinh THPT Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  260  LATS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Sinh Viên Các Trường Văn Hóa Nghệ Thuật Hiện Nay.rar
  261  LATS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú.rar
  262  LATS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Sinh Viên Đại Học Huế Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  263  LATS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Công Lập Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.rar
  264  LATS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  265  LATS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Các Trường Nghệ Thuật Hiện Nay.rar
  266  LATS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ 5-6 Tuổi Ở Các Trường Mầm Non Tư Thục.pdf
  267  LATS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Phi Vật Thể Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở.pdf
  268  LATS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Viên Ở Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Theo Hướng Phát Triển Năng Lực.rar
  269  LATS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Ở Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Theo Hướng Phát Triển Toàn Diện Người Học.rar
  270  LATS-2018 - Quản Lý Học Tập Của Sinh Viên Đại Học Theo Hướng Tự Chủ Dựa Vào Nhà Trường.pdf
  271  LATS-2018 - Quản Lý Liên Kết Giữa Nhà Trường Và Doanh Nghiệp Trong Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Ngành May Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.rar
  272  LATS-2018 - Quản Lý Nhóm Trẻ Độc Lập Tư Thục Ở Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  273  LATS-2018 - Quản Lý Phát Triển Bền Vững Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Góp Phần Xây Dựng Xã Hội Học Tập Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.rar
  274  LATS-2018 - Quản Lý Phát Triển Phương Tiện Dạy Học Ở Các Trường Đại Học Thuộc Bộ Công An Trong Bối Cảnh Đổi Mới.rar
  275  LATS-2018 - Quản Lý Phát Triển Phẩm Chất Và Năng Lực Của Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Đồng Nai.rar
  276  LATS-2018 - Quản Lý Phương Tiện Dạy Học Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục.zip
  277  LATS-2018 - Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  278  LATS-2018 - Quản Lý Đào Tạo Diễn Viên Múa Ở Các Trường Văn Hóa Nghệ Thuật, Theo Tiếp Cận Năng Lực.rar
  279  LATS-2018 - Quản Lý Đào Tạo Giảng Viên Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng Ở Các Trường.rar
  280  LATS-2018 - Quản Lý Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Theo Tiếp Cận Năng Lực Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học Vùng Đồng Bằng Sông Hồng.pdf
  281  LATS-2018 - Quản Lý Đào Tạo Nghề Điện Công Nghiệp Theo Năng Lực Thực Hiện Tại Các Trường Trung Cấp Ở Khu Vực Bắc Trung Bộ.pdf
  282  LATS-2018 - Quản Lý Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng Tại Trường Đại Học Tây Đô.pdf
  283  LATS-2018 - Quản Lý Đào Tạo Sau Đại Học Tại Các Trường Đại Học Tư Thục Khu Vực Hà Nội Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng.rar
  284  LATS-2018 - Quản Lý Đào Tạo Ở Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng.rar
  285  LATS-2018 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Dựa Theo Lý Thuyết Quản Lý Sự Thay Đổi.pdf
  286  LATS-2018 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Tin Học Trường Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  287  LATS-2018 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Theo Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.rar
  288  LATS-2018 - Quản Lý Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường THPT Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  289  LATS-2018 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hà Nội.rar
  290  LATS-2018 - Xây Dựng Tổ Chức Biết Học Hỏi Ở Các Trường Đại Học Sư Phạm.pdf
  291  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  292  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng.pdf
  293  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Cốt Cán Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  294  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  295  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Dạy Nghề Tỉnh Phú Thọ Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  296  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Dạy Tiếng Khmer Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.pdf
  297  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội Theo Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  298  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Khối Ngành Kỹ Thuật Các Trường Đại Học Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  299  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Ngành Công Tác Xã Hội Trong Các Trường Đại Học Ở Việt Nam Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  300  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Ngành Kinh Tế Các Trường Đại Học Ở Hà Nội.pdf
  301  LATS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  302  LATS-2019 - Quản Lí Chương Trình Đào Tạo Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận AUN-QA.pdf
  303  LATS-2019 - Quản Lí Cơ Sở Giáo Dục Đại Học Ngoài Công Lập Theo Tiếp Cận Hệ Thống.zip
  304  LATS-2019 - Quản Lí Hoạt Động Thư Viện Hướng Tới Giáo Dục Văn Hóa Đọc Cho Học Sinh Các Trường THCS Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  305  LATS-2019 - Quản Lí Đào Tạo Giáo Viên Tiểu Học Ở Các Trường-Khoa Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  306  LATS-2019 - Quản Lí Đội Ngũ Giảng Viên Đào Tạo Giáo Viên Mầm Non Tại Các Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương.pdf
  307  LATS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng Nghề Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  308  LATS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Ngạch Công Chức Cho Công Chức Các Sở Thuộc Thành Phố Hà Nội.pdf
  309  LATS-2019 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ngành Kiến Trúc Trình Độ Đại Học Theo Tiếp Cận TQM Tại Trường Đại Học Xây Dựng.pdf
  310  LATS-2019 - Quản Lý Dạy Học Lâm Sàng Ở Các Trường Đại Học Y Việt Nam.zip
  311  LATS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tỉnh Tuyên Quang Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  312  LATS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Tính Kỷ Luật Cho Sinh Viên Tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh.zip
  313  LATS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  314  LATS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Trường THCS Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  315  LATS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Tự Bảo Vệ Cho Học Sinh Tiểu Học Ở Các Xã Miền Núi Thành Phố Hà Nội.pdf
  316  LATS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Thực Hành Của Sinh Viên Ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Các Trường Đại Học Khu Vực Nam Bộ.rar
  317  LATS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Thực Tập Của Học Viên Ở Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực.rar
  318  LATS-2019 - Quản Lý Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Theo Tiếp Cận Quan Hệ Trường Và Doanh Nghiệp Tại Các Trường Cao Đẳng Tỉnh Đồng Nai.pdf
  319  LATS-2019 - Quản Lý Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trường Trung Học Phổ Thông Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.zip
  320  LATS-2019 - Quản Lý Trường Phổ Thông Liên Cấp Trong Các Doanh Nghiệp Tư Nhận Ở Việt Nam.rar
  321  LATS-2019 - Quản Lý Tài Chính Của Trường Trung Học Phổ Thông Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.zip
  322  LATS-2019 - Quản Lý Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia.pdf
  323  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Trong Các Trường Đại Học Ở Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông.pdf
  324  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử Đáp Ứng Nhu Cầu Thị Trường Lao Động Tại Các Trường Cao Đẳng.zip
  325  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Đẳng Đáp Ứng Nhu Cầu Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Thành Phố Đà Nẵng.pdf
  326  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ở Các Trường Đại Học Địa Phương Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  327  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Của Các Cơ Sở Đào Tạo Giáo Viên Có Đào Tạo Trình Độ Cao Đẳng Vùng Đông Nam Bộ.pdf
  328  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Theo Tiếp Cận Chuẩn Đầu Ra Ở Các Trường Đại Học Khối Ngành Nghệ Thuật.rar
  329  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Thực Hiện Quyền Tự Chủ Và Trách Nhiệm Xã Hội Của Các Trường Đại Học Địa Phương Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  330  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục Tại Các Trường Đại Học Việt Nam Việt Nam.rar
  331  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Trình Độ Trung Cấp Theo Tiếp Cận Năng Lực Hướng Tới Việc Làm.pdf
  332  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Trực Tuyến Ở Các Trường Đại Học Việt Nam Hiện Nay.pdf
  333  LATS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Ở Các Trường Cao Đẳng Thuộc Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể (TQM).pdf
  334  LATS-2019 - Quản Lý Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trung Cấp Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  335  LATS-2019 - Quản Lý Đánh Giá Kết Quả Rèn Luyện Của Sinh Viên Các Trường Đại Học Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  336  LATS-2019 - Quản Trị Trường Đại Học Công Lập Việt Nam Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  337  LATS-2020 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào.zip
  338  LATS-2020 - Quản Lý Đào Tạo Giáo Viên Mầm Non Ở Các Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Theo Tiếp Cận CIPO.zip
  
  Code:
  0001  LVTS-2002 - Xây Dựng Quy Hoạch Phát Triển Giáo Dục Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Huyện Cẩm Xuyên Đến 2010.doc
  0002  LVTS-2003 - Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Đào Tạo Đối Với Hệ Đại Học Chính Quy Tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0003  LVTS-2003 - Các Biện Pháp Quản Lý Chương Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Mầm Non Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0004  LVTS-2003 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Kết Quả Tự Học Cho Sinh Viên Hệ Chính Qui Trường Đại Học Công Đoàn.pdf
  0005  LVTS-2003 - Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Để Xây Dựng Mô Hình Đảm Bảo Chất Lượng Dùng Cho Các Trường Cao Đẳng Sư Phạm Miền Núi Trên Cơ Sở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Sơn La.pdf
  0006  LVTS-2003 - Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Hoạt Động Dạy Học Của Người Hiệu Trưởng Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Trường Tiểu Học (Huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng).pdf
  0007  LVTS-2003 - Một Số Biện Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Đời Sống Sinh Viên Nội Trú Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0008  LVTS-2003 - Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Học Tập Các Môn Khoa Học Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ở Phân Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền.pdf
  0009  LVTS-2003 - Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tỉnh Lạng Sơn Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  0010  LVTS-2003 - Một Số Giải Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh Công Tác Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  0011  LVTS-2003 - Nghiên Cứu Sự Phối Hợp Giữa Nhà Trường Và Gia Đình Trong Việc Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.pdf
  0012  LVTS-2003 - Những Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Tiếng Nước Ngoài Trong Tình Hình Hiện Nay Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định.pdf
  0013  LVTS-2003 - Thực Trạng Và Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thanh Tra Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông, Tỉnh An Giang.pdf
  0014  LVTS-2003 - Xây Dựng Trung Tâm Giáo Dục Cộng Đồng Một Biện Pháp Đẩy Mạnh Xã Hội Hóa Công Tác Giáo Dục Và Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Cộng Đồng Trên Địa Bàn Nông Thôn Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0015  LVTS-2004 - Biện Pháp Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Ngô Quyền Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0016  LVTS-2004 - Biện Pháp Tăng Cường Xã Hội Hóa Sự Nghiệp Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Ở Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng Đến Năm 2008.pdf
  0017  LVTS-2004 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Kết Hợp Hoạt Động Của Đơn Vị.pdf
  0018  LVTS-2004 - Các Biện Pháp Quản Lý Đổi Mới Việc Thực Hiện Phương Pháp Giảng Dạy Tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0019  LVTS-2004 - Cải Tiến Công Tác Quản Lý Nhân Sự Làm Việc Trong Dự Án Giáo Dục Ở Nhà Trường Phổ Thông.pdf
  0020  LVTS-2004 - Khảo Sát Thực Trạng Dạy Và Học Tiếng Anh Tại Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0021  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Cải Tiến Cơ Chế Quản Lí Tài Chính Đối Với Cơ Quan Sở Giáo Dục Và Đào Tạo - Phân Tích Trường Hợp Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0022  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Huy Động Cộng Đồng Nhằm Tăng Cường Nguồn Lực Vật Chất Và Tài Chính Cho Giáo Dục Phổ Thông Ở Huyện Kiến Thụy Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0023  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Chủ Yếu Nhằm Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Bác Sĩ Đa Khoa Hệ Chính Quy Tại Trường Đại Học Y Hải Phòng.pdf
  0024  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Đội Ngũ Giáo Viên Thể Dục Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0025  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nhằm Phát Huy Hiệu Quả Hoạt Động Ở Cấp Khoa Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0026  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0027  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Tổ Chức Của Nhà Trường Nhằm Phát Huy Tiềm Năng Xã Hội Thực Hiện Công Tác Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông (Nghiên Cứu Tại Hải Phòng).pdf
  0028  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Tổ Chức Mối Liên Kết Lực Lượng Giáo Dục Và Lực Lượng Truyền Hình Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Truyền Thông Các Chương Trình Truyền Hình Giáo Dục.pdf
  0029  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Xây Dựng Phong Cách Quản Lý Dân Chủ Cho Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0030  LVTS-2004 - Một Số Biện Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Của Trường Đại Học Dân Lập Quản Lý Và Kinh Doanh Hà Nội.pdf
  0031  LVTS-2004 - Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Lực Quản Lý Nhà Nước Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo (Nghiên Cứu Thực Tế Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hải Phòng).pdf
  0032  LVTS-2004 - Một Số Giải Pháp Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Bán Công Vùng Nông Thôn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0033  LVTS-2004 - Những Biện Pháp Quản Lý Nhằm Xây Dựng Trường Mầm Non Thành Thị Hải Phòng Đạt Chuẩn Quốc Gia Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0034  LVTS-2004 - Những Biện Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Trên Địa Bàn Huyện An Hải Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0035  LVTS-2004 - Quy Chuẩn Và Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Kỹ Thuật - Một Yếu Tố Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Hải Phòng Giai Đoạn 2005 - 2010.pdf
  0036  LVTS-2004 - Tổ Chức Công Tác Quan Hệ Quốc Tế Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Nghiên Cứu Khoa Học Và Hội Nhập Trong Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0037  LVTS-2005 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Ngoại Ngữ Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Tế Công Cộng.rar
  0038  LVTS-2005 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Dạy - Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Ở Trường Đại Học Y Hải Phòng.rar
  0039  LVTS-2005 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Của Khoa Quản Lý Doanh Nghiệp Tại Trường Đại Học Dân Lập Quản Lý Và Kinh Doanh Hà Nội.pdf
  0040  LVTS-2005 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Năng Lực Chuyên Môn Giáo Viên Tiểu Học Quận Ngô Quyền - Hải Phòng Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Tiểu Học.rar
  0041  LVTS-2005 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ Cán Bộ Làm Công Tác Quan Hệ Quốc Tế Của Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trong Bối Cảnh Hội Nhập.pdf
  0042  LVTS-2005 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Dạy Học Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hải Phòng.pdf
  0043  LVTS-2005 - Những Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc - Giáo Dục Trẻ Trong Các Trường Mầm Non Ngoài Công Lập Thành Phố Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.rar
  0044  LVTS-2005 - Những Biện Pháp Quản Lí Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiếng Anh Bậc Trung Học Cơ Sở Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  0045  LVTS-2005 - Những Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Nhằm Nâng Cao Trình Độ Học Vấn Cho Người Hưởng Lợi Trong Dự Án Phát Triển Cộng Đồng (Nghiên Cứu Trường Hợp Của Dự Án Tại Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0046  LVTS-2005 - Những Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Nghành Văn Hóa - Thông Tin Tại Trường Cán Bộ Quản Lý Văn Hóa - Thông Tin.pdf
  0047  LVTS-2005 - Những Biện Pháp Quản Lý Sinh Viên Ngoại Trú Của Trường Đại Học Hồng Đức Trên Địa Bàn Thành Phố Thanh Hóa.rar
  0048  LVTS-2005 - Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Điều Kiện Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Học Sinh Nội Trú Của Trường THPT Nội Trú - Đồ Sơn.rar
  0049  LVTS-2005 - Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Công Tác Giảng Dạy Của Đội Ngũ Giảng Viên Thỉnh Giảng Tại Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng.pdf
  0050  LVTS-2005 - Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Ký Túc Xá Tại Trung Tâm Nội Trú Sinh Viên Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0051  LVTS-2005 - Những Biện Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Ở Trung Tâm Nội Trú Sinh Viên Đại Học Quốc Gia Hà Nội Giai Đoạn 2005 - 2010.pdf
  0052  LVTS-2005 - Quản Lý Công Tác Thực Hành Sư Phạm Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Sinh Viên Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nhà Trẻ - Mẫu Giáo Trung Ương 1.pdf
  0053  LVTS-2005 - Thực Trạng Quản Lý Học Tập Đối Với Sinh Viên Ngành Tiểu Học Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Long.pdf
  0054  LVTS-2006 - Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Bắc Giang.pdf
  0055  LVTS-2006 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Dạy - Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Ở Trường Trung Học Thương Mại Du Lịch Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  0056  LVTS-2006 - Biện Pháp Quản Lý Các Điều Kiện Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Đại Học Hệ Tại Chức Của Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0057  LVTS-2006 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Yên Bái Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0058  LVTS-2006 - Biện Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Trong Việc Bồi Dưỡng Nâng Cao Trình Độ Chuyên Môn Và Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giáoviên Vật Lý Tại Trường Trung Học Phổ Thông Của Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0059  LVTS-2006 - Biện Pháp Quản Lý Của Phòng Giáo Dục Trong Công Tác Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Phổ Thông Huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0060  LVTS-2006 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nghề Phổ Thông Tại Các Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp Tỉnh Yên Bái Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0061  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Phát Triển Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Cấp Huyện Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0062  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lí Đội Ngũ Giáo Viên Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang Giai Đoạn 2006 - 2010.pdf
  0063  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Của Trường Trung Học Kỹ Thuật - Dạy Nghề Bắc Giang.pdf
  0064  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Nhằm Đẩy Mạnh Công Tác Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Quận Cầu Giấy, Hà Nội.pdf
  0065  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Của Phòng Giáo Dục Đối Với Hoạt Động Dạy Học Của Các Trường Tiểu Học Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0066  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Phòng Chống Ma Túy Trong Tập Thể Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định.pdf
  0067  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0068  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Ở Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Bắc Giang.pdf
  0069  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hiệp Hòa Số 2 Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0070  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0071  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Học Tập Môn Giáo Dục Thể Chất Ở Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn.pdf
  0072  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Trường Đại Học Công Đoàn.pdf
  0073  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Xã Hội Hóa Sự Nghiệp Giáo Dục Cấp Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0074  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Phát Huy Hiệu Quả Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Tại Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Bắc Giang.pdf
  0075  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Yên Bình Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Của Huyện.pdf
  0076  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định Giai Đoạn 2006 - 2010.pdf
  0077  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Sinh Viên Nội Trú Các Trường Đại Học Ngoài Công Lập Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Trong Điều Kiện Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Hiện Nay.pdf
  0078  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Yên Bái Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0079  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Ở Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Tiểu Học Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0080  LVTS-2006 - Các Biện Pháp Tổ Chức Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp Dạy - Học Các Môn Khoa Học Cơ Bản Theo Học Chế Tín Chỉ Ở Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.pdf
  0081  LVTS-2006 - Các Giải Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Các Trường Trung Học Phổ Thông Vùng Khó Khăn Ở Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái.pdf
  0082  LVTS-2006 - Các Giải Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Kinh Tế Hà Tĩnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0083  LVTS-2006 - Các Giải Pháp Tăng Cường Xã Hội Hóa Giáo Dục Trong Quản Lý Trường Phổ Thông Ngoài Công Lập Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0084  LVTS-2006 - Các Giải Pháp Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Đạt Trình Độ Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  0085  LVTS-2006 - Công Tác Quản Lý Hoạt Động Học Tập Và Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.pdf
  0086  LVTS-2006 - Giải Pháp Quản Lý Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lành Mạnh Ở Các Trường Phổ Thông Thành Phố Bắc Giang.pdf
  0087  LVTS-2006 - Giải Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Ở Trường Cao Đẳng Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Của Nhà Trường Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0088  LVTS-2006 - Giải Pháp Tăng Cường Xã Hội Hóa Sự Nghiệp Giáo Dục Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0089  LVTS-2006 - Hoàn Thiện Quy Trình Đào Tạo Cử Nhân Hệ Tại Chức Ở Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền.pdf
  0090  LVTS-2006 - Một Số Biện Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Cho Lãnh Đạo Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Dạy Nghề Cấp Huyện Ở Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0091  LVTS-2006 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Hệ Cao Đẳng Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0092  LVTS-2006 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0093  LVTS-2006 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thái Thuận Thành Phố Bắc Giang.pdf
  0094  LVTS-2006 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thanh Tra Toàn Diện Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0095  LVTS-2006 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiếng Pháp Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Bắc Giang.pdf
  0096  LVTS-2006 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Việc Thiết Kế Và Xây Dựng Trang Web Học Tập Trong Môi Trường Dạy Học Đa Phương Tiện Ở Trường Cao Đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội.pdf
  0097  LVTS-2006 - Một Số Giải Pháp Bồi Dưỡng Năng Lực Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Huyện Đức Hòa- Tỉnh Long An.pdf
  0098  LVTS-2006 - Một Số Giải Pháp Của Hiệu Trưởng Xây Dựng Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Châu Thành A Tỉnh Bến Tre.pdf
  0099  LVTS-2006 - Một Số Giải Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Địa Bàn Thành Phố Bắc Giang.pdf
  0100  LVTS-2006 - Một Số Giải Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Quá Trình Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Cẩm Lý Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0101  LVTS-2006 - Nghiên Cứu Cải Tiến Quy Trình Tổ Chức Kiểm Tra Đánh Gia Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Tại Khoa Du Lịch - Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0102  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Cải Tiến Công Tác Quản Lý Theo Hướng Tăng Cường Tính Tự Chủ Và Tự Chịu Trách Nhiệm Trong Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng.rar
  0103  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Nhằm Tăng Cường Thực Hiện Dân Chủ Trong Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Yên Bái.pdf
  0104  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Thực Hiện Dự Án Đào Tạo Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Sử Dụng Nguồn Vốn Vay Ngân Hàng Phát Triển Châu Á.pdf
  0105  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0106  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Quản Lý Công Tác Đào Tạo, Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Ở Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0107  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Sức Khỏe Sinh Sản Vị Thành Niên Trong Các Trường Trung Học Phổ Thông Ở Thành Phố Hà Nội Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp.pdf
  0108  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Và Học Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Nam Trực Tỉnh Nam Định Theo Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  0109  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Các Lớp Đào Tạo Bậc Đại Học Theo Hình Thức Liên Kết Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0110  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Cơ Sở Tại Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0111  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Năng Lực Sư Phạm Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0112  LVTS-2006 - Những Biện Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Phòng, Ban Chức Năng Của Viện Đại Học Mở Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Giáo Dục Đại Học Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0113  LVTS-2006 - Những Giải Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tại Trường Phổ Thông Trung Học Cơ Sở Hồng Hải Thành Phố Hạ Long Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0114  LVTS-2006 - Những Giải Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Cơ Hữu Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Giai Đoạn Hiện Nay.rar
  0115  LVTS-2006 - Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Mầm Non Ở Thành Phố Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0116  LVTS-2006 - Quản Lý Quá Trình Đào Tạo Học Sinh Âm Nhạc Ở Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Yên Bái.pdf
  0117  LVTS-2006 - Thực Trạng Quản Lý Giảng Dạy Trong Việc Đào Tạo Giáo Viên Tiểu Học Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Phước Và Một Số Giải Pháp.pdf
  0118  LVTS-2006 - Thực Trạng Quản Lý Việc Thực Hiện Chương Trình Dạy Học Của Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Tại Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0119  LVTS-2006 - Thực Trạng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Ở Các Trường Tiểu Học Tỉnh Bình Phước Và Một Số Giải Pháp.pdf
  0120  LVTS-2006 - Trình Bày Các Khái Niệm Cơ Bản Về Chuẩn Hóa Đội Ngũ Giáo Viên.pdf
  0121  LVTS-2006 - Xây Dựng Quy Trình Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tĩnh.pdf
  0122  LVTS-2006 - Đổi Mới Tổ Chức Hoạt Động Tư Vấn Nghề Và Giới Thiệu Việc Làm Cho Thanh Niên Quân Đội Đã Hoàn Thành Nghĩa Vụ Quân Sự.pdf
  0123  LVTS-2007 - Biện Pháp Kiểm Tra Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Nam Định.pdf
  0124  LVTS-2007 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Nam Định Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  0125  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Theo Phương Thức Tín Chỉ Đối Với Hệ Sư Phạm Chính Qui Tại Khoa Sư Phạm - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0126  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giáo Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I.pdf
  0127  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Đại Học Điện Lực.pdf
  0128  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề Tại Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định.rar
  0129  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy, Học Tập Các Môn Chuyên Ngành Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0130  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Khoa Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Pháp Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.rar
  0131  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Nhằm Hạn Chế Những Yếu Tố Cản Trở Quá Trình Đổi Mới Phương Pháp Dạy - Học Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Hội.pdf
  0132  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Yên Bái.pdf
  0133  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Của Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.rar
  0134  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Toán Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I.rar
  0135  LVTS-2007 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Yên Bái Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0136  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Huy Động Cộng Đồng Tham Gia Quản Lý Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0137  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0138  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Chương Trình Giáo Dục Thể Chất Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I.pdf
  0139  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ngành Công Nghệ May Tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0140  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Công Tác Giáo Dục Đạo Đức Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Hưng Yên.pdf
  0141  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Công Tác Sinh Viên Nước Ngoài Tại Trường Đại Học Thủy Lợi.pdf
  0142  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Công Tác Đào Tạo - Bồi Dưỡng Đội Ngũ Cán Bộ, Giảng Viên Của Đại Học Quốc Gia Hà Nội.rar
  0143  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0144  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Viên Trường Sĩ Quan Lục Quân 2.pdf
  0145  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Các Lớp Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Tại Khoa Sư Phạm Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0146  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Hoạt Động Tự Học Ngoại Ngữ Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định.pdf
  0147  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam Đáp Ứng Mục Tiêu Nâng Cấp Lên Học Viện Vào Năm 2012.pdf
  0148  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Dạy Học Các Môn Khoa Học Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Tại Trường CĐKT Kỹ Thuật Công Nghiệp I.RAR
  0149  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Đào Tạo Hệ Trung Cấp Chuyên Nghiệp Tại Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Thuộc Trường Đại Học Hải Phòng.pdf
  0150  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0151  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Hoạt Động Của Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0152  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0153  LVTS-2007 - Các Biện Pháp Tổ Chức Phối Hợp Giữa Bảo Tàng Và Nhà Trường Trong Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Ở Nội Thành Hà Nội.pdf
  0154  LVTS-2007 - Các Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Đáp Ứng Nhu Cầu Nâng Cấp Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I Thành Trường Đại Học.pdf
  0155  LVTS-2007 - Các Giải Pháp Quản Lý Nâng Cao Trình Độ Giáo Viên Dạy Thực Hành Nghề May Công Nghiệp Tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định.pdf
  0156  LVTS-2007 - Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Ở Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0157  LVTS-2007 - Hoàn Thiện Quy Trình Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Của Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0158  LVTS-2007 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Ở Trường Đại Học Công Nghệ Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0159  LVTS-2007 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Công Nghệ Mới Cho Cán Bộ Ngành Điện Ở Trường Đại Học Điện Lực.pdf
  0160  LVTS-2007 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nam Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình Trong Quá Trình Thực Hiện Đổi Mới Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông.pdf
  0161  LVTS-2007 - Nghiên Cứu Các Biện Pháp Phát Triển Thương Hiệu Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định.pdf
  0162  LVTS-2007 - Nghiên Cứu Thiết Lập Website Quản Lý Thông Tin Về Sinh Viên Đã Tốt Nghiệp Của Trường Đại Học Công Nghệ Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0163  LVTS-2007 - Những Biện Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Giáo Dục Của Trường Cao Đẳng Nghề Nam Định.pdf
  0164  LVTS-2007 - Những Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Bác Sỹ Tỉnh Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0165  LVTS-2007 - Những Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Chuyên Ngành May Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0166  LVTS-2007 - Những Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I.pdf
  0167  LVTS-2007 - Những Biện Pháp Quản Lý Học Viên Của Người Giáo Viên Chủ Nhiệm Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Cán Bộ Ở Học Viện Chính Trị Khu Vực I.pdf
  0168  LVTS-2007 - Những Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Tự Học Ngoại Ngữ Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0169  LVTS-2007 - Những Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Đan Phượng, Tỉnh Hà Tây.pdf
  0170  LVTS-2007 - Những Biện Pháp Tổ Chức Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Công Tác Quản Lý Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I.rar
  0171  LVTS-2007 - Những Biện Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Của Trường Đại Học Dân Lập Lương Thế Vinh Giai Đoạn 2007-2015.pdf
  0172  LVTS-2007 - Những Giải Pháp Quản Lý Công Tác Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Khối Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bình Lục Tỉnh Hà Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0173  LVTS-2007 - Pháp Luật Về Cán Bộ, Công Chức Chính Quyền Cấp Xã Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf
  0174  LVTS-2007 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Y Tế Đáp Ứng Yêu Cầu Nâng Cấp Thành Trường Cao Đẳng Y Tế Nam Định.pdf
  0175  LVTS-2007 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Của Trường Tư Thục Ngoại Ngữ Việt Anh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0176  LVTS-2007 - Quản Lý Việc Dạy Chữ Chăm Cho Người Chăm Ở Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận.pdf
  0177  LVTS-2007 - Quản Lý Việc Nâng Cao Trình Độ Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Huyện Phú Giáo, Bình Dương.pdf
  0178  LVTS-2007 - Quản Lý Đào Tạo Đại Học Hệ Vừa Học Vừa Làm Ở Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf
  0179  LVTS-2007 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vĩnh Hưng Tỉnh Long An Và Giải Pháp.pdf
  0180  LVTS-2007 - Thực Trạng Quản Lý Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học Ở Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân.pdf
  0181  LVTS-2007 - Thực Trạng Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Cà Mau Và Những Giải Pháp Nâng Cấp Trung Tâm Này Thành Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau.pdf
  0182  LVTS-2007 - Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Giảng Dạy Ở Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Của Tỉnh Khánh Hòa.pdf
  0183  LVTS-2007 - Thực Trạng Về Quản Lý Giảng Dạy Tiếng Anh Tại Khoa Ngoại Ngữ Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Dương.pdf
  0184  LVTS-2007 - Tổ Chức Quản Lý Công Tác Thông Tin - Thư Viện Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Của Kiểm Định Chất Lượng Đào Tạo.pdf
  0185  LVTS-2007 - Xây Dựng Hệ Thống Tiêu Chí Và Quy Trình Đánh Giá Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Khu Vực Thành Phố Ở Việt Nam.pdf
  0186  LVTS-2007 - Xây Dựng Kế Hoạch Phát Triển Quy Mô Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Tỉnh Sóc Trăng Đến Năm 2020.pdf
  0187  LVTS-2008 - Biện Pháp Chỉ Đạo Thực Hiện Bộ Tiêu Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0188  LVTS-2008 - Biện Pháp Cải Tiến Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã.pdf
  0189  LVTS-2008 - Biện Pháp Cải Tiến Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Giảng Viên Trường Đại Học Công Đoàn.pdf
  0190  LVTS-2008 - Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Sinh Viên Tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0191  LVTS-2008 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0192  LVTS-2008 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Của Học Viện Hành Chính Thuộc Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh.pdf
  0193  LVTS-2008 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Phòng Ban Ở Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0194  LVTS-2008 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Phòng Chức Năng Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0195  LVTS-2008 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay Ở Quận Hồng Bàng Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0196  LVTS-2008 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Ở Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam.pdf
  0197  LVTS-2008 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0198  LVTS-2008 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0199  LVTS-2008 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Thuộc Đại Học Thái Nguyên.pdf
  0200  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lí Của Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.PDF
  0201  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Trường Mầm Non A Theo Quan Điểm Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể.pdf
  0202  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Huấn Luyện Thực Hành Cho Kỹ Thuật Viên Quân Khí Ở Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Quân Khí.pdf
  0203  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Ở Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0204  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Mầm Non Ở Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0205  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Viên Trong Đào Tạo Trực Tuyến Ở Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.pdf
  0206  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Đối Với Công Tác Xây Dựng Tập Thể Học Sinh Ở Trường THPT Lý Thường Kiệt Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.pdf
  0207  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Dạy Học Tiếng Anh Tại Các Trường THPT Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng.pdf
  0208  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  0209  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nâng Cao Trình Độ Tiếng Anh Cho Giảng Viên Học Viện Quốc Phòng.rar
  0210  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Chuyên Trách Tỉnh Nam Định.pdf
  0211  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Môn Nghiệp Vụ Lễ Tân Khách Sạn Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0212  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0213  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trưởng Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hải An, Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0214  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Ngoại Ngữ Tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.pdf
  0215  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Đối Với Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thường Tín, Hà Tây.pdf
  0216  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Phú Xuyên, Tỉnh Hà Tây.pdf
  0217  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0218  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Trần Phú Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0219  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Dân Lập Mikhain Vaxilêvich Lômônôxốp, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.pdf
  0220  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Địa Bàn Tỉnh Nam Định.pdf
  0221  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Tại Trường Trung Học Phổ Thông Hồng Bàng Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0222  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Phúc Thọ Thành Phố Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0223  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Đồ Sơn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0224  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Đại Học Mở Hà Nội Trong Giai Đoạn Phát Triển.pdf
  0225  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nội Trú Đồ Sơn, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0226  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thái Bình.pdf
  0227  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định.pdf
  0228  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Truyền Thông Về Giáo Dục Vùng Khó Trên Báo Giáo Dục Và Thời Đại.pdf
  0229  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Hệ Đại Học Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0230  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Dạy - Học Ở Trường Đại Học Công Đoàn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0231  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Sinh Viên Ngoại Trú Của Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0232  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Tăng Cường Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tại Thành Phố Nam Định.pdf
  0233  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Tăng Cường Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Viện Đại Học Mở Hà Nội Trong Bước Phát Triển Hiện Nay.pdf
  0234  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Việc Thiết Kế Và Sử Dụng Học Liệu Điện Tử Trong Môi Trường Dạy Học Đa Phương Tiện Tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0235  LVTS-2008 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Vĩnh Bảo Thành Phố Hải Phòng Nhằm Đáp Ứng Nhu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  0236  LVTS-2008 - Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Tại Khoa Tâm Lý - Giáo Dục Học Trường Đại Học Hải Phòng.pdf
  0237  LVTS-2008 - Biện Pháp Tổ Chức Công Tác Giáo Dục Truyền Thống Đạo Đức Cho Sinh Viên Viện Đại Học Mở Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0238  LVTS-2008 - Biện Pháp Tổ Chức Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Gia Đình Và Xã Hội Trong Công Tác Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Mỹ Đức, Hà Tây Hiện Nay.pdf
  0239  LVTS-2008 - Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Nghề Sửa Chữa Và Lắp Ráp Thiết Bị Máy Vi Tính Tại Trường Trung Cấp Nghề Giao Thông Công Chính Hà Nội.pdf
  0240  LVTS-2008 - Biện Pháp Xây Dựng Trường Trung Học Cơ Sở Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Huyện Từ Liêm.pdf
  0241  LVTS-2008 - Bước Đầu Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học Ngoại Thương Theo Hướng Tiếp Cận Triết Lý TQM.pdf
  0242  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Giám Sát, Đánh Giá Dự Án Giáo Dục Tiểu Học Cho Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Khó Khăn.pdf
  0243  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Của Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.rar
  0244  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cán Bộ Hội Nông Dân Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0245  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Đối Với Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận Hồng Bàng Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0246  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Sức Khỏe Sinh Sản Vị Thành Niên Thông Qua Hoạt Động Ngoại Khóa Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Nam Định.pdf
  0247  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Môn Ngoại Ngữ Cho Sinh Viên Hệ Chính Quy Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia.pdf
  0248  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Tại Trường Trung Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bắc Thăng Long.pdf
  0249  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Lê Chân - Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0250  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Ở Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội.pdf
  0251  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Của Khoa Tại Chức - Đại Học Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0252  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  0253  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Của Học Viện Phòng Không - Không Quân Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0254  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hà Nội.rar
  0255  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường THPT.pdf
  0256  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hà Đông Nhằm Tăng Cường Chất Lượng Dạy Học Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0257  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Thực Hiện Xã Hội Hoá Công Tác Giáo Dục Ở Các Trường Mầm Non Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0258  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội.pdf
  0259  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Tăng Nguồn Tài Chính Cho Đào Tạo, Bồi Dưỡng Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia.pdf
  0260  LVTS-2008 - Các Giải Pháp Phát Triển Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Cho Các Địa Phương Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0261  LVTS-2008 - Các Giải Pháp Quản Lý Công Tác Học Sinh Sinh Viên Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp I.pdf
  0262  LVTS-2008 - Các Giải Pháp Tăng Cường Quản Lí Nhà Nước Về Đào Tạo Nghề Trên Địa Bàn Hà Nội Hiện Nay.pdf
  0263  LVTS-2008 - Cải Tiến Công Tác Thanh Tra Chuyên Môn Đối Với Các Trường Dạy Nghề.pdf
  0264  LVTS-2008 - Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Mầm Non Quận Thanh Xuân Hiện Nay.pdf
  0265  LVTS-2008 - Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Thanh Tra Viên Chuyên Môn Cấp Trung Học Phổ Thông Của Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0266  LVTS-2008 - Giải Pháp Quản Lý Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Thành Phố Hải Phòng Trong Giai Đoạn Từ Nay Đến 2015.pdf
  0267  LVTS-2008 - Giải Pháp Quản Lý Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Ở Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông.rar
  0268  LVTS-2008 - Góp Phần Nghiên Cứu Xây Dựng Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Dùng Để Kiểm Tra Đánh Giá Môn Hóa Học Lớp 12.pdf
  0269  LVTS-2008 - Huy Động Các Nguồn Lực Xã Hội Trong Quá Trình Xã Hội Hóa Giáo Dục Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Tại Các Trường Tiểu Học Quận Ngô Quyền Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0270  LVTS-2008 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Hệ Bổ Túc Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0271  LVTS-2008 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Hệ Cử Nhân Quản Lý Giáo Dục Tại Khoa Sư Phạm - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0272  LVTS-2008 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Các Môn Khoa Học Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0273  LVTS-2008 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Và Dạy Nghề.pdf
  0274  LVTS-2008 - Một Số Biện Pháp Xây Dựng Và Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Của Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II.pdf
  0275  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Cải Tiến Quản Lý Xã Hội Hóa Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0276  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Đáp Ứng Yêu Cầu Nâng Cấp Trường Trung Học Bưu Chính Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin I Thành Trường Cao Đẳng.pdf
  0277  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giảng Viên Dạy Thực Hành Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp I.pdf
  0278  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Quản Lý Công Tác Tài Chính Của Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0279  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Theo Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  0280  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Môn Tiếng Anh Tại Trường Đại Học Điện Lực.pdf
  0281  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập Hà Nội Trong Giai Đoạn Phát Triển Hiện Nay.pdf
  0282  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Quản Lý Học Sinh, Sinh Viên Của Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Trường Cao Đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội.pdf
  0283  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Nghề Ở Trường Trung Cấp Công Nghệ Và Kinh Tế Đối Ngoại Hà Nội Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0284  LVTS-2008 - Những Biện Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Phòng, Ban Của Trường Đại Học Lương Thế Vinh Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0285  LVTS-2008 - Những Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên.pdf
  0286  LVTS-2008 - Những Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0287  LVTS-2008 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Của Huyện Mỹ Lộc Tỉnh Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0288  LVTS-2008 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0289  LVTS-2008 - Quản Lí Việc Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Của Giáo Viên Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Phú Tân Tỉnh Cà Mau.pdf
  0290  LVTS-2008 - Quản Lý Dạy Học Thực Hành Nghề (Hệ Trung Cấp) Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên.pdf
  0291  LVTS-2008 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Cấp Nghề Quân Đội.pdf
  0292  LVTS-2008 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện An Dương Thành Phố Hải Phòng Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Trung Học Phổ Thông.pdf
  0293  LVTS-2008 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Nghề Gắn Với Giải Quyết Việc Làm Tại Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.pdf
  0294  LVTS-2008 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Chuyên Ngành Ở Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0295  LVTS-2008 - Quản Lý Phương Tiện Dạy Học Tại Một Số Trường Trung Học Chuyên Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0296  LVTS-2008 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Các Nhiệm Vụ Công Tác Của Giảng Viên Ở Trường Đại Học Tôn Đức Thắng.pdf
  0297  LVTS-2008 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Môn Tin Học Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Ở Thành Phố Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang.pdf
  0298  LVTS-2008 - Thực Trạng Quản Lý Của Hiệu Trưởng Nhằm Nâng Cao Năng Lực Tự Học Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.pdf
  0299  LVTS-2008 - Thực Trạng Quản Lý Giảng Dạy Môn Tiếng Anh Ở Một Số Trường THCS CL Quận 6 Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0300  LVTS-2008 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Ở Trung Tâm Tin Học Trường Đại Học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh Và Một Số Giải Pháp.pdf
  0301  LVTS-2008 - Thực Trạng Quản Lý Việc Giảng Dạy Tiếng Anh Ở Các Khoa Không Chuyên Ngữ Tại Trường Đại Học Tiền Giang.pdf
  0302  LVTS-2008 - Thực Trạng Và Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.pdf
  0303  LVTS-2008 - Thực Trạng Và Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Ở Trường Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh.pdf
  0304  LVTS-2008 - Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên THPT Tại Tỉnh Bình Thuận.pdf
  0305  LVTS-2008 - Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại TTDN Ở Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0306  LVTS-2008 - Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.pdf
  0307  LVTS-2008 - Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Hoạt Động Vui Chơi Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Ở Các Trường Mầm Non Trong Thành Phố Cà Mau.pdf
  0308  LVTS-2008 - Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk.pdf
  0309  LVTS-2008 - Thực Trạng Và Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Ở Huyện Trần Văn Thời Tỉnh Cà Mau.pdf
  0310  LVTS-2008 - Thực Trạng Và Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Ở Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau.pdf
  0311  LVTS-2008 - Xây Dựng Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Dạy - Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Cho Học Viên Hệ Vừa Học Vừa Làm Ở Khoa Tiếng Anh Và Các Ngôn Ngữ Hiện Đại - Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0312  LVTS-2008 - Xây Dựng Mô Hình Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Ở Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.pdf
  0313  LVTS-2008 - Xây Dựng Nội Dung Khung Tiêu Chí Dự Báo Phát Triển Giáo Dục Vùng Khó Khăn Tỉnh Thái Nguyên 2015.pdf
  0314  LVTS-2008 - Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Công Tác Quản Lý Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Tại Hải Phòng.pdf
  0315  LVTS-2008 - Xây Dựng Tập Thể Sư Phạm Thành Tổ Chức Biết Học Hỏi Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bán Công Nguyễn Thái Học Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0316  LVTS-2008 - Xây Dựng Và Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Giáo Dục Đối Với Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0317  LVTS-2008 - Xây Dựng Và Vận Hành Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Bậc Đại Học Của Khoa Luật Trực Thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0318  LVTS-2008 - Đổi Mới Quản Lý Công Tác Sinh Viên Ở Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trong Chuyển Đổi Từ Đào Tạo Niên Chế Sang Tín Chỉ.pdf
  0319  LVTS-2009 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Cơ Quan Trung Ương Đoàn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0320  LVTS-2009 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bắc Mê Tỉnh Hà Giang.pdf
  0321  LVTS-2009 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trung Tâm Giào Dục Thường Xuyên Cấp Huyện.pdf
  0322  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Chu Trình Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Ngành Kế Toán Tại Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên.pdf
  0323  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Các Dự Án Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Tại Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0324  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Tại Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0325  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên.pdf
  0326  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Nhằm Nâng Cao Năng Lực Sư Phạm Cho Giáo Viên Mầm Non.pdf
  0327  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Của Tổ Trưởng Chuyên Môn Đối Với Công Tác Xây Dựng Hồ Sơ Môn Học Của Giáo Viên.pdf
  0328  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Nghề Phổ Thông Tại Trung Tâm Giáo Dục Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0329  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Lịch Sử Tại Trường Trung Học Phổ Thông Mỹ Đức B - Hà Nội.pdf
  0330  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc.pdf
  0331  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nhóm Ngành Nghệ Thuật Của Trường Trung Cấp Văn Hoá Nghệ Thuật Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0332  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nhóm Ngành Nghệ Thuật Của Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0333  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Định Hướng Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Các Trường THCS.pdf
  0334  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Thực Tập Của Học Sinh Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  0335  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Mỹ Lộc Tỉnh Nam Định.pdf
  0336  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Đan Phượng - Hà Nội.pdf
  0337  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Nhằm Hạn Chế Những Yếu Tố Cản Trở Quá Trình Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0338  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Dạy - Học Tiếng Anh Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây.pdf
  0339  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Chức Năng Giáo Dục Của Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin - Thể Thao.pdf
  0340  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Hợp Tác Với Doanh Nghiệp Trong Đào Tạo Của Các Trường Nghề.pdf
  0341  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Tại Trường Trung Học Phổ Thông Mạc Đĩnh Chi Quận Dương Kinh.pdf
  0342  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cấp Khoa Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn.pdf
  0343  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên.pdf
  0344  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Việc Phát Triển Mô Hình Văn Phòng Điện Tử Tại Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hải Phòng.pdf
  0345  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Việc Thiết Kế Và Sử Dụng Hệ Thống Website Học Tập Tại Trung Tâm Tin Học Và Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Của Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0346  LVTS-2009 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học Tại Các Cơ Sở Liên Kết Đào Tạo Của Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội.pdf
  0347  LVTS-2009 - Biện Pháp Tăng Cường Hiệu Quả Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Mầm Non Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  0348  LVTS-2009 - Biện Pháp Tổ Chức Luân Chuyển Và Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Huyện Bảo Lâm.pdf
  0349  LVTS-2009 - Biện Pháp Xây Dựng Các Trường Tiểu Học Đạt Chuẩn Quốc Gia Tại Thị Xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông.pdf
  0350  LVTS-2009 - Biện Pháp Xây Dựng Kế Hoạch Các Thành Phần Đảm Bảo Hoàn Thành Các Mục Tiêu Của Dự Án Giáo Dục Sử Dụng Vốn Vay Ngân Hàng Phát Triển Châu Á.pdf
  0351  LVTS-2009 - Biện Pháp Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định.pdf
  0352  LVTS-2009 - Biện Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cộng Tác Viên Thanh Tra Chuyên Môn Trung Học Cơ Sở Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0353  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Huy Động Cộng Đồng Tham Gia Xây Dựng Trung Học Cơ Sở Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Huyện Vĩnh Bảo Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0354  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thanh Tra Chuyên Môn Ở Đại Học Thái Nguyên.pdf
  0355  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Dạy Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Ở Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định.pdf
  0356  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố Nam Định Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  0357  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Sức Khỏe Thể Chất Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Trường Trung Học Phổ Thông An Lão - Hải Phòng.pdf
  0358  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trường Văn Hóa I - Bộ Công An.pdf
  0359  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Giáo Dục Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức Cho Sinh Viên Cao Đẳng.pdf
  0360  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Tăng Cường Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Trường Đại Học.pdf
  0361  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Trong Giai Đoạn Phát Triển Mới.pdf
  0362  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Đến Năm 2020.pdf
  0363  LVTS-2009 - Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Đại Học Y Tế Công Cộng.pdf
  0364  LVTS-2009 - Dự Báo Nhu Cầu Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thị Xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Đến Năm 2015.pdf
  0365  LVTS-2009 - Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đào Tạo Hình Thức Vừa Làm Vừa Học Thông Qua Ứng Dụng Công Nghệ.pdf
  0366  LVTS-2009 - Giải Pháp Quản Lý Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế Theo Tiêu Chuẩn ISO 9000 Tại Trung Tâm APTECH Nam Định.pdf
  0367  LVTS-2009 - Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0368  LVTS-2009 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Thống Kê Tổng Cục Thống Kê.pdf
  0369  LVTS-2009 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Việc Làm Điểm Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Quận 6 - Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0370  LVTS-2009 - Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Mô Hình Bán Trú Ở Các Trường Tiểu Học Quận Ngô Quyền Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0371  LVTS-2009 - Những Biện Pháp Cải Tiến Công Tác Tổ Chức Tuyển Chọn Và Bồi Dưỡng Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Lực Lượng Giảng Viên Trẻ Tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0372  LVTS-2009 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Trên Địa Bàn Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0373  LVTS-2009 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học.pdf
  0374  LVTS-2009 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Khí Nông Nghiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0375  LVTS-2009 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Bắc Giang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0376  LVTS-2009 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0377  LVTS-2009 - Quản Lí Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lí Trường Tiểu Học Huyện Trấn Yên Tỉnh Yên Bái.pdf
  0378  LVTS-2009 - Quản Lý Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng Theo Bộ Tiêu Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng.pdf
  0379  LVTS-2009 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giảng Viên Tại Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp.pdf
  0380  LVTS-2009 - Quản Lý Công Tác Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Cao Đẳng Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội.pdf
  0381  LVTS-2009 - Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Tỉnh Hòa Bình Nhằm Khắc Phục Tình Trạng.pdf
  0382  LVTS-2009 - Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Sự Nghiệp Giáo Dục Mầm Non Ở Huyện Thạch Thất Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Phát Triển Hiện Nay.pdf
  0383  LVTS-2009 - Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Môn Tiếng Anh Chuyên Ngành Kỹ Thuật Viễn Thông Tại Trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội.pdf
  0384  LVTS-2009 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Định Hướng Xây Dựng Nhà Trường Thân Thiện Ở Trường.pdf
  0385  LVTS-2009 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Giữa Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Luyện Kim Thái Nguyên.pdf
  0386  LVTS-2009 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Viên Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0387  LVTS-2009 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Khoa Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Nga Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  0388  LVTS-2009 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Tiếng Anh Của Học Viên Trường Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội.pdf
  0389  LVTS-2009 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giám Đốc Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Huyện - Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0390  LVTS-2009 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Khoa Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Trung Quốc (Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội) Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  0391  LVTS-2009 - Quản Lý Quá Trình Dạy Học Tiếng Anh Tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng.pdf
  0392  LVTS-2009 - Quản Lý Quá Trình Dạy Học Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định.pdf
  0393  LVTS-2009 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Tại Học Viện Hậu Cần Trong Giai Đoạn Phát Triển Hiện Nay.pdf
  0394  LVTS-2009 - Quản Lý Trang Thiết Bị Phục Vụ Hoạt Động Đào Tạo Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  0395  LVTS-2009 - Quản Lý Trường Tiểu Học Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình Đáp Ứng Mục Tiêu Xây Dựng Trường Học Thân Thiện.pdf
  0396  LVTS-2009 - Quản Lý Việc Thiết Kế Và Sử Dụng Giáo Án Dạy Học Tích Cực Điện Tử Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  0397  LVTS-2009 - Quản Lý Đào Tạo Dựa Vào Kiểm Định Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Kỹ Năng Nghề Ở Trường Trung Cấp Nghề.pdf
  0398  LVTS-2009 - Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Đô Trong Bối Cảnh Phát Triển Mới.pdf
  0399  LVTS-2009 - Thực Trạng Công Tác Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cà Mau.pdf
  0400  LVTS-2009 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Của Hiệu Trưởng Đối Với Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông.pdf
  0401  LVTS-2009 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Các Trường Dạy Trẻ Khuyết Tật Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.pdf
  0402  LVTS-2009 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Hiệu Trường Các Trường Trung Học Cơ Sở, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau.pdf
  0403  LVTS-2009 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cà Mau Và Một Sô Giải Pháp.pdf
  0404  LVTS-2009 - Thực Trạng Công Tác Thanh Tra Hoạt Động Sư Phạm Của Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cà Mau.pdf
  0405  LVTS-2009 - Thực Trạng Kiểm Tra Hoạt Động Dạy Học Trên Lớp Của Hiệu Trưởng Trường THCS Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0406  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Công Tác Đào Tạo Giáo Viên Tiểu Học Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0407  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Giáo Dục Học Sinh Chưa Ngoan Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vĩnh Thạnh Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0408  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giáo Viên Của Hiệu Trưởng Các Trường THPT Ở Huyện Thuộc TP.Cần Thơ Hiện Nay.pdf
  0409  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trường Theo Định Hướng Phát Huy Tính Tích Cực Nhận Thức Của Học Sinh Tại Các Trường Tiểu Học Quận Thủ Đức TPHCM.pdf
  0410  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Chương Trình Sách Giáo Khoa Mới THCS TP Cà Mau.pdf
  0411  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Sự Phối Hợp Giữa Nhà Trường-Gia Đình Trong Công Tác Giáo Dục Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.pdf
  0412  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Thực Tập Báo Chí Tại Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II.pdf
  0413  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Thực Tập Tại Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.pdf
  0414  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Việc Cải Tiến Phương Pháp Giảng Dạy Bộ Môn Tiếng Anh Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0415  LVTS-2009 - Thực Trạng Quản Lý Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Của Trưởng Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Huyện Thốt Nốt - Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0416  LVTS-2009 - Thực Trạng Và Biện Pháp Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Ở Các Huyện Cà Mau.pdf
  0417  LVTS-2009 - Thực Trạng Và Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Học Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0418  LVTS-2009 - Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Tại Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0419  LVTS-2009 - Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Của Hiệu Trưởng Các Trường THPT Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ Hiện Nay.pdf
  0420  LVTS-2009 - Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Việc Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Của Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cà Mau.pdf
  0421  LVTS-2009 - Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau.pdf
  0422  LVTS-2009 - Tổ Chức Phối Hợp Của Huyện Đoàn Với Nhà Trường Trung Học Phổ Thông Thực Hiện Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Huyện Gia Lâm Hiện Nay.pdf
  0423  LVTS-2009 - Tổ Chức Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Đối Với Các Môn Học Thuộc Khối Kiến Thức Chung Trong Chương Trình Đào Tạo Sau Đại Học Ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0424  LVTS-2010 - Biện Pháp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Của Phòng Giáo Dục.pdf
  0425  LVTS-2010 - Biện Pháp Chỉ Đạo Xây Dựng Môi Trường Học Tập Thân Thiện Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Tiên Yên.pdf
  0426  LVTS-2010 - Biện Pháp Phát Triển Trường Trung Học Phổ Thông Đạt Chuẩn Quốc Gia Của Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0427  LVTS-2010 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Mầm Non Tỉnh Nam Định Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0428  LVTS-2010 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0429  LVTS-2010 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0430  LVTS-2010 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0431  LVTS-2010 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiếng Anh Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thị Xã Sơn Tây Trong Giai Đoạn Phát Triển Mới Của Thủ Đô.pdf
  0432  LVTS-2010 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông B Hải Hậu, Tỉnh Nam Định.pdf
  0433  LVTS-2010 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Hồng Phong - Tỉnh Nam Định Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông.pdf
  0434  LVTS-2010 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0435  LVTS-2010 - Biện Pháp Phối Hợp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Của BCH.pdf
  0436  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0437  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Thành Phố Nam Định Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  0438  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Chương Trình Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Thực Hành Sư Phạm.pdf
  0439  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Tại Viện Đại Học Mở Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0440  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Các Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Học Trên Lớp Của Học Sinh Bán Trú Dân Nuôi Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  0441  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Chuyên Môn Đối Với Giáo Viên Mới Vào Nghề Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2015.pdf
  0442  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Tại Trường Đại Học Hùng Vương Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0443  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Dạy Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh Ở Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0444  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Dạy Học Thực Hành Ngành Công Nghệ May Tại Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp.pdf
  0445  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Dạy Học Thực Hành Ngành Công Nghệ Ô Tô Ở Trường Cao Đẳng Nghề Phú Thọ Theo Tiếp Cận Năng Lực Thực Hiện.pdf
  0446  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Hoà Nhập Trẻ Khuyết Tật Tại Các Trường Tiểu Học Thị Xã Uông Bí.pdf
  0447  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  0448  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Huyện Nghĩa Hưng Tỉnh Nam Định.pdf
  0449  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  0450  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bình Sơn Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0451  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Truyền Thống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Từ Liêm Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0452  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Ở Trường Trung Học Phổ Thông Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  0453  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Thịnh Long - Tỉnh Nam Định Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Trung Học.pdf
  0454  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Của Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  0455  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Cơ Bản Ở Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Xi Măng.pdf
  0456  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên Đáp Ứng Yêu Cầu Phân Ban.pdf
  0457  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Ngữ Văn Tại Trường Trung Học Cơ Sở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.pdf
  0458  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Ngữ Văn Tại Trường Trung Học Phổ Thông Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0459  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  0460  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0461  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường THCS Đông Xá Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0462  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hòn Gai Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0463  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập Trên Địa Bàn Tỉnh.pdf
  0464  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Quảng Ninh Theo Tiếp Cận.pdf
  0465  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Và Học Của Giáo Vụ Ở Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.pdf
  0466  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0467  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Ngô Thì Nhậm Thành Phố Hà Nội.pdf
  0468  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Trong Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện.pdf
  0469  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Ở Trường Cao Đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội.pdf
  0470  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An - Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội.pdf
  0471  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Văn Bằng 2 Hệ Đại Học Ở Trường Cán Bộ Thanh Tra Thuộc Thanh Tra Chính Phủ.pdf
  0472  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Trường THCS Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0473  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Phổ Thông Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Thanh Ba.pdf
  0474  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân.pdf
  0475  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Hệ Chính Quy Ở Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch.pdf
  0476  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Học Tập Của Học Viên Các Lớp Liên Kết Đào Tạo Hệ Thống Chính Quy Ở Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Tại Chức Tỉnh Nam Định.pdf
  0477  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh Giai Đoạn 2010-2015.pdf
  0478  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Dạy Học Hệ Đại Học Tại Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam.pdf
  0479  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Phương Thức Tín Chỉ Tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0480  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  0481  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Sinh Viên Tại Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội Nhằm Giúp Sinh Viên Có Cơ Hội Tìm Kiếm Việc Làm Phù Hợp Sau Tốt Nghiệp.pdf
  0482  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Tài Chính Theo Tinh Thần Nghị Định 43-2006-NĐ-CP Ở Trường Cán Bộ Quản Lý Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn I.pdf
  0483  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Tác Động Của Internet Đối Với Thanh Niên Học Sinh, Sinh Viên Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  0484  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Hệ Cao Cấp Lý Luận Chính Trị - Hành Chính Tại Trung Tâm Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh.pdf
  0485  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Hệ Đại Học Vừa Làm Vừa Học Tại Các Cơ Sở Liên Kết Của Trường Đại Học Hùng Vương.pdf
  0486  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam.pdf
  0487  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ngoại Ngữ Chuyên Ngành Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0488  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0489  LVTS-2010 - Biện Pháp Quản Ý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Phú Thọ.pdf
  0490  LVTS-2010 - Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Giáo Dục Thể Chất Cho Sinh Viên Trường Trung Học Kinh Tế Quảng Ninh.pdf
  0491  LVTS-2010 - Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Hoạt Động Học Tập Tại Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  0492  LVTS-2010 - Biện Pháp Tăng Cường Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Quản Lý Trong Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm.pdf
  0493  LVTS-2010 - Biện Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bắc Hà Huyện Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  0494  LVTS-2010 - Các Biện Pháp Có Tính Chất Phi Kinh Tế Đề Tạo Động Lực Cho Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Ở Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  0495  LVTS-2010 - Các Biện Pháp Phát Triển Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Ở Trường Phổ Thông Đa Cấp Văn Lang.pdf
  0496  LVTS-2010 - Các Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố.pdf
  0497  LVTS-2010 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trưởng Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bình Độ Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0498  LVTS-2010 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Trong Trường Tiểu Học Quận Hồng Bàng - Hải Phòng.pdf
  0499  LVTS-2010 - Các Biện Pháp Quản Lý Mạng Lưới Cựu Học Viên (Alumni) Tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Nhằm Phát Triển Thương Hiệu Nhà Trường.pdf
  0500  LVTS-2010 - Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra-Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Lương Sơn Phú Thọ.pdf
  0501  LVTS-2010 - Các Biện Pháp Quản Lý Trung Tâm Hướng Nghiệp Và Dạy Nghề Huyện Từ Liêm Hà Nội Đáp Ứng Nhu Cầu Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Của Địa Phương.pdf
  0502  LVTS-2010 - Giải Pháp Quản Lý Cơ Sở Vật Chất - Kỹ Thuật Đáp Ứng Mục Tiêu Phát Triển Trường Cao Đẳng Công Nghiệp.pdf
  0503  LVTS-2010 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Hai BuổiNgày Của Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0504  LVTS-2010 - Một Số Biện Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Giáo Viên Các Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Trên Địa Bàn Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ.pdf
  0505  LVTS-2010 - Một Số Biện Pháp Đảm Bảo Tỉ Lệ Đi Học Của Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Si Ma Cai Tỉnh Lào Cai.pdf
  0506  LVTS-2010 - Một Số Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Tin Học Hà Nội Giai Đoạn 2011 Đến 2015.pdf
  0507  LVTS-2010 - Những Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Chuyên Ngành Kỹ Thuật Tại Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0508  LVTS-2010 - Những Biện Pháp Tăng Cường Hiệu Quả Quản Lý Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Của Sinh Viên Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân.pdf
  0509  LVTS-2010 - Phát Triển Cán Bộ Đoàn Cấp Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Sóc Sơn - Hà Nội Theo Hướng Lý Thuyết Quản Lý Sự Thay Đổi.pdf
  0510  LVTS-2010 - Phát Triển Nghề Nghiệp Liên Tục Cho Đội Ngũ Giáo Viên Tiếng Anh Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận Đống Đa Thành Phố Hà Nội.pdf
  0511  LVTS-2010 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0512  LVTS-2010 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Tỉnh Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0513  LVTS-2010 - Phát Triển Đội Ngũ Cộng Tác Viên Thanh Tra Chuyên Môn Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Nam Định Giai Đoạn 2010-2015.pdf
  0514  LVTS-2010 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Cao Đẳng Nghề Phú Thọ Trong Giai Đoạn 2010-2014.pdf
  0515  LVTS-2010 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Nghề Tỉnh Hà Giang Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  0516  LVTS-2010 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Hùng Vương Tỉnh Phú Thọ Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0517  LVTS-2010 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Ở Trường Cán Bộ Hợp Tác Xã Và Doanh Nghiệp Nhỏ Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0518  LVTS-2010 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Khoa Sư Phạm Tiếng Anh - Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trong Bối Cảnh Mới.pdf
  0519  LVTS-2010 - Phối Hợp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Và Nhà Trường Đối Với Học Sinh Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0520  LVTS-2010 - Quy Hoạch Mạng Lưới Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Yên Hưng Tỉnh Quảng Ninh Đến Năm 2020.pdf
  0521  LVTS-2010 - Quản Lí Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Trần Hưng Đạo Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay (Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp).pdf
  0522  LVTS-2010 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định Đáp Ứng Mục Tiêu Giáo Dục Toàn Diện.pdf
  0523  LVTS-2010 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Trong Mối Quan Hệ Phối Hợp Giữa Nhà Trường, Gia Đình Và Xã Hội.pdf
  0524  LVTS-2010 - Quản Lý Chuyên Môn Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang.pdf
  0525  LVTS-2010 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Trung Cấp Nghề Tỉnh Hà Giang Theo Định Hướng Chuẩn Hóa Nghề.pdf
  0526  LVTS-2010 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Cán Bộ Quản Lý Trường Mầm Non Vùng Núi Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  0527  LVTS-2010 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Giảng Viên Trẻ Ở Đại Học Thái Nguyên.pdf
  0528  LVTS-2010 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  0529  LVTS-2010 - Quản Lý Công Tác Giáo Dục Y Đức Cho Sinh Viên Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định.pdf
  0530  LVTS-2010 - Quản Lý Công Tác Học Sinh Tại Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Tỉnh Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0531  LVTS-2010 - Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Các Trường Phổ Thông Ngoài Công Lập Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0532  LVTS-2010 - Quản Lý Dạy Học Thực Hành Tại Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Công An Nhân Dân.pdf
  0533  LVTS-2010 - Quản Lý Dạy Học Trong Quá Trình Đào Tạo Nghề Ở Trường Trung Cấp Nghề Cơ Khí I Hà Nội.pdf
  0534  LVTS-2010 - Quản Lý Giảng Dạy Theo Chương Trình Đào Tạo Tiên Tiến Tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp.pdf
  0535  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0536  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Trong Phương Thức Đào Tạo Theo Tín Chỉ Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Thương Mại.pdf
  0537  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Tiểu Học Của Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang.pdf
  0538  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vĩnh Thạnh Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0539  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Học Thực Hành Nghề Ở Trường Trung Cấp Nghề Hà Giang.pdf
  0540  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Đại Học Hệ Vừa Làm Vừa Học Tại Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Tại Chức Tỉnh Nam Định.pdf
  0541  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên 2 Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0542  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông - Giáo Dục Kiến Thức Về Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích Trẻ Em.pdf
  0543  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Hà Giang.pdf
  0544  LVTS-2010 - Quản Lý Hoạt Động Đảm Bảo Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông Tại Trường Trung Học Phổ Thông Yên Hòa.pdf
  0545  LVTS-2010 - Quản Lý Họat Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Cho Lớp Chất Lượng Cao Tại Trường Trung Học Phổ Thông Dân Lập Nguyễn Siêu Hà Nội.pdf
  0546  LVTS-2010 - Quản Lý Khoa Ngoại Ngữ, Trường Cao Đẳng Thương Mại Và Du Lịch Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0547  LVTS-2010 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0548  LVTS-2010 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường THPT Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0549  LVTS-2010 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0550  LVTS-2010 - Quản Lý Quy Trình Dạy Học Tiếp Cận Chuẩn Quốc Tế Tại Khoa Tiếng Anh-Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội.pdf
  0551  LVTS-2010 - Quản Lý Quá Trình Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Bình Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0552  LVTS-2010 - Quản Lý Quá Trình Giảng Dạy Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh Phù Hợp Với Phương Thức Đào Tạo Theo Tín Chỉ.pdf
  0553  LVTS-2010 - Quản Lý Sinh Viên Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Phù Hợp Với Yêu Cầu Đào Tạo Theo Tín Chỉ.pdf
  0554  LVTS-2010 - Quản Lý Sự Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Gia Đình Và Xã Hội Trong Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  0555  LVTS-2010 - Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Bắc Thăng Long.pdf
  0556  LVTS-2010 - Quản Lý Đào Tạo, Bồi Dưỡng Ở Trường Chính Trị Tỉnh Thái Nguyên Đáp Ứng Tình Hình Mới.pdf
  0557  LVTS-2010 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Huyện Vùng Cao Tràng Định Tỉnh Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0558  LVTS-2010 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Phú Thọ.pdf
  0559  LVTS-2010 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0560  LVTS-2010 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Phòng Chống Ma Túy Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh An Giang.pdf
  0561  LVTS-2010 - Thực Trạng Hoạt Động Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Một Số Trường Trung Cấp Nghề Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0562  LVTS-2010 - Thực Trạng Phong Cách Quản Lý Của Hiệu Trưởng Ảnh Hưởng Lên Bầu Không Khí Tâm Lý Trong Các Trường THPT Tại Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0563  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Các Trường Tiểu Học Bán Trú Huyện Tịnh Biên-An Giang Và Một Số Giải Pháp.pdf
  0564  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Công Tác Lấy Ý Kiến Sinh Viên Về Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Tại Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.pdf
  0565  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Công Tác Đào Tạo Ở Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0566  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vĩnh Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0567  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Từ Các Lực Lượng Giáo Dục Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Tại Quận 11-TP.Hồ Chí Minh.pdf
  0568  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Giáo Dục Mầm Non Qua Mạng Internet Ở Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0569  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Giáo Viên Dạy Cơ Khí Hệ Trung Cấp Chuyên Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Theo Chuẩn Giáo Viên Trung Học Phổ Thông.pdf
  0570  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vĩnh Thạnh Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0571  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trưởng Tiểu Học Bán Trú Quận 8 Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0572  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.pdf
  0573  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Hiện Nay Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Long An.pdf
  0574  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Nguyễn Hữu Cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0575  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Thiết Bị Thực Hành Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế-Kỹ Thuật Phú Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0576  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Việc Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Giảng Dạy Của Hiệu Trường Trường THPT Tại Cần Thơ.pdf
  0577  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Việc Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Giảng Dạy Ở Một Số Trường THPT Tại Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0578  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Đáp Ứng Yêu Cầu Của Doanh Nghiệp Trong Khu Công Nghệ Cao TP.HCM.pdf
  0579  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Đại Học Trà Vinh.pdf
  0580  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bến Tre.pdf
  0581  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Đội Ngũ Giảng Dạy Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.pdf
  0582  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.pdf
  0583  LVTS-2010 - Thực Trạng Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Dạy Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Tại Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0584  LVTS-2010 - Thực Trạng Và Biện Pháp Quản Lí Hoạt Động Giảng Dạy Tại Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn.pdf
  0585  LVTS-2010 - Thực Trạng Và Biện Pháp Quản Lí Việc Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường THCS Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0586  LVTS-2010 - Thực Trạng Và Biện Pháp Quản Lí Việc Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh Ở Các Trường THPT Tại Quận 6 TPHCM.pdf
  0587  LVTS-2010 - Thực Trạng Và Biện Pháp Quản Lí Việc Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tại Quận 6 Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0588  LVTS-2010 - Thực Trạng Và Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên THCS Ở Huyện Đầm Dơi Tỉnh Cà Mau.pdf
  0589  LVTS-2010 - Thực Trạng Và Các Biện Pháp Quản Lí Việc Thực Hiện Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Ở Trường THPT Tại Quận 11 TP.HCM.pdf
  0590  LVTS-2010 - Thực Trạng Và Một Số Biện Pháp Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0591  LVTS-2010 - Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Của Một Số Trường Tiểu Học Ở Quận 4 Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0592  LVTS-2010 - Tăng Cường Xã Hội Hoá Giáo Dục Nhằm Phát Triển Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Đông Triều.pdf
  0593  LVTS-2010 - Tổ Chức, Quản Lí Đánh Giá Thực Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Trực Ninh B - Nam Định.pdf
  0594  LVTS-2010 - Xây Dựng Mô Hình Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Giữa Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Bắc Thăng Long Với Các Đơn Vị Sử Dụng Lao Động.pdf
  0595  LVTS-2010 - Xây Dựng Mô Hình Đảm Bảo Chất Lượng Tại Trường Huflit - Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM.pdf
  0596  LVTS-2010 - Xây Dựng Thương Hiệu Trường Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0597  LVTS-2010 - Xây Dựng Trường Trung Học Cơ Sở Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá.pdf
  0598  LVTS-2010 - Xây Dựng Văn Hóa Học Tập Ở Trường Trung Học Phổ Thông Ngọc Hà Tỉnh Hà Giang.pdf
  0599  LVTS-2010 - Xây Dựng Đội Ngũ Giảng Viên Đáp Ứng Giảng Viên Đáp Ứng Mục Tiêu Phát Triển Trường Cao Đẳng.pdf
  0600  LVTS-2011 - Biện Pháp Chỉ Đạo Hoạt Động Tự Đánh Giá Theo Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục.pdf
  0601  LVTS-2011 - Biện Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hiệp Hòa.pdf
  0602  LVTS-2011 - Biện Pháp Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Hướng Tích Cực Hóa Hoạt Động Nhận Thức.pdf
  0603  LVTS-2011 - Biện Pháp Của Hiệu Trưởng Về Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Tại Trường Trung Học Phổ Thông Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0604  LVTS-2011 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Liên Kết Đào Tạo Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Hà Giang.pdf
  0605  LVTS-2011 - Biện Pháp Nâng Cao Mức Độ Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Thị Xã Cao Bằng.pdf
  0606  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Huy Vai Trò Của Giáo Viên Chủ Nhiệm Trong Quá Trình Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh.pdf
  0607  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Trung Học Cơ Sở Của Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.pdf
  0608  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0609  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông Hiện Nay.pdf
  0610  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  0611  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0612  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Nghề Công Trình 1 Theo Định Hướng Phát Triển.pdf
  0613  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Thái Thuận, Tỉnh Bắc Giang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0614  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Để Thực Hiện Phổ Cập Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ 5 Tuổi.pdf
  0615  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0616  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Nghề Đường Sắt Đến Năm 2020.pdf
  0617  LVTS-2011 - Biện Pháp Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Quản Lý Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Của Tỉnh Yên Bái.pdf
  0618  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  0619  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lí Sinh Viên Ngoại Trú Theo Hướng Tiếp Cận Phát Triển Môi Trường Giáo Dục.pdf
  0620  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Của Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Hải An Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  0621  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Hệ Trung Cấp Chuyên Nghiệp Của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp.pdf
  0622  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Các Điều Kiện Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Hệ Cử Nhân Thực Hành Của Trường Đại Học Thương Mại.pdf
  0623  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Thành Đô Giai Đoạn 2010 - 2015.pdf
  0624  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp ở Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Quyền Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0625  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Tiểu Học Quận Đống Đa Hồng Bàng Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2010 - 2015.pdf
  0626  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Nhằm Đổi Mới Công Tác Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hải An - Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0627  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Đối Với Hoạt Động Dạy Học Theo Hướng Tích Cực Hoá Ở Các Trường.pdf
  0628  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường THCS Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  0629  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Luật Cán Bộ, Công Chức Cho Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  0630  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Thpt Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  0631  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Cộng Hiền - Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0632  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Đình Bảng, Thị Xã Từ Sơn.pdf
  0633  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0634  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0635  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Môn Mỹ Thuật Hệ Cao Đẳng Sư Phạm Tại Trường Đại Học Hải Phòng.pdf
  0636  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Môn Tiếng Anh Tại Trường Trung Học Phổ Thông Thủy Sơn Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0637  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Chương Trình Trung Học Phổ Thông Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ngô Quyền Thành Phố Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0638  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Hiện Nay.pdf
  0639  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Tại Trường Trung Học Cơ Sở Yên Hòa, Hà Nội.pdf
  0640  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lý Ở Trong Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Viết Xuân -Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0641  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Chuẩn Kiến Thức, Kỹ Năng Ở Trường Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0642  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0643  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường THPT - Thị Xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  0644  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Và Học Môn Hóa Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Huyện Chương Mỹ, Hà Nội.pdf
  0645  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh.rar
  0646  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông Ở Trung Tâm Giáo Dục Kỹ Thuật Tổng Hợp Số 5 Hà Nội Gắn Với Kinh Tế - Xã Hội Địa Phương.pdf
  0647  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Ở Các Trường THCS Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  0648  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Bình Độ Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0649  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Viên Học Viện Phòng Không - Không Quân Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  0650  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Theo Hình Thức Liên Kết Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật.pdf
  0651  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Họat Động Thực Tập Sư Phạm Của Sinh Viên Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn.pdf
  0652  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Học Sinh Nội Trú Ở Trường Trung Cấp Kỹ Thuật - Nghiệp Vụ Hải Phòng.pdf
  0653  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Của Hiệu Trưởng Các Trường Mầm Non Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0654  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Dạy Và Học Môn Tiếng Anh Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại.pdf
  0655  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0656  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình.pdf
  0657  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Nề Nếp Sinh Hoạt Của Sinh Viên Nội Trú Ở Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn.pdf
  0658  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Sinh Viên Của Phòng Tổ Chức - Công Tác Học Sinh Sinh Viên Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0659  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Ở Các Trung Tâm Bồi Dưỡng.pdf
  0660  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Việc Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thống Trong Dạy Học Môn Địa Lý Ở Trường Trung Học Phổ Thông Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0661  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Văn Hóa Tổ Chức Trường Trung Cấp Công Nghệ Hải Phòng.pdf
  0662  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Website Của Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Sĩ Liên - Hà Nội.pdf
  0663  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Xây Dựng Trường Học Thân Thiện Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Quận Đống Đa - Hà Nội.pdf
  0664  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Xã Hội Hoá Giáo Dục Nhằm Duy Trì Phổ Cập Giáo Dục THCS Tại Huyện Phổ Yên.pdf
  0665  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Liên Kết Với Các Doanh Nghiệp Của Trường Trung Cấp Nghề Công Trình 1.pdf
  0666  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Nghề Ở Trường Cao Đẳng Cơ Khí - Luyện Kim.pdf
  0667  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Của Hiệu Trưởng Trường THPT Yên Phong Số 2 Đáp Ứng Yêu Cầu Chuẩn.pdf
  0668  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Theo Tiêu Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Việt Bắc Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0669  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Huyện An Dương, Hải Phòng Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học.pdf
  0670  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Nam Định.pdf
  0671  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thái Bình Giai Đoạn 2011 - 2020.pdf
  0672  LVTS-2011 - Biện Pháp Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Phú Thọ Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0673  LVTS-2011 - Biện Pháp Tổ Chức Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên Trường Đại Học Phương Đông - Hà Nội.pdf
  0674  LVTS-2011 - Biện Pháp Đổi Mới Hoạt Động Thanh Tra Thi Của Hiệu Trưởng Ở Đại Học Thái Nguyên.pdf
  0675  LVTS-2011 - Biện Pháp Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Quản Lý Giáo Dục Ở Các Trường THPT.pdf
  0676  LVTS-2011 - Bảo Đảm Chất Lượng Đào Tạo Ở Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0677  LVTS-2011 - Các Biện Pháp Phối Hợp Giữa Nhà Trường Gia Đình Và Xã Hội Trong Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Giao Thủy Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định.pdf
  0678  LVTS-2011 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên Đào Tạo.pdf
  0679  LVTS-2011 - Các Biện Pháp Quản Lý Điều Kiện Đảm Bảo Chất Lượng Dạy Học Bậc THPT Ngành Học Giáo Dục Thường Xuyên Tại TTGDTX Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng.PDF
  0680  LVTS-2011 - Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Nghề Thương Mại Và Công Nghiệp.pdf
  0681  LVTS-2011 - Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Bắc Thăng Long Giai Đoạn 2011 - 2015.pdf
  0682  LVTS-2011 - Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0683  LVTS-2011 - Lập Kế Hoạch Chiến Lược Cho Trường Trung Cấp Nghề Số 1 - Bộ Quốc Phòng Giai Đoạn 2010 Đến 2020.pdf
  0684  LVTS-2011 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Giảng Dạy Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Hải Phòng Tại Trung Tâm Tin Học.pdf
  0685  LVTS-2011 - Những Biện Pháp Quản Lý Nhằm Xây Dựng Trường Học Thân Thiện Tại Trường Trung Học Phổ Thông Việt Bắc - Thành Phố Lạng Sơn.pdf
  0686  LVTS-2011 - Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Ở Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0687  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tại Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0688  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Của Huyện An Lão Thành Phố Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0689  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0690  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0691  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Hệ Bổ Túc Trung Học Phổ Thông Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình.pdf
  0692  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Tỉnh Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0693  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường THPT Định Hóa Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Chuẩn Hóa.pdf
  0694  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0695  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Nghề Tỉnh Bắc Kạn Theo Chuẩn Giáo Viên Dạy Nghề.pdf
  0696  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội Giai Đoạn 2011 - 2015.pdf
  0697  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0698  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân.pdf
  0699  LVTS-2011 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Đại Nam Giai Đoạn 2011 - 2015.pdf
  0700  LVTS-2011 - Quản Lí Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Tập Sự Tại Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Đông Bắc.pdf
  0701  LVTS-2011 - Quản Lý Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hải Phòng Theo Bộ Tiêu Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.pdf
  0702  LVTS-2011 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tại Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn.pdf
  0703  LVTS-2011 - Quản Lý Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh Cho Sinh Viên Hệ Chính Quy Tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0704  LVTS-2011 - Quản Lý Công Tác Học Sinh Tại Trường Trung Cấp Nghề Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0705  LVTS-2011 - Quản Lý Công Tác Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tại Trung Tâm Giáo Dục.pdf
  0706  LVTS-2011 - Quản Lý Dạy Thực Hành Theo Môđun Ở Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương II.pdf
  0707  LVTS-2011 - Quản Lý Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thạch Thất, Hà Nội Hiện Nay.pdf
  0708  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Đông Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Bình.pdf
  0709  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Cốt Cán Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Của Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  0710  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.pdf
  0711  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Trong Môi Trường Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình.pdf
  0712  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Trong Đào Tạo Theo Tín Chỉ Ở Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0713  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Đối Với Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định.pdf
  0714  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Chương Trình Đổi Mới Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0715  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nội Dung Tích Hợp Tư Tưởng, Đạo Đức Hồ Chí Minh Trong Các Môn Học KHXH Ở Trường THPT Tỉnh Bắc Ninh Trong Giai Đoạn Hiện Nay.PDF
  0716  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Thực Hành Trong Quá Trình Đào Tạo Nghề Ở Trường Trung Cấp Nghề Số 1.pdf
  0717  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Đáp Ứng Yêu Cầu Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học.pdf
  0718  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Trãi Tỉnh Thái Bình, Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  0719  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Nghề Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  0720  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Và Học Ở Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Quân Khí Trong Bối Cảnh Phát Triển Hiện Nay.pdf
  0721  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Khoa Học Tự Nhiên Thuộc Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0722  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Trường Trung Học Phổ Thông Kiến An Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0723  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Phòng Chống Ma Túy Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình.pdf
  0724  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Tư Tưởng Chính Trị Cho Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Thông Qua Các Lớp.pdf
  0725  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thị Xã.pdf
  0726  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Ở Các Trường Tiểu Học Của Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  0727  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Tại Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Quyền Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0728  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Nghề Ở Trường Trung Cấp Nghề Thái Nguyên.pdf
  0729  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thái Bình.pdf
  0730  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Ngoài Khóa Trong Dạy Học Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh THPT Miền Núi Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  0731  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Của Khoa Ngoại Ngữ Du Lịch, Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0732  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Tài Chính Ở Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0733  LVTS-2011 - Quản Lý Hoạt Động Đảm Bảo Chất Lượng Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Theo Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Trường Cao Đẳng.pdf
  0734  LVTS-2011 - Quản Lý Họat Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh THCS Trên Địa Bàn Huyện Ninh Giang Tỉnh Hải Dương.pdf
  0735  LVTS-2011 - Quản Lý Học Tập Của Sinh Viên Trong Giờ Lên Lớp Ở Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị.pdf
  0736  LVTS-2011 - Quản Lý Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Chuyên Ngành Công Nghệ May - Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  0737  LVTS-2011 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Cộng Tác Viên Thanh Tra Chuyên Môn Tiểu Học Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0738  LVTS-2011 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định Theo Quan Điểm Chuẩn Hóa.pdf
  0739  LVTS-2011 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Giáo Dục Thường Xuyên Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Giáo Dục Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0740  LVTS-2011 - Quản Lý Quá Trình Dạy Học Các Môn Chuyên Ngành Theo Học Chế Tín Chỉ Tạo Trường Cao Đẳng Công Nghệ VIETTRONICS.pdf
  0741  LVTS-2011 - Quản Lý Quá Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc Công Trình Theo Phương Thức Tín Chỉ Tại Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội.pdf
  0742  LVTS-2011 - Quản Lý Quá Trình Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Ninh Giang.pdf
  0743  LVTS-2011 - Quản Lý Sự Phối Hợp Các Lực Lượng Trong Công Tác Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0744  LVTS-2011 - Quản Lý Sự Phối Hợp Các Lực Lượng Trong Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Của Hiệu Trưởng Trung Học Cơ Sở Huyện Vũ Thư, Thái Bình.pdf
  0745  LVTS-2011 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Của Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0746  LVTS-2011 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Ở Huyện Thủy Nguyên - Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0747  LVTS-2011 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Tại Trung Tâm Giáo Dục Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp Hải Phòng Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  0748  LVTS-2011 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Của Tỉnh Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0749  LVTS-2011 - Quản Lý Việc Xây Dựng Và Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Điện Lực.pdf
  0750  LVTS-2011 - Quản Lý Xây Dựng Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.pdf
  0751  LVTS-2011 - Quản Lý Đào Tạo Chuyên Ngành An Toàn Thông Tin Tại Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã.pdf
  0752  LVTS-2011 - Quản Lý Đào Tạo Hệ Thạc Sỹ Tại Khoa Đào Tạo Sau Đại Học, Trường Đại Học Hà Nội.pdf
  0753  LVTS-2011 - Quản Lý Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học Tại Trường Đại Học Điện Lực.pdf
  0754  LVTS-2011 - Quản Lý Đào Tạo Sau Đại Học Tại Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam.pdf
  0755  LVTS-2011 - Quản Lý Đào Tạo Đáp Ứng Nhu Cầu Xã Hội Tại Trường Trung Cấp Nghề Giao Thông Vận Tải Thăng Long.pdf
  0756  LVTS-2011 - Quản Lý Đào Tạo Đối Với Hệ Vừa Học Vừa Làm Khoa Ngoại Ngữ, Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  0757  LVTS-2011 - Quản Lý Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Tuyên Quang Theo Bộ Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  0758  LVTS-2011 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thái Bình Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0759  LVTS-2011 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Của Trường Trung Cấp Nghề Việt - Đức - Lạng Sơn.pdf
  0760  LVTS-2011 - Quản Lý Đội Ngũ Tổ Trưởng Chuyên Môn Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  0761  LVTS-2011 - Thực Trạng Công Tác Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Ở Quận 11 - Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0762  LVTS-2011 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0763  LVTS-2011 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Chất Lượng Bữa Ăn Của Một Số Trường Mầm Non Tại Quận Bình Thạnh - Tp. HCM.pdf
  0764  LVTS-2011 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Việc Phòng Chống Bệnh Béo Phì Cho Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Tại Quận Bình Tân Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0765  LVTS-2011 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Việc Xây Dựng Trường Học Thân Thiện Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Công Lập Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0766  LVTS-2011 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Việc Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Hướng Tích Cực Ở Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Hải Quân.pdf
  0767  LVTS-2011 - Thực Trạng Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Mầm Non Công Lập Tại Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0768  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Việc Xử Lý Học Sinh Vi Phạm Kỷ Luật Tại Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Ở Tp. Hồ Chí Minh.pdf
  0769  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Công Tác Giáo Dục Kỹ Năng Thực Hành Xã Hội Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0770  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Công Tác Giáo Dục Đạo Đức Qua Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0771  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0772  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hệ Thống Tín Chỉ Tại Trường Đại Học Quốc tế - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0773  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Cá Nhân Ở Một Số Trường Chuyên Biệt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0774  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Ở Các Trường THPT Quận 12 TP.Hồ Chí Minh.pdf
  0775  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Tại Các Trường THPT Thành Phố Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang.pdf
  0776  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường THPT Tại Quận 12- TP.Hồ Chí Minh.pdf
  0777  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Ở Các Trường Tiểu Học Quận Thốt Nốt- Thành Phố Cần Thơ.pdf
  0778  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Viên Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Hải Quân.pdf
  0779  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Việc Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Châu Phú Tỉnh An Giang.pdf
  0780  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Việc Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Của Hiệu Trưởng Vào Dạy Học Ở Bậc Tiểu Học Tại Quận 11 TP.Hồ Chí Minh.pdf
  0781  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Việc Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Của Hiệu Trưởng Vào Dạy Học Ở Bậc Tiểu Học Tại Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.pdf
  0782  LVTS-2011 - Thực Trạng Quản Lý Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Phan Thiết.pdf
  0783  LVTS-2011 - Xây Dựng Mô Hình Liên Kết Đào Tạo Nghề Giữa Trường Cao Đẳng Nghề Thương Mại Và Công Nghiệp Với Các Đơn Vị Sử Dụng Lao Động.pdf
  0784  LVTS-2011 - Xây Dựng Môi Trường Học Tập Thân Thiện Ở Trường Tiểu Học Vùng Khó Khăn Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  0785  LVTS-2011 - Đánh Giá Giảng Viên Trường Cao Đẳng Hằng Hải 1 Theo Hướng Chuẩn Hóa Trong Gian Đoạn Hiện Nay.pdf
  0786  LVTS-2011 - Đổi Mới Cơ Chế Quản Lý Nhằm Phát Huy Tính Tự Chủ Và Trách Nhiệm Xã Hội Của Trường Đại Học Trong Lĩnh Vực Tổ Chức Và Nhân Sự (Nghiên Cứu Trường Hợp Đại Học Quốc Gia Hà Nội).pdf
  0787  LVTS-2011 - Đổi Mới Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trung Học Cơ Sở Huyện An Lão - Hải Phòng.pdf
  0788  LVTS-2012 - Biện Pháp Chỉ Đạo Của Hiệu Trưởng Đối Với Tổ Trưởng Chuyên Môn Tại Trường Trung Học Phổ Thông Lý Thường Kiệt, Long Biên, Hà Nội.pdf
  0789  LVTS-2012 - Biện Pháp Cơ Bản Phát Triển Danh Tiếng Và Quảng Bá Hình Ảnh Của Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0790  LVTS-2012 - Biện Pháp Duy Trì Bền Vững Kết Quả Phổ Cập Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0791  LVTS-2012 - Biện Pháp Nâng Cao Mức Độ Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Thịnh Long, Tỉnh Nam Định.pdf
  0792  LVTS-2012 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trung Tâm Hướng Nghiệp Và Gdtx Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0793  LVTS-2012 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  0794  LVTS-2012 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Vùng Khó Khăn Của Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0795  LVTS-2012 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Hà Đông Thành Phố Hà Nội.pdf
  0796  LVTS-2012 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Đại Học Thái Nguyên.pdf
  0797  LVTS-2012 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Ở Học Viện Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.rar
  0798  LVTS-2012 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Ở Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên.pdf
  0799  LVTS-2012 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Ở Trường Cao Đẳng Cơ Khí - Luyện Kim Thái Nguyên.pdf
  0800  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lí Của Tổ Trưởng Chuyên Môn Đối Với Hoạt Động Dạy Học Tại Các Trường Tiểu Học Quận Cầu Giấy - Hà Nội.rar
  0801  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lí Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Địa Phương Của Hiệu Trưởng Trường THCS.pdf
  0802  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lí Thực Tập Của Sinh Viên Ngành Quản Lí Văn Hóa Khoa Xã Hội Trường Cao Đẳng Hải Dương.pdf
  0803  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Bồi Dưỡng Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cho Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Yên Hòa, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0804  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Của Hiệu Trưởng Ở Các Trường THCS Huyện Yên Phong, Bắc Ninh.pdf
  0805  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên.rar
  0806  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Đối Với Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Trong Các Trường THPT Quảng Ninh.pdf
  0807  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Của Phòng Đào Tạo Đối Với Hoạt Động Dạy Học Tại Trường Đại Học Điện Lực.rar
  0808  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Của Trường Trung Học Phổ Thông Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0809  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Tại Trung Tâm BDCT Huyện Đầm Hà - Quảng Ninh.pdf
  0810  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Tại Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân I.pdf
  0811  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Chương Trình Cấp Trung Học Phổ Thông Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ý Yên, Tỉnh Nam Định.pdf
  0812  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hướng Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Của Hiệu Trưởng.pdf
  0813  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tin Học Ở Trường Cao Đẳng Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0814  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Tại Trung Tâm Đào Tạo - Viện Khoa Học Hàng Không.pdf
  0815  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Trường Trung Học Cơ Sở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội Theo Chuẩn Kiến Thức, Kỹ Năng.pdf
  0816  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống, Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nam Phù Nừ, Tỉnh Hưng Yên.rar
  0817  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Nội - Amstrdam.pdf
  0818  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Phố Nối Tỉnh Hưng Yên.pdf
  0819  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở.pdf
  0820  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hoài Đức B - Thành Phố Hà Nội.pdf
  0821  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Oai B Huyện Thanh Oai - Thành Phố Hà Nội Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0822  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.rar
  0823  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Gia Lộc Ii, Tỉnh Hải Dương.pdf
  0824  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Tự Lập - Mê Linh - Hà Nội.rar
  0825  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Trong Đào Tạo Theo Tín Chỉ.pdf
  0826  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Hệ Vừa Làm Vừa Học Tại Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội.pdf
  0827  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Hệ Đào Tạo Nghề Ở Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  0828  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Học Sinh Tại Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Giang Trong Giai Đoạn Từ Nay Đến 2015.pdf
  0829  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Của Tỉnh Nam Định.pdf
  0830  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội.pdf
  0831  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Sinh Viên Của Phòng Công Tác Quản Lý Học Sinh - Sinh Viên Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  0832  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Tăng Cường Cơ Sở Vật Chất Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Của Trường Cao Đẳng Kinh Tế.pdf
  0833  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Tăng Cường Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Các Trường THCS Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0834  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Tổ Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Trường THPT Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.pdf
  0835  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Việc Xây Dựng Văn Hóa Học Đường Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  0836  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Theo Nhu Cầu Xã Hội Của Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp.pdf
  0837  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Trình Độ Trung Cấp Nghề Xây Dựng Ở Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1.pdf
  0838  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Trung Cấp Bưu Chính Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin I Hà Nam.pdf
  0839  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Đảm Bảo Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Trường Học Phổ Thông Tại Trường Trung Học Phổ Thông Quất Lâm, Tỉnh Nam Định.pdf
  0840  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập, Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  0841  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Theo Chuẩn Giáo Viên, Giảng Viên Dạy Nghề Của Trường Trung Cấp Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ 19-5 Bắc Giang.pdf
  0842  LVTS-2012 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương.pdf
  0843  LVTS-2012 - Các Biện Pháp Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Mầm Non Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo.pdf
  0844  LVTS-2012 - Các Giải Pháp Cải Tiến Việc Đánh Giá Giảng Viên Trường Đại Học Thăng Long.pdf
  0845  LVTS-2012 - Giải Pháp Tăng Cường Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Trong Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Uông Bí.pdf
  0846  LVTS-2012 - Luân Chuyển Cán Bộ Quản Lý Trường Mầm Non, Tiểu Học Và THCS Trên Địa Bàn Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.pdf
  0847  LVTS-2012 - Nâng Cao Mức Độ Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Cho Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Huyện Vân Đồn.pdf
  0848  LVTS-2012 - Phát Triển Môi Trường Giáo Dục Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú.pdf
  0849  LVTS-2012 - Phát Triển Đổi Ngũ Giáo Viên Theo Định Hướng Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Trung Tâm Hướng Nghiệp Và Giáo Dục.pdf
  0850  LVTS-2012 - Phát Triển Đội Ngũ Giám Đốc Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Huyện, Tỉnh Thái Bình Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  0851  LVTS-2012 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Nam Định Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  0852  LVTS-2012 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Mê Linh, Thành Phố Hà Nội.rar
  0853  LVTS-2012 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Nhà Trường Trong Bối Cảnh Mới.pdf
  0854  LVTS-2012 - Phát Triển Đội Ngũ Tổ Trưởng Chuyên Môn Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0855  LVTS-2012 - Quy Hoạch Phát Triển Trường Trung Cấp Nghề Nam Thái Nguyên Giai Đoạn 2011-2020.pdf
  0856  LVTS-2012 - Quy Hoạch Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0857  LVTS-2012 - Quản Lí Học Sinh Nội Trú Trong Quá Trình Đào Tạo Nghề Ở Trường Cao Đẳng Nghề Mỏ Hồng Cẩm, Quảng Ninh.pdf
  0858  LVTS-2012 - Quản Lý Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập Ở Huyện Yên Hưng.pdf
  0859  LVTS-2012 - Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Ở Các Trường THPT Tỉnh Quảng Ninh Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng.pdf
  0860  LVTS-2012 - Quản Lý Chất Lượng Giảng Dạy Môn Tiếng Việt Lớp 5 Ở Một Số Trường Tiểu Học Tại Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0861  LVTS-2012 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0862  LVTS-2012 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0863  LVTS-2012 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giáo Viên Ở Trường Cao Đẳng Nghề Mỏ Hồng Cẩm.pdf
  0864  LVTS-2012 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám Huyện Đông Triều, Quảng Ninh.pdf
  0865  LVTS-2012 - Quản Lý Công Tác Giáo Dục Kỹ Năng Sống Thông Qua Hoạt Động Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Ở Trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt - Hà Nội.pdf
  0866  LVTS-2012 - Quản Lý Công Tác Huấn Luyện Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh Cho Sinh Viên Tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Hà Nội I.pdf
  0867  LVTS-2012 - Quản Lý Dạy Học Thực Hành Tại Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân I.pdf
  0868  LVTS-2012 - Quản Lý Dạy Học Tại Trung Tâm Hướng Nghiệp Và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Cô Tô - Quảng Ninh.pdf
  0869  LVTS-2012 - Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tiên Yên.pdf
  0870  LVTS-2012 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Văn Lâm, Hưng Yên Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  0871  LVTS-2012 - Quản Lý Giáo Dục Môi Trường Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố.pdf
  0872  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Của Dự Án Phát Triển Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Và Trung Cấp Chuyên Nghiệp Cho Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục.pdf
  0873  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Theo Hướng Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Các Trường THPT Thạch Thất.pdf
  0874  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Cơ Sở Lê Hữu Trác, Tỉnh Hưng Yên.rar
  0875  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn, Huyện Ý Yên, Nam Định Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  0876  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Đại Học Của Trường Đại Học Giáo Dục, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.rar
  0877  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Các Trường Mầm Non Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  0878  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Giáo Viên Tiểu Học Theo Hướng Điều Chỉnh Nội Dung Dạy Học Các Môn Học.pdf
  0879  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Theo Hướng Điều Chỉnh Nội Dung Dạy Học.pdf
  0880  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Trường Trung Học Phổ Thông Đàm Hà, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0881  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Lịch Sử Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Phố Nối, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  0882  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Sinh Học Tại Trường Trung Học Phổ Thông Nam Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.rar
  0883  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.pdf
  0884  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.pdf
  0885  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hướng Phân Hóa Ở Trường THCS Chu Vân An Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  0886  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Thực Hành Nhóm Nghề Công Nghệ Thông Tin Ở Trường Trung Cấp Nghề Đồng Hồ - Điện Tử - Tin Học Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.rar
  0887  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Trực Tuyến Tại Trung Tâm Đào Tạo Viettel Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0888  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0889  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hồng Quang Thành Phố Hải Dương Trong Bối Cảnh Hiện Nay.rar
  0890  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trong Các Trường THPT Huyện Đông Triều.pdf
  0891  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Học Sinh Có Hành Vi Lệch Chuẩn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên.rar
  0892  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Của Tổ Chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.pdf
  0893  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0894  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0895  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Phố Nối Tỉnh Hưng Yên.rar
  0896  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Phong Trào Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức.pdf
  0897  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Của Khoa Môi Trường, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bắc Hà.pdf
  0898  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Của Trường Cao Đẳng Nghề Dịch Vụ Hàng Không Đáp Ứng Nhu Cầu Xã Hội.pdf
  0899  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học Tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0900  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Tại Viện Khoa Học Hàng Không Trong Bối Cảnh Hiện Nay.rar
  0901  LVTS-2012 - Quản Lý Hoạt Động Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Môn Hóa Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Mê Linh - Hà Nội.rar
  0902  LVTS-2012 - Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Nghề Giữa Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện - Luyện Kim Thái Nguyên Với Các Tỉnh.pdf
  0903  LVTS-2012 - Quản Lý Nguồn Nhân Lực Trong Quá Trình Thực Hiện Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên.pdf
  0904  LVTS-2012 - Quản Lý Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Kiến Trúc Công Trình Của Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Đáp Ứng Nhu Cầu Xã Hội.pdf
  0905  LVTS-2012 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Ở Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.rar
  0906  LVTS-2012 - Quản Lý Quy Trình Kiểm Tra Đánh Giá Môn Ngữ Văn Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận An Hải, Hải Phòng.pdf
  0907  LVTS-2012 - Quản Lý Quá Trình Dạy Học Môn Tiếng Anh Hệ Vừa Làm Vừa Học Tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  0908  LVTS-2012 - Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Trung Cấp Nghề Số 18 - Bộ Quốc Phòng Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Thị Trường.pdf
  0909  LVTS-2012 - Sử Dụng Đội Ngũ Giáo Viên Cốt Cán Trong Phát Triển Nghề Nghiệp Giáo Viên Thcs Huyện Tiên Yên.pdf
  0910  LVTS-2012 - Thực Trạng Công Tác Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.pdf
  0911  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lí Công Tác Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Tiểu Học Ở Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng.pdf
  0912  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Của Hiệu Trưởng Ở Các Trường THPT Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai.pdf
  0913  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Sinh Viên Chính Qui Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM.pdf
  0914  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Tại Các Trường Trung Cấp Nghề Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0915  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Của Hiệu Trưởng Một Số Trường THCS Quận Gò Vấp-TP.HCM.pdf
  0916  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Trong Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ngoài Công Lập Ở Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0917  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0918  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Một Số Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0919  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Của Sinh Viên Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân.pdf
  0920  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Phụ Đạo Học Sinh Yếu Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  0921  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Thực Tập Sư Phạm Của Sinh Viên Khoa Giáo Dục Mầm Non- Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang.pdf
  0922  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Việc Giảng Dạy Môn Tiếng Anh Tại Một Số Trường Tiểu Học Công Lập Thị Xã Thuận An Tỉnh Bình Dương.pdf
  0923  LVTS-2012 - Thực Trạng Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Bán Trú Ở Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.pdf
  0924  LVTS-2012 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Trung Học Cơ Sở Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo.pdf
  0925  LVTS-2012 - Tổ Chức Phối Hợp Nhà Trường Với Gia Đình Và Xã Hội Trong Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Đan Phượng, Hà Nội.pdf
  0926  LVTS-2012 - Tổ Chức Triển Khai Chương Trình Đào Tạo Liên Thông Từ Cao Đẳng Lên Đại Học Ở Trường Đại Học Điện Lực.rar
  0927  LVTS-2012 - Xây Dựng Văn Hoá Tổ Chức Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Và Đào Tạo Cán Bộ Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0928  LVTS-2012 - Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  0929  LVTS-2013 - Biện Pháp Bồi Dưỡng Năng Lực Chủ Nhiệm Lớp Cho Giáo Viên Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long.pdf
  0930  LVTS-2013 - Biện Pháp Chuẩn Hoá Đội Ngũ Giảng Viên Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Ở Học Viện Chính Trị Hiện Nay.doc
  0931  LVTS-2013 - Biện Pháp Chuẩn Hóa Giáo Viên Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu.doc
  0932  LVTS-2013 - Biện Pháp Chuẩn Hóa Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Huyện Cái Nước Tỉnh Cà Mau.doc
  0933  LVTS-2013 - Biện Pháp Chỉ Đạo Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thạch Thất - Hà Nội.pdf
  0934  LVTS-2013 - Biện Pháp Chỉ Đạo Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Bậc Tiểu Học Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo.pdf
  0935  LVTS-2013 - Biện Pháp Của Hiệu Trưởng Trong Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội.doc
  0936  LVTS-2013 - Biện Pháp Hoàn Thiện Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Tại Trường Tiểu Học Dân Lập Quốc Tế Việt Úc Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  0937  LVTS-2013 - Biện Pháp Khai Thác Và Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Ninh Giang.pdf
  0938  LVTS-2013 - Biện Pháp Ngăn Ngừa Và Khắc Phục Tình Trạng Bỏ Việc Của Giáo Viên Mầm Non Công Lập Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.doc
  0939  LVTS-2013 - Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Tra Giáo Dục Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo.pdf
  0940  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Cơ Sở Vật Chất Dạy Học Hiện Đại Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.doc
  0941  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Nghiên Cứu Khoa Học Cho Sinh Viên Nhóm Ngành KHXH Trường Đại Học.pdf
  0942  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Năng Lực Cán Bộ Quản Lý Trạm Y Tế Tuyến Cơ Sở Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.doc
  0943  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Ngành Kiểm Tra Đảng Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  0944  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lí Các Trường Tiểu Học Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên Giai Đoạn 2013- 2020.pdf
  0945  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  0946  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0947  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0948  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Vĩnh Bảo Thành Phố Hải Phòng Đến Năm 2020.pdf
  0949  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Mầm Non Công Lập Tỉnh Hưng Yên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  0950  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Hưng Yên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  0951  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non.pdf
  0952  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Tỉnh Hưng Yên Đáp Ứng Yêu Cầu Dạy Học 2 Buổi-Ngày.pdf
  0953  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang Giai Đoạn 2013-2020.pdf
  0954  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  0955  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Tâm GDTX Huyện Kiến Thụy Thành Phố Hải Phòng.pdf
  0956  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Giao Thông Vận Tải Miền Bắc.pdf
  0957  LVTS-2013 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Yên Bái.pdf
  0958  LVTS-2013 - Biện Pháp Phối Hợp Đào Tạo Của Trường Cao Đẳng Cơ Khí - Luyện Kim Với Cơ Sở Sử Dụng Lao Động.pdf
  0959  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lí Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội Trong Giai Đoạn 2013- 2020.pdf
  0960  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lí Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Cho Đội Ngũ Tổ Trưởng Chuyên Môn Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Huyện Ở Tỉnh Vĩnh Phú.pdf
  0961  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lí Phương Tiện Kỹ Thuật Dạy Học Ở Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Quân Khí, Tổng Cục Kỹ Thuật.doc
  0962  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiếng Anh Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Khu Vực.pdf
  0963  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương.pdf
  0964  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Dạy Nghề Cho Người Khuyết Tật Tại Trung Tâm Bảo Trợ Người Tàn Tật Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  0965  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Học Tập Của Học Viên Trường Cán Bộ Quản Lý Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn II.doc
  0966  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn Hiện Nay.doc
  0967  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu Hiện Nay.doc
  0968  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Các Nguồn Lực Trong Xã Hội Hóa Giáo Dục THCS.pdf
  0969  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giảng Viên Dạy Thực Hành Tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật.pdf
  0970  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Của Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam.pdf
  0971  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Huyện An Dương, Hải Phòng.pdf
  0972  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Các Trường THCS Thành Phố Hạ Long.pdf
  0973  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường THPT Ba Vì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  0974  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Kỹ Thuật Dạy Học Đáp Ứng Đào Tạo Theo Tín Chỉ Ở Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải.doc
  0975  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Của Phòng Đào Tạo Đối Với Hoạt Động Dạy Học Thực Hành Ở Trường Đại Học Y Thái Bình.pdf
  0976  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Dạy Nghề Truyền Thống Ở Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  0977  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  0978  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Mông Dương.pdf
  0979  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Tô Hiệu, Thành Phố Hưng Yên Hiện Nay.pdf
  0980  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hải Dương.pdf
  0981  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường THPT Ngoài Công Lập Thành Phố Hạ Long.pdf
  0982  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Giảng Viên Ở Khoa Điều Dưỡng-Kỹ Thuật Y Học, Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  0983  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Nghề Ở Trường Trung Cấp Nghề Bắc Kạn.pdf
  0984  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Của Hiệu Trưởng Trường THPT.pdf
  0985  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Invesco.doc
  0986  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nhân Lực Phòng Xét Nghiệm Các Bệnh Viện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.doc
  0987  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Sư Phạm Cho Đội Ngũ Giảng Viên Ở Trung Tâm Bồi Dưỡng.pdf
  0988  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Tại Trường Cán Bộ Quản Lý Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn I.pdf
  0989  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Chính Trị - Xã Hội Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Ở Trường Phổ Thông Vùng Cao.pdf
  0990  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hạ Long.pdf
  0991  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Ở Trường Hữu Nghị T78.pdf
  0992  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Môn Tiếng Anh Tại Trường THPT Dương Quảng Hàm, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  0993  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Buổi Thứ Hai Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Đông Triều, Quảng Ninh.pdf
  0994  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Giám Đốc Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Thái Thụy.pdf
  0995  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận Đồ Sơn - Hải Phòng.pdf
  0996  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Của Trường Trung Học Cơ Sở Tân Lập Huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  0997  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  0998  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Trường Trung Học Phổ Thông Mỹ Hào Tỉnh Hưng Yên.pdf
  0999  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Thực Hành Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức Đáp Ứng Yêu Cầu.pdf
  1000  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Tại Trường Trung Học Nghiệp Vụ Quản Lý Lương Thực.pdf
  
  Code:
  1001  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex, Tỉnh Nam Định Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1002  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Trường Khiếm Thính Hải Phòng Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1003  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Mầm Non Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1004  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1005  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Thực Hành Nghề Của Khoa Máy Tàu Biển Trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ.pdf
  1006  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại Học Sư Phạm.pdf
  1007  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống, Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1008  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Thcs Ở Trung Tâm KTTHHN-DN Thanh Miện.pdf
  1009  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội.pdf
  1010  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Bãi Cháy.pdf
  1011  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Quốc Tuấn, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1012  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Khuyết Tật Tại Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Trẻ Tàn Tật Thụy An.pdf
  1013  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Cho Học Sinh Dân Tộc Nội Trú Tại Trường Hữu Nghị T78 Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1014  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1015  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Học Sinh Trường PTDTNT Thái Nguyên.pdf
  1016  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Hình Thành Kỹ Năng Sống.pdf
  1017  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Tiểu Học Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1018  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập.pdf
  1019  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.doc
  1020  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Thái Học, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1021  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Trãi, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình.pdf
  1022  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1023  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Lý Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội.pdf
  1024  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Tại Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1025  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường THPT Nguyễn Du, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1026  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Giáo Viên Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1027  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Thỉnh Giảng Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội.pdf
  1028  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Tại Trường Trung Cấp Nghề Số 13 - Bộ Quốc Phòng.pdf
  1029  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Ở Các Trường THCS.pdf
  1030  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Viên Trình Độ Cao Đẳng Tại Học Viện Phòng Không - Không Quân.pdf
  1031  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Ở Trường Văn Hóa I.pdf
  1032  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Giữa Cơ Sở Dạy Nghề Và Doanh Nghiệp Trong Đào Tạo Nghề Đáp Ứng Nhu Cầu Xã Hội.pdf
  1033  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1034  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Ở Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc.pdf
  1035  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Giữa Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Và Cha Mẹ Học Sinh.pdf
  1036  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Thanh Tra Chuyên Môn Trường Trung Học Cơ Sở Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Lê Chân Thành Phố Hải Phòng Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1037  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Viên Trung Cấp Ở Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kỹ Thuật Ô Tô, Bộ Quốc Phòng.pdf
  1038  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Khoa Sư Phạm Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  1039  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Đánh Giá Ở Trường THPT Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1040  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá, Xếp Loại Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Của Hiệu Trưởng.pdf
  1041  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1042  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Học Viên Tại Trung Tâm Đào Tạo Viettel.doc
  1043  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Kiểm Tra, Đánh Giá Thực Hiện Quy Chế Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Các Trường.pdf
  1044  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Nghề Của Trường Cao Đẳng Nghề Licogi Với Các Doanh Nghiệp.pdf
  1045  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Ở Quận Ba Đình, Hà Nội.doc
  1046  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Nhằm Khắc Phục Tình Trạng Bỏ Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Hùng Vương Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1047  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Năng Lực Sư Phạm Của Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Bất Bạt Huyện Ba Vì - Thành Phố Hà Nội.pdf
  1048  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Nếp Sống Văn Hóa Của Học Sinh Dân Tộc Nội Trú Trường Phổ Thông Vùng Cao Việt Bắc.pdf
  1049  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập Huyện Đông Triều.pdf
  1050  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Ở Trường THPT Sông Công Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1051  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội.pdf
  1052  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Phòng Chống Tệ Nạn Ma Túy Xâm Nhập Học Đường Tại Các Trường THCS Huyện Sơn Dương.pdf
  1053  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Phối Hợp Giữa Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Với Nhà Trường Trong Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến TP. Hải Phòng.pdf
  1054  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Quy Trình Đánh Giá Giáo Viên Mầm Non Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Huyện Thanh Miện.pdf
  1055  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thuận Thành.pdf
  1056  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Thực Hiện Phổ Cập Giáo Dục Trung Học Ở Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1057  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Việc Triển Khai Chương Trình Giáo Dục Mầm Non (2009) Ở Các Trường Mầm Non.pdf
  1058  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Xây Dựng Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực Ở Các Trường THPT Huyện Sóc Sơn.pdf
  1059  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Xã Hội Hóa Giáo Dục Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Bắc Ninh.pdf
  1060  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Hệ Bằng Kép Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  1061  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Đào Tạo Nghề Nhà Hàng - Khách Sạn Tại Trường Cao Đẳng Nghề Trần Hưng Đạo.pdf
  1062  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Đánh Giá Chất Lượng Học Tập Của Học Viên Trường Sĩ Quan Đặc Công Hiện Nay.doc
  1063  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Cẩm Phả.pdf
  1064  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Cơ Sở Thuộc Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên.pdf
  1065  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mẫu Giáo Kim Đồng 4, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non.pdf
  1066  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Thành Đô.pdf
  1067  LVTS-2013 - Biện Pháp Quản Lý Đội Ngũ Viên Chức Hành Chính Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1068  LVTS-2013 - Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Chuyên Viên Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tiên Du.pdf
  1069  LVTS-2013 - Biện Pháp Tổ Chức Phối Hợp Các Lực Lượng Giáo Dục Trẻ Em Đường Phố Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.doc
  1070  LVTS-2013 - Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường THPT Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1071  LVTS-2013 - Chỉ Đạo Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Trong Trường Trung Học Cơ Sở Của Phòng GD&ĐT TP. Hạ Long.pdf
  1072  LVTS-2013 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Trong Các Trường THCS.pdf
  1073  LVTS-2013 - Các Hình Thức Bảo Tồn Ngôn Ngữ Dân Tộc Thiểu Số Trong Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Vùng Đông Bắc.pdf
  1074  LVTS-2013 - Dự Báo Quy Mô Phát Triển Giáo Dục Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Huyện Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh Đến 2020.pdf
  1075  LVTS-2013 - Giám Sát Thực Hiện Chương Trình Dạy Học Ở Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Cát Hải, Hải Phòng.pdf
  1076  LVTS-2013 - Giải Pháp Huy Động Các Nguồn Lực Xã Hội Của Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Phát Triển Giáo Dục.pdf
  1077  LVTS-2013 - Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1078  LVTS-2013 - Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu.doc
  1079  LVTS-2013 - Giải Pháp Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Đại Học Ở Trường Đại Học Bạc Liêu.doc
  1080  LVTS-2013 - Giải Pháp Quản Lý Nhà Nước Về Đào Tạo Nghề Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.doc
  1081  LVTS-2013 - Giải Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Huyện Võ Nhai Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1082  LVTS-2013 - Giải Pháp Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  1083  LVTS-2013 - Giải Pháp Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Hệ Chính Quy Tại Trường Đại Học Bạc Liêu.doc
  1084  LVTS-2013 - Hoàn Thiện Chính Sách Tài Chính Cho Đào Tạo Nghề Lao Động Nông Thôn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1085  LVTS-2013 - Hoàn Thiện Mô Hình Trung Tâm Tư Vấn, Giới Thiệu Việc Làm Ở Trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng.pdf
  1086  LVTS-2013 - Hoàn Thiện Phẩm Chất, Năng Lực Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Ở Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng Hiện Nay.doc
  1087  LVTS-2013 - Huy Động Nguồn Lực Xây Dựng Trường Trung Học Cơ Sở Đạt Chuẩn Quốc Gia Trên Địa Bàn Huyện Phú Lương.pdf
  1088  LVTS-2013 - Hạn Chế Bỏ Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở Trong Quản Lý Trường Học Trên Địa Bàn Huyện Vị Xuyên.pdf
  1089  LVTS-2013 - Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Cơ Sở Tại Thành Phố Hải Phòng Theo Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.pdf
  1090  LVTS-2013 - Luân Chuyển Giáo Viên Tiểu Học Ở Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1091  LVTS-2013 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tự Chọn Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1092  LVTS-2013 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Trong Các Trường Trung Học Phổ Thông Của Huyện Đan Phượng Thành Phố Hà Nội.pdf
  1093  LVTS-2013 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Nữ Sinh Trung Học Phổ Thông TP. Thái Bình.pdf
  1094  LVTS-2013 - Một Số Biện Pháp Quản Lý Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Cơ Sở.pdf
  1095  LVTS-2013 - Một Số Phương Pháp Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Của Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Thành Phố.pdf
  1096  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Quan Hệ Quản Lý Trong Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Cát Hải, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1097  LVTS-2013 - Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Điều Dưỡng Ở Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1098  LVTS-2013 - Phát Triển Các Trường Mầm Non Tỉnh Bạc Liêu Đến Năm 2020.doc
  1099  LVTS-2013 - Phát Triển Các Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Ở Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1100  LVTS-2013 - Phát Triển Môi Trường Dạy Học Tích Cực Ở Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.pdf
  1101  LVTS-2013 - Phát Triển Môi Trường Học Tập Lý Luận Chính Trị Cho Học Viên Ở Trưởng Chính Trị Nguyễn Văn Cừ.pdf
  1102  LVTS-2013 - Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Giáo Viên Dạy Nghề Ở Trường Trung Cấp Nghề Việt - Đức Lạng Sơn.pdf
  1103  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Công Ty Sách Giáo Dục Thuộc Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.pdf
  1104  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lí Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1105  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Mầm Non Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1106  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình.pdf
  1107  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Học Viên Ở Trường Đại Học Chính Trị Hiện Nay.pdf
  1108  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Huyện, Tỉnh Thái Bình Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1109  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội.pdf
  1110  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Ở Học Viện Phòng Không - Không Quân Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1111  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Bình.pdf
  1112  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Khmer Trên Địa Bàn Tỉnh Sóc Trăng.doc
  1113  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1114  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1115  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mầm Non Hoa Hồng Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1116  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1117  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Cơ Hữu Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Miền Nam.doc
  1118  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Của Học Viện Phòng Không - Không Quân Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1119  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kỹ Thuật Ô Tô, Bộ Quốc Phòng Đến Năm 2020.pdf
  1120  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng VHNT & DL Sài Gòn.doc
  1121  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc Giai Đoạn 2012 - 2020.pdf
  1122  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Trung Cấp Nghề Quang Trung, Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1123  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1124  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Thái Nguyên.pdf
  1125  LVTS-2013 - Phát Triển Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1126  LVTS-2013 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  1127  LVTS-2013 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Hệ Bổ Túc Trung Học Phổ Thông Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1128  LVTS-2013 - Quản Lí Quá Trình Dạy Học Tiếng Anh Tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng.pdf
  1129  LVTS-2013 - Quản Lí Quá Trình Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1130  LVTS-2013 - Quản Lí Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương.pdf
  1131  LVTS-2013 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Chủ Nhiệm Lớp Cho Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Đồng Bành, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1132  LVTS-2013 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Lãnh Đạo Cho Trưởng Các Phòng, Khoa Trường Trung Cấp Nghề Việt Đức Lạng Sơn.pdf
  1133  LVTS-2013 - Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Liên Kết Do Các Trường Nước Ngoài Cấp Bằng Tại Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà.pdf
  1134  LVTS-2013 - Quản Lý Chương Trình Đào Tạo Đáp Ứng Nhu Cầu Thị Trường Lao Động Tại Trường Trung Cấp Nghề Bắc Kạn.pdf
  1135  LVTS-2013 - Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Của Giảng Viên Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1136  LVTS-2013 - Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Lý Luận Chính Trị Ở Trường Cán Bộ Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1137  LVTS-2013 - Quản Lý Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non Tại Trường Mẫu Giáo Việt - Triều Hữu Nghị Thành Phố Hà Nội.pdf
  1138  LVTS-2013 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Hệ Cao Đẳng Nghề Đáp Ứng Nhu Cầu Doanh Nghiệp Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  1139  LVTS-2013 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Nghề Ở Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1140  LVTS-2013 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Trung Cấp Nghề Tỉnh Cà Mau.doc
  1141  LVTS-2013 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Bạc Liêu.doc
  1142  LVTS-2013 - Quản Lý Chất Lượng Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cán Bộ Quản Lý Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Hiện Nay.doc
  1143  LVTS-2013 - Quản Lý Các Dự Án Hợp Tác Quốc Tế Về Đào Tạo Của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Đến Năm 2020.doc
  1144  LVTS-2013 - Quản Lý Các Hoạt Động Đào Tạo, Bồi Dưỡng Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cao Lộc, Lạng Sơn Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1145  LVTS-2013 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Dân Tộc Nội Trú Của Giáo Viên Ở Trường Hữu Nghị 80 Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1146  LVTS-2013 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Bắc Bộ Hiện Nay.pdf
  1147  LVTS-2013 - Quản Lý Công Tác Cố Vấn Học Tập Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Ở Học Viện Tài Chính.pdf
  1148  LVTS-2013 - Quản Lý Công Tác Giáo Dục Truyền Thống Đạo Đức Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Hàng Hải 1.pdf
  1149  LVTS-2013 - Quản Lý Công Tác Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm Trong Quá Trình Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm.pdf
  1150  LVTS-2013 - Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Mầm Non Ở Huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang, Giai Đoạn 2012-2020.pdf
  1151  LVTS-2013 - Quản Lý Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Phúc Đối Với Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Tỉnh.pdf
  1152  LVTS-2013 - Quản Lý Dạy Học 2 Buổi-Ngày Tại Các Trường Tiểu Học Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1153  LVTS-2013 - Quản Lý Dạy Học Hệ Cao Đẳng Nghề Tại Trung Tâm Việt- Nhật, Trong Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  1154  LVTS-2013 - Quản Lý Dạy Học Thực Hành Cho Sinh Viên Khoa Điện Hệ Cao Đẳng Nghề,Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  1155  LVTS-2013 - Quản Lý Dạy Học Thực Hành Nghề Hệ Trung Cấp Nghề Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In.pdf
  1156  LVTS-2013 - Quản Lý Dạy Học Thực Hành Nghề Tại Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc.pdf
  1157  LVTS-2013 - Quản Lý Dạy Học Trực Tuyến Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  1158  LVTS-2013 - Quản Lý Dạy Học ở Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Du - Thanh Oai Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Trường Chuẩn Quốc Gia.pdf
  1159  LVTS-2013 - Quản Lý Giáo Dục Pháp Luật Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Hàng Hải I, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1160  LVTS-2013 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Dân Tộc Khmer Ở Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng.doc
  1161  LVTS-2013 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Võ Nhai.pdf
  1162  LVTS-2013 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Trẻ Vị Thành Niên Tại Các Xứ Đạo Thành Phố Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai.doc
  1163  LVTS-2013 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Sinh Viên Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  1164  LVTS-2013 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay.pdf
  1165  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Ở Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1166  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Làm Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.doc
  1167  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Mầm Non Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1168  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Tại Huyện Yên Thế - Bắc Giang.pdf
  1169  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1170  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Giá Rai Tỉnh Bạc Liêu.doc
  1171  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Cơ Sở Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1172  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Tại Các Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Cấp Huyện.pdf
  1173  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cho Đội Ngũ Nhân Viên Hành Chính Các Trường Tiểu Học.pdf
  1174  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1175  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên Trẻ Của Trường Đại Học Chính Trị, Bộ Quốc Phòng.pdf
  1176  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1177  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Thiết Kế Bài Giảng Cho Giáo Viện Tiểu Học Ở Thành Phố Cẩm Phả.pdf
  1178  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Tổ Trưởng Chuyên Môn Các Trường Thcs Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  1179  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Tại Tỉnh Cao Bằng.pdf
  1180  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  1181  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1182  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Trong Môi Trường Phát Triển Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông.pdf
  1183  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học 2 Buổi-Ngày Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1184  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1185  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Giảng Viên Bộ Môn Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Và Kinh Tế - Khoa Quốc Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng.pdf
  1186  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trưởng Theo Mô Hình Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực.pdf
  1187  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ngoài Công Lập Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1188  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thái Nguyên.pdf
  1189  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Chuẩn Kiến Thức, Kỹ Năng Ở Trường Tiểu Học.pdf
  1190  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Tại Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Và Dịch Vụ Hải Phòng.pdf
  1191  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.pdf
  1192  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Đáp Ứng Yêu Cầu Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng Ở Trường THPT Yên Ninh.pdf
  1193  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường THCS Có Học Sinh Nội Trú Dân Nuôi Huyện Hoành Bồ.pdf
  1194  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Có Đông Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số.pdf
  1195  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1196  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở Thuộc Thành Phố Cà Mau, Tình Cà Mau Hiện Nay.doc
  1197  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Na Dương, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1198  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Vân Nham, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1199  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Nghề Tại Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Và Dạy Nghề Liên Đoàn Lao Động.pdf
  1200  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Ở Trường Trung Cấp Quân Y 1 Hiện Nay.doc
  1201  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ Nhân Viên Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 Hiện Nay.doc
  1202  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Đoàn Viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trong Các Trường Đại Học Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  1203  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống, Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Trần Phú, Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1204  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tại Trung Tâm Kĩ Thuật.pdf
  1205  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Viên Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1206  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1207  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trong Nhà Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  1208  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1209  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1210  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Và Giá Trị Sống Cho Đoàn Viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Tại Nhà Văn Hóa Học Sinh – Sinh Viên Hà Nội.pdf
  1211  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Học Sinh Dân Tộc Nội Trú Ở Trường Hữu Nghị 80.pdf
  1212  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Phòng Chống Ma Túy Ở Trường THCS Cẩm Bình Thành Phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.pdf
  1213  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Quốc Phòng Tại Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1214  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức.pdf
  1215  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1216  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh THCS Bảo Khê, Thành Phố Hưng Yên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1217  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1218  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Dân Tộc Thiếu Số Trường THPT Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.pdf
  1219  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  1220  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Viên Trường Trung Cấp 24 Biên Phòng Hiện Nay.doc
  1221  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Khoa Điều Dưỡng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Hiện Nay.doc
  1222  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Bắc Giang.pdf
  1223  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Trường Đại Học Tôn Đức Thắng.doc
  1224  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Hỗ Trợ Học Tập Cho Học Sinh Của Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các Trường THPT Huyện.pdf
  1225  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trường Tiểu Học Lê Văn Tám - Hải Phòng.pdf
  1226  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Tiểu Học Huyện Ninh Giang.pdf
  1227  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Tại Trung Tâm Khảo Thí Ở Trường.pdf
  1228  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Hiện Nay.doc
  1229  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc Trăng.doc
  1230  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở Của Giảng Viên Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp.pdf
  1231  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Giảng Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1232  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  1233  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Bộ Môn Trong Các Trường THCS Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1234  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1235  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Giữa Nhà Trường, Gia Đình Và Xã Hội Trong Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh.pdf
  1236  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Tham Vấn Tâm Lý Tại Trung Tâm Giáo Dục Lao Động Xã Hội Hải Phòng.pdf
  1237  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Thanh Tra Chuyên Môn Ở Trường Đại Học Sư Phạm Đại Học Thái Nguyên.pdf
  1238  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Ở Học Viện Phòng Không - Không Quân.pdf
  1239  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Thực Hành Nghề Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức.pdf
  1240  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.doc
  1241  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Đồng Bành, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1242  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Mông Ân Huyện Bình Gia, Lạng Sơn.pdf
  1243  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Nội Trú Trường Cao Đẳng Hàng Hải I.pdf
  1244  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Tự Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Các Trường Dạy Nghề Quân Đội Hiện Nay.doc
  1245  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Văn Hoá Học Đường Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Hiện Nay.doc
  1246  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Xã Hội Hóa Giáo Dục Mầm Non Tại Trường Thực Hành Hoa Sen (Ba Đình - Hà Nội) Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1247  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Xã Hội Hóa Giáo Dục Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1248  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Liên Kết Quốc Tế Trình Độ Thạc Sĩ Tại Khoa Quản Trị Kinh Doanh Thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  1249  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Lưu Học Sinh Tại Trường Hữu Nghị 80 Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1250  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Nghề Cho Người Khuyết Tật Tại Trung Tâm Bảo Trợ Người Tàn Tật Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1251  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Nghề Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Thái Nguyên.pdf
  1252  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Ở Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Thái Nguyên.pdf
  1253  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Cơ Khí - Luyện Kim Đáp Ứng Yêu Cầu Của Thị Trường.pdf
  1254  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Ở Trường Trung Cấp Nghề Giao Thông Cơ Điện Quảng Ninh.pdf
  1255  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Giảng Viên Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức.pdf
  1256  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Các Trường THCS Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo.pdf
  1257  LVTS-2013 - Quản Lý Hoạt Động Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Nguyễn Tri Phương, Quận Hồng Bàng - Hải Phòng.pdf
  1258  LVTS-2013 - Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh Cho Sinh Viên Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.doc
  1259  LVTS-2013 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Các Trường Trung Học Phổ Thông Công Lập Trên Địa Bàn Huyện Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1260  LVTS-2013 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Dạy Nghề Tại Các Trường Nghề.pdf
  1261  LVTS-2013 - Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Bồi Dưỡng Đội Ngũ Cán Bộ Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam.pdf
  1262  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Nguồn Nhân Lực Khoa Học Và Công Nghệ Tiếp Cận Chuẩn Quốc Tế Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội Giai Đoạn 2012-2020.pdf
  1263  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Công Chức, Viên Chức Hành Chính Ở Trường Cao Đẳng Cơ Khí - Luyện Kim.pdf
  1264  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Tỉnh Trên Địa Bàn Tỉnh Lạng Sơn Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1265  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc Đáp Ứng Yêu Cầu Chuẩn Hóa.pdf
  1266  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Ngoại Ngữ Thuộc Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  1267  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Xuân Trường Tỉnh Nam Định Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1268  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viện Trung Học Cơ Sở Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Trung Học.pdf
  1269  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In Trong Giai Đoạn Mới.pdf
  1270  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Ở Trường Đại Học Chính Trị, Bộ Quốc Phòng.pdf
  1271  LVTS-2013 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang.pdf
  1272  LVTS-2013 - Quản Lý Phổ Cập Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ Em 5 Tuổi Trên Địa Bàn Thành Phố Bắc Ninh.pdf
  1273  LVTS-2013 - Quản Lý Quá Trình Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1274  LVTS-2013 - Quản Lý Quá Trình Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay.doc
  1275  LVTS-2013 - Quản Lý Quá Trình Giáo Dục Thói Quen Hành Vi Đạo Đức Của Sinh Viên Trường Đại Học Bạc Liêu.doc
  1276  LVTS-2013 - Quản Lý Quá Trình Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Cấp Cầu Đường Và Dạy Nghề, Binh Đoàn 12.doc
  1277  LVTS-2013 - Quản Lý Quá Trình Rèn Luyện Kỷ Luật Của Sinh Viên Tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Hà Nội.pdf
  1278  LVTS-2013 - Quản Lý Sinh Viên Nội Trú Ở Trường Đại Học Y Hải Phòng Theo Hướng Tự Quản.pdf
  1279  LVTS-2013 - Quản Lý Sự Phối Hợp Nhà Trường - Gia Đình - Xã Hội Trong Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1280  LVTS-2013 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường THPT Huyện An Dương Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1281  LVTS-2013 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1282  LVTS-2013 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Nghề Tại Trường Cao Đẳng Nghề Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1283  LVTS-2013 - Quản Lý Thiết Bị Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1284  LVTS-2013 - Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Các Môn Học Lý Luận Chính Trị Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức.pdf
  1285  LVTS-2013 - Quản Lý Thực Hiện Quy Chế Chuyên Môn Tại Các Trường THPT Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1286  LVTS-2013 - Quản Lý Tuyển Sinh Vào Các Trường Đại Học Trong Quân Đội.doc
  1287  LVTS-2013 - Quản Lý Tổ Chức Thi Theo Học Chế Tín Chỉ Ở Trường Đại Học Khoa Học Đại Học Thái Nguyên.pdf
  1288  LVTS-2013 - Quản Lý Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Tại Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội.pdf
  1289  LVTS-2013 - Quản Lý Đào Tạo Ngành Công Nghệ May Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  1290  LVTS-2013 - Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Trung Cấp Giao Thông Vận Tải Hà Nội.pdf
  1291  LVTS-2013 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Môn Toán Ở Trường Trung Học Phổ Thông Vũ Tiên, Vũ Thư, Thái Bình.pdf
  1292  LVTS-2013 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1293  LVTS-2013 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Theo Bộ Chuẩn Nghề Nghiệp Tại Trường Trung Học Phổ Thông Tây Đô, Từ Liêm - Hà Nội.pdf
  1294  LVTS-2013 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Từ Liêm, Hà Nội.doc
  1295  LVTS-2013 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường Tiểu Học Uy Nỗ- Đông Anh- Hà Nội Dựa Vào Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học.pdf
  1296  LVTS-2013 - Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội Trong Bối Cảnh Phát Triển Mới.pdf
  1297  LVTS-2013 - Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Nông-Lâm Bắc Giang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1298  LVTS-2013 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Các Trường Trung Học Cơ Sở Của Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1299  LVTS-2013 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ớ Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng Từ Nay Đến Năm 2020.pdf
  1300  LVTS-2013 - Quản Lý ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thị Xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1301  LVTS-2013 - Thực Trạng Công Tác Tổ Chức Cán Bộ Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Bình Dương Đối Với Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1302  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lí Đội Ngũ Giáo Viên Của Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Cà Mau.pdf
  1303  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Công Tác Xã Hội Giáo Dục Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vũng Liêm Tỉnh Vĩnh Long.pdf
  1304  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Ở Trường Đại Học Tiền Giang.pdf
  1305  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Định Hướng Phát Huy Tính Tích Cực, Chủ Động Và Sáng Tạo Của Sinh Viên Tại Trường Đh Lao Động Xã Hội CSII.pdf
  1306  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.pdf
  1307  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Viên Lớp 10 Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên-Kỹ Thuật-Hướng Nghiệp Tỉnh Bình Dương.pdf
  1308  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Trung Cấp Công Nghệ Lương Thực Thực Phẩm Phành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1309  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Đổi Mới Hoạt Động Giảng Dạy Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tại Bình Dương.pdf
  1310  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang.pdf
  1311  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Giáo Dục Ở Các Trường Mầm Non Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1312  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Đội Ngũ Cố Vấn Học Tập Tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1313  LVTS-2013 - Thực Trạng Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tân Uyên Tỉnh Bình Dương.pdf
  1314  LVTS-2013 - Thực Trạng Việc Thực Hiện Lĩnh Vực Phát Triển Nhận Thức Trong Chương Trình Giáo Dục Trẻ 5-6 Tuổi Ở Quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh.pdf
  1315  LVTS-2013 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kĩ Năng Lập Kế Hoạch Cho Hiệu Trưởng Các Trường THCS Thành Phố Bắc Ninh.pdf
  1316  LVTS-2013 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Hoạt Động Xã Hội Cho Cán Bộ Hội Phụ Nữ Cấp Huyện Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1317  LVTS-2013 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Các Trường Mầm Non Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1318  LVTS-2013 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Sư Phạm Cho Giáo Viên Dạy Nghề Trang Điểm Thẩm Mỹ Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1319  LVTS-2013 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Sư Phạm Cho Giáo Viên Tiểu Học Thị Xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1320  LVTS-2013 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Theo Chương Trình Bồi Dưỡng Thường Xuyên.pdf
  1321  LVTS-2013 - Tổ Chức Hoạt Động Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Tại Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.doc
  1322  LVTS-2013 - Tổ Chức Hoạt Động Tự Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục - Đào Tạo Ở Học Viện Chính Trị.doc
  1323  LVTS-2013 - Tổ Chức Kiểm Định Theo Tiêu Chí Kiểm Định Trường Nghề Tại Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Và Xây Dựng.pdf
  1324  LVTS-2013 - Tổ Chức Luân Chuyển Cán Bộ Quản Lý Các Trường Phổ Thông Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1325  LVTS-2013 - Tổ Chức Quản Lý Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bắc Hà, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1326  LVTS-2013 - Tổ Chức Tự Học Cho Học Sinh Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng.pdf
  1327  LVTS-2013 - Tổ Chức Đào Tạo Nhân Lực Cho Các Khu Công Nghiệp Tập Trung Ở Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện.pdf
  1328  LVTS-2013 - Vận Dụng Lý Thuyết Quản Lý Sự Thay Đổi Trong Quản Lý Thực Hiện Phương Pháp Dạy Học Ở Các Trường.pdf
  1329  LVTS-2013 - Vận Dụng Lý Thuyết Quản Lý Sự Thay Đổi Trong Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thụy Hương - Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1330  LVTS-2013 - Vận Dụng Lý Thuyết Tổ Chức Biết Học Hỏi Xây Dựng Tập Thể Sư Phạm Vững Mạnh Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên 1 Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1331  LVTS-2013 - Xuất Phát Từ Những Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nghề Lái Xe Tại Trường Cao Đẳng Nghề.pdf
  1332  LVTS-2013 - Xây Dựng Môi Trường Văn Hoá Sư Phạm Ở Các Học Viện Trong Quân Đội Hiện Nay.doc
  1333  LVTS-2013 - Xây Dựng Quy Trình Đánh Giá Kết Quả Thực Tập Lâm Sàng Của Học Viên Điều Dưỡng Tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định.doc
  1334  LVTS-2013 - Xây Dựng Thương Mại Trường Mầm Non Ngoài Công Lập.pdf
  1335  LVTS-2013 - Xây Dựng Trường Phổ Thông Chất Lượng Cao Trên Địa Bàn Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.doc
  1336  LVTS-2013 - Áp Dụng Chuẩn Nghề Nghiệp Trong Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Hạ Long.pdf
  1337  LVTS-2013 - Đổi Mới Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hoài Đức B, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1338  LVTS-2014 - Biện Pháp Huy Động Các Nguồn Lực Xã Hội Phát Triển Giáo Dục Mầm Non Ở Thành Phố Uông Bí.pdf
  1339  LVTS-2014 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Mầm Non Tại Quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.pdf
  1340  LVTS-2014 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Huyện Kiến Thụy.pdf
  1341  LVTS-2014 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Dạy Nghề Tại Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc.pdf
  1342  LVTS-2014 - Biện Pháp Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Xi Măng.pdf
  1343  LVTS-2014 - Biện Pháp Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Hội Khuyến Học Trong Hoạt Động Xã Hội Hóa Giáo Dục.pdf
  1344  LVTS-2014 - Biện Pháp Phổ Cập Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ Em Năm Tuổi Ở Huyện Đồng Văn - Tỉnh Hà Giang.pdf
  1345  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tại Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam.pdf
  1346  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Sinh Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên.pdf
  1347  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Thiết Bị Dạy Học Tại Các Cơ Sở Đào Tạo Giáo Viên Thụ Hưởng Dự Án Phát Triển Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Và Trung Cấp Chuyên Nghiệp.pdf
  1348  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Xã Hội Cho Học Sinh Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1349  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Chương Trình.pdf
  1350  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Thủy.pdf
  1351  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trưởng Trường THCS Vũ Kiệt Huyện Thuận Thành.pdf
  1352  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Hoá Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Uông Bí.pdf
  1353  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Quan Điểm Tích Cực Hóa Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1354  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Cho Sinh Viên Hệ Đào Tạo Nhiệm Vụ Chiến Lược Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Theo Chuẩn Đầu Ra.pdf
  1355  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1356  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Quận Ngô Quyền.pdf
  1357  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Thỉnh Giảng Tại Trường Đại Học Hòa Bình.pdf
  1358  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Giảng Viên Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ.pdf
  1359  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Ngoài Trường Cho Trẻ Mầm Non 5 Tuổi Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1360  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Cha Mẹ Học Sinh Của Hiệu Trưởng.pdf
  1361  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Thực Tế Ở Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh.pdf
  1362  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Nghề Của Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Nghề Bắc Kạn.pdf
  1363  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Giảng Viên Tại Trường Đại Học Y Tế Công Cộng.pdf
  1364  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Sử Dụng Các Phương Tiện Dạy Học Phục Vụ Công Tác Đào Tạo Nghề Tại Trường Trung Cấp.pdf
  1365  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Trách Nhiệm Của Doanh Nghiệp Đối Với Phát Triển Kỹ Năng Nghề Quốc Gia.pdf
  1366  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Trường Dạy Nghề Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Nghề Xanh Tại Việt Nam.pdf
  1367  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Trường Tiểu Học Của Hiệu Trưởng Vùng Đặc Biệt Khó Khăn Huyện Na Hang.pdf
  1368  LVTS-2014 - Biện Pháp Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Trong Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Điện Biên.pdf
  1369  LVTS-2014 - Biện Pháp Xây Dựng Kế Hoạch Triển Khai Các Thành Phần Phù Hợp Với Mục Tiêu Chung Của Dự Án Giáo Dục Sử Dụng Vốn Vay ODA.pdf
  1370  LVTS-2014 - Bồi Dưỡng Chương Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới Cho Cán Bộ Quản Lý Cấp Xã Ở Huyện Sông Lô.pdf
  1371  LVTS-2014 - Bồi Dưỡng Năng Lực Chuyên Môn Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  1372  LVTS-2014 - Bồi Dưỡng Năng Lực Tư Vấn Học Tập Cho Giảng Viên - Cố Vấn Học Tập Ở Trường Đại Học Y Dược.pdf
  1373  LVTS-2014 - Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Hội Sinh Viên Tại Trường Đại Học Hằng Hải Việt Nam.pdf
  1374  LVTS-2014 - Dự Báo Nhu Cầu Giáo Viên Mầm Non Trình Độ Đại Học Tỉnh Cao Bằng Giai Đoạn 2015-2020.pdf
  1375  LVTS-2014 - Dự Báo Nhu Cầu Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Tỉnh Quảng Ninh Giai Đoạn 2016-2020.pdf
  1376  LVTS-2014 - Dự Báo Nhu Cầu Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường THCS Thành Phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1377  LVTS-2014 - Giám Sát Hoạt Động Đánh Giá Của Giáo Viên Về Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Ở Trường Trung Học.pdf
  1378  LVTS-2014 - Giáo Dục Tính Kỷ Luật Học Tập Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Huyện Đông Hưng - Thái Bình.pdf
  1379  LVTS-2014 - Giải Pháp Huy Động Nguồn Lực Doanh Nghiệp Để Phát Triển Giáo Dục Đại Học Trong Nền Giáo Dục Mở (Áp Dụng Cho Trường Đại Học Hòa Bình).pdf
  1380  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Của Hiệu Trưởng.pdf
  1381  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Quy Trình Quản Lý Chi Phí Đào Tạo Tại Trường Đại Học Hòa Bình Theo Hướng Phát Triển Giáo Dục Đại Học Mở.pdf
  1382  LVTS-2014 - Huy Động Nguồn Lực Xây Dựng Mô Hình Trường Học Mới Vnen Ở Cấp Tiểu Học Trên Địa Bàn Huyện Sông Lô.pdf
  1383  LVTS-2014 - Hạn Chế Bỏ Học Ở Tiểu Học Qua Quản Lý Xã Hội Hóa Giáo Dục Tại Cấp Xã.pdf
  1384  LVTS-2014 - Một Số Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Trưởng Bộ Môn Ở Trường Đại Học Đồng Nai.pdf
  1385  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Hoàn Thiện Chương Trình Bồi Dưỡng Cán Bộ Cấp Cơ Sở Tại Trường Chính Trị Hoàng Đình Giong.pdf
  1386  LVTS-2014 - Những Yếu Tố Tác Động Đến Ý Kiến Phản Hồi Của Học Sinh Sinh Viên Về Hoạt Động Giảng Dạy Tại Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn.pdf
  1387  LVTS-2014 - Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Quận Dương Kinh Thành Phố Hải Phòng Theo Chuẩn.pdf
  1388  LVTS-2014 - Phát Triển Chương Trình Ngành Giáo Dục Mầm Non Của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng Theo Chuẩn.pdf
  1389  LVTS-2014 - Phát Triển Cơ Cấu Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Ở Tỉnh Quảng Ninh Giai Đoạn 2014-2020.pdf
  1390  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lí Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phúc Yên Theo Chuẩn Hiệu Trưởng.pdf
  1391  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lí Trường Tiểu Học Theo Tiếp Cận Quản Lí Nguồn Nhân Lực.pdf
  1392  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường THCS Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  1393  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Người Dân Tộc Trường Tiểu Học Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1394  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Theo Chuẩn Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Thành Phố Bắc Giang.pdf
  1395  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1396  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trên Địa Bàn Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  1397  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Của Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1398  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên.pdf
  1399  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Cốt Cán Tại Các Trường THPT Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1400  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1401  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Vật Lý Cấp Trung Học Phổ Thông Tỉnh Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1402  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Của Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội.pdf
  1403  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013-2020.pdf
  1404  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Hà Nội I.pdf
  1405  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Đáp Ứng Yêu Cầu Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Và Nghiên Cứu Khoa Học Tại Trường Đại Học Hòa Bình.pdf
  1406  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1407  LVTS-2014 - Phát Triển Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Quản Lý Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1408  LVTS-2014 - Phối Hợp Các Lực Lượng Giáo Dục Trong Quản Lý Sinh Viên Nước Ngoài Ở Trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ.pdf
  1409  LVTS-2014 - Quy Hoạch Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Cơ Sở Quận Dương Kinh, Hải Phòng.pdf
  1410  LVTS-2014 - Quy Hoạch Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Của Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  1411  LVTS-2014 - Quản Lí Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giáo Viên Mầm Non Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1412  LVTS-2014 - Quản Lí Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Học Sinh Các Trường Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Điện Biên.pdf
  1413  LVTS-2014 - Quản Lí Hoạt Động Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trường THPT Tỉnh Thái Bình.pdf
  1414  LVTS-2014 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1415  LVTS-2014 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Mầm Non Ở Thành Phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1416  LVTS-2014 - Quản Lý Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Cho Học Viên Tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Cấp Huyện.pdf
  1417  LVTS-2014 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Giáo Viên THCS Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.pdf
  1418  LVTS-2014 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Theo Chuẩn Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Nghề.pdf
  1419  LVTS-2014 - Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1420  LVTS-2014 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Nghề Tại Trường Cao Đẳng Nghề Mỏ Hồng Cẩm - Vinacomin Đáp Ứng Nhu Cầu.pdf
  1421  LVTS-2014 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Chính Trị Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng.pdf
  1422  LVTS-2014 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Đại Học FPT Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể (TQM).pdf
  1423  LVTS-2014 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Của Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh.pdf
  1424  LVTS-2014 - Quản Lý Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh Cho Sinh Viên Đại Học Thái Nguyên.pdf
  1425  LVTS-2014 - Quản Lý Công Tác Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Viên Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Mê Linh.pdf
  1426  LVTS-2014 - Quản Lý Công Tác Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Tại Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam.pdf
  1427  LVTS-2014 - Quản Lý Công Tác Học Sinh, Sinh Viên Của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất.pdf
  1428  LVTS-2014 - Quản Lý Công Tác Sinh Viên Của Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1429  LVTS-2014 - Quản Lý Dạy Học Các Môn Khoa Học Cơ Bản Tại Trường Đại Học Hòa Bình.pdf
  1430  LVTS-2014 - Quản Lý Dạy Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Hà Nội 2.pdf
  1431  LVTS-2014 - Quản Lý Dạy Học Phân Hóa Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1432  LVTS-2014 - Quản Lý Dạy Học Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng Ở Trường THPT.pdf
  1433  LVTS-2014 - Quản Lý Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Thị Xã Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Yêu Cầu Trường Chuẩn Quốc Gia.pdf
  1434  LVTS-2014 - Quản Lý Dạy Thực Hành Nghề Trong Sự Phối Hợp Với Cơ Sở Sử Dụng Lao Động Ở Trường Cao Đẳng Nghề.pdf
  1435  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Hành Vi Giao Tiếp Có Văn Hóa Cho Học Sinh Ở Trường Thpt Lê Quý Đôn, Tỉnh Thái Bình.pdf
  1436  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Thông Qua Hoạt Động Dạy Học Ở Trường THCS.pdf
  1437  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp.pdf
  1438  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Qua Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Tại Trường Trung Học.pdf
  1439  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Môi Trường Thông Qua Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Uông Bí.pdf
  1440  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Nếp Sống Cho Sinh Viên Nội Trú Trường Cao Đẳng Nghề Việt Xô Số 1, Bộ Xây Dựng.pdf
  1441  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Bắc Ninh.pdf
  1442  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Thể Chất Cho Học Sinh Các Trường THPT Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1443  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Văn Hóa Học Đường Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1444  LVTS-2014 - Quản Lý Giáo Dục Văn Hóa Học Đường Ở Trường THPT Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1445  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non Tỉnh Điện Biên.pdf
  1446  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Quận Hải An Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1447  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Chức Cấp Xã Ở Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Đồng Hỷ.pdf
  1448  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Cấp Xã Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên.pdf
  1449  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Tại Học Viện Hành Chính Quốc Gia.pdf
  1450  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Các Trường THCS Có Đông Học Sinh Dân Tộc Ở Huyện Lục Ngạn.pdf
  1451  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Mầm Non Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1452  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường THPT Thành Phố Điện Biên Phủ Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1453  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1454  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Yếu Kém Ở Trường THPT Cao Bình Tỉnh Cao Bằng.pdf
  1455  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Yếu Kém Ở Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Uông Bí.pdf
  1456  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Kỹ Năng Cho Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1457  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Kỹ Năng Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc Cho Công An.pdf
  1458  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Cho Học Viên Tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1459  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Tại Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1460  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Số 11.pdf
  1461  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Thuộc Tổng Cục Cảnh Sát Phòng, Chống Tội Phạm Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1462  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Ngoại Ngữ Cho Giáo Viên Tiếng Anh Các Trường THPT Tỉnh Điện Biên.pdf
  1463  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Sư Phạm Của Giảng Viên Trường Đại Học Khoa Học Đại Học.pdf
  1464  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Theo Nhu Cầu Học Tập Của Giáo Viên Tiểu Học Tại Thành Phố Uông Bí.pdf
  1465  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cho Giáo Viên Tại Trung Tâm Dạy Nghề Và Giáo Dục.pdf
  1466  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Tại Trung Tâm GDTX Thái Nguyên.pdf
  1467  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Các Trường THCS.pdf
  1468  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Của Khoa Học Cơ Bản Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Phú Thọ.pdf
  1469  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc - Giáo Dục Của Hiệu Trưởng Các Trường Mầm Non Thành Phố Vĩnh Yên.pdf
  1470  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Chủ Nhiệm Lớp Trong Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bắc Ninh Đáp Ứng Yêu Cầu.pdf
  1471  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên.pdf
  1472  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Các Trường THCS Vùng Đặc Biệt Khó Khăn Huyện Lục Yên.pdf
  1473  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nam Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  1474  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Ở Trường Thpt Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1475  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học 2 Buổi-Ngày Của Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Huyện Đại Từ.pdf
  1476  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Cấp THPT Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Cao Bằng.pdf
  1477  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Huyện Yên Lập - Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1478  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Hóa Học Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1479  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Hóa Học Ở Trường THPT Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1480  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Tại Trường Trung Học Phổ Thông Nam Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên.pdf
  1481  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1482  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Trung Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam.pdf
  1483  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Việt Ở Các Trường Tiểu Học Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1484  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Việt Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Uông Bí - Quảng Ninh.pdf
  1485  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Trong Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Bình.pdf
  1486  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lý Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Bình.pdf
  1487  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Chương Trình Đào Tạo Bằng Kép Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  1488  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Thực Hành Hệ Cao Đẳng Nghề Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Đáp Ứng Nhu Cầu Doanh Nghiệp.pdf
  1489  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Trung Tâm Dạy Nghề Và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Tiên Lãng.pdf
  1490  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Trung Tâm Giáo Dục Và Tư Vấn Việc Làm Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ.pdf
  1491  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Trường THPT Lý Nhân Tông Thành Phố Bắc Ninh Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1492  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Điện Biên Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1493  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Chính Trị Tỉnh Điện Biên Theo Hướng Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học.pdf
  1494  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường THPT Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Hướng Ứng Dụng Công Nghệ.pdf
  1495  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Cho Học Sinh Thông Qua Hoạt Động Giáo Dục.pdf
  1496  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Cho Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Điện Biên.pdf
  1497  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Của Hiệu Trưởng Các Trường Mầm Non Vùng Núi Thành Phố Uông Bí.pdf
  1498  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống Thông Qua Hoạt Động Đoàn Thanh Niên Cho Học Viên Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1499  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giới Tính Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Uông Bí.pdf
  1500  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Đại Từ - Thái Nguyên.pdf
  1501  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Môi Trường Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Yên Lạc.pdf
  1502  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Phát Triển Kỹ Năng Mềm Cho Học Sinh.pdf
  1503  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường THCS Nam Hồng (Đông Anh - Hà Nội) Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Trường Trung Học.pdf
  1504  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Chu Văn An, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1505  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tam Dương.pdf
  1506  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Truyền Thống Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Ở Trường THCS Huyện Võ Nhai.pdf
  1507  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Ở Trường Mầm Non Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1508  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Học Đường Cho Học Sinh Các Trường THPT Thành Phố Hạ Long.pdf
  1509  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1510  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Y Đức Cho Học Sinh, Sinh Viên Trường Cao Đẳng Y Tế Điện Biên.pdf
  1511  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1512  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Nữ Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Thái Bình.pdf
  1513  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Sinh Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên.pdf
  1514  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Trung Tâm Giáo Dục.pdf
  1515  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Bất Bạt Huyện Ba Vì Thành Phố Hà Nội.pdf
  1516  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Nam Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1517  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1518  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Học Sinh Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên.pdf
  1519  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh.pdf
  1520  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Các Môn Khoa Học Cơ Bản Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất.pdf
  1521  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn.pdf
  1522  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tiên Yên.pdf
  1523  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh THPT Tại Trung Tâm Hướng Nghiệp Và Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh.pdf
  1524  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  1525  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Viên Ở Trường Chính Trị Tỉnh Điện Biên.pdf
  1526  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên.pdf
  1527  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Ở Trường Trung Cấp Xây Dựng Số 4- Bộ Xây Dựng.pdf
  1528  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Nội Bộ Ở Các Trường Tiểu Học, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1529  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Bậc Đại Học Trong Hệ Thống Giáo Dục Mở Tại Trường Đại Học Hòa Bình.pdf
  1530  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông.pdf
  1531  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Trong Đào Tạo Theo Tín Chỉ Tại Trường Đại Học Y Tế Công Cộng.pdf
  1532  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Định Chất Lượng Các Trường Trung Học Phổ Thông Công Lập Ở Tỉnh Thái Bình.pdf
  1533  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Lấy Thông Tin Phản Hồi Về Giảng Dạy Từ Phía Người Học Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế.pdf
  1534  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Giảng Viên Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin.pdf
  1535  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Học Viện Tài Chính.pdf
  1536  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Bộ Môn Ở Trường Trung Học Cơ Sở Yên Thanh Thành Phố Uông Bí.pdf
  1537  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Học Ở Trường THPT Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1538  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1539  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Ở Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng.pdf
  1540  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Phòng Ngừa Các Tệ Nạn Xã Hội Của Hiệu Trưởng Trường Thcs Thành Phố Uông Bí.pdf
  1541  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Với Doanh Nghiệp Trong Đào Tạo Của Trường Cao Đẳng Nghề Phú Thọ.pdf
  1542  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Quảng Bá Thương Hiệu Trường Đại Học Hòa Bình.pdf
  1543  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Rèn Luyện Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Tài Chính Thái Nguyên.pdf
  1544  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Rèn Luyện Sinh Viên Của Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Thái Nguyên.pdf
  1545  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Thông Tin Khoa Học Ở Trường Đại Học Chính Trị.pdf
  1546  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Thực Hành Nghề Cho Học Sinh Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Khí Nông Nghiệp Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1547  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Thực Hành Ở Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc Gắn Với Cơ Sở Sử Dụng.pdf
  1548  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Thực Tập Của Sinh Viên Ngành Kế Toán Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điên Biên.pdf
  1549  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Thực Tập Nghề Của Học Sinh Sinh Viên Ở Trường Cao Đẳng Y Tế Điện Biên.pdf
  1550  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Thực Tập Sư Phạm Của Trường Trung Cấp Sư Phạm Mẫu Giáo-Nhà Trẻ Hà Nội.pdf
  1551  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Giáo Dục Ở Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Phú Lương.pdf
  1552  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tư Vấn Và Hỗ Trợ Việc Làm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế.pdf
  1553  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tư Vấn, Hỗ Trợ Sinh Viên Tại Trường Đại Học Ngoại Thương.pdf
  1554  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ngữ Văn Của Hiệu Trưởng Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1555  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội.pdf
  1556  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Phổ Thông Miền Tây.pdf
  1557  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Tại Trường Đại Học Hòa Bình.pdf
  1558  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tự Nghiên Cứu Của Học Viên Trường Chính Trị Hoàng Đình Giong, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  1559  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tự Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Của Hiệu Trưởng Các Trường THCS.pdf
  1560  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Tự Đánh Giá Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1561  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Văn Thể Của Học Sinh, Sinh Viên Trường Cao Đẳng Y Tế Điện Biên.pdf
  1562  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng Luận Văn Tốt Nghiệp Của Học Viên Cao Học Ở Học Viện Chính Trị Hiện Nay.doc
  1563  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Hà Nội 2.pdf
  1564  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên.pdf
  1565  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Nghề Ở Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Đức Theo Nhu Cầu Nhân Lực Tỉnh Vĩnh Phú.pdf
  1566  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Nâng Chuẩn Cho Giáo Viên Mầm Non Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái.pdf
  1567  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Theo Tiếp Cận Năng Lực Thực Hiện Ở Trường Trung Cấp Nghề Số 11.pdf
  1568  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Ở Cung Văn Hóa - Thể Thao Thanh Niên Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1569  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Khí Nông Nghiệp.pdf
  1570  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  1571  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông - Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1572  LVTS-2014 - Quản Lý Hoạt Động Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Lê Lợi, Huyện An Dương.pdf
  1573  LVTS-2014 - Quản Lý Hệ Thống Thông Tin Dạy Nghề.pdf
  1574  LVTS-2014 - Quản Lý Khắc Phục Tình Trạng Học Sinh Bỏ Học Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở.pdf
  1575  LVTS-2014 - Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Giữa Nhà Trường Với Doanh Nghiệp Của Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội.pdf
  1576  LVTS-2014 - Quản Lý Lưu Học Sinh Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế Hiện Nay.pdf
  1577  LVTS-2014 - Quản Lý Người Học Trong Các Lớp Liên Kết Đào Tạo Của Trường Đại Học Hòa Bình Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1578  LVTS-2014 - Quản Lý Phát Triển Giảng Viên Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội.pdf
  1579  LVTS-2014 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Cốt Cán Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Kiến Xương.pdf
  1580  LVTS-2014 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiếng Anh Tiểu Học Trên Địa Bàn Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1581  LVTS-2014 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1582  LVTS-2014 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc Đến Năm 2020.pdf
  1583  LVTS-2014 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Cấp Huyện Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1584  LVTS-2014 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Cơ Sở Tân Tiến Huyện An Dương, TP. Hải Phòng.pdf
  1585  LVTS-2014 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Khoa Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Pháp Trường Đại Học Ngoại Ngữ Theo Quan Điểm Xây Dựng Tổ Chức Biết Học Hỏi.pdf
  1586  LVTS-2014 - Quản Lý Phát Đội Ngũ Giáo Viên Cốt Cán Các Trường THPT Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1587  LVTS-2014 - Quản Lý Quá Trình Dạy Thực Hành Tại Trường Trung Cấp Nghề Sơn Tây Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1588  LVTS-2014 - Quản Lý Quá Trình Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Tiếp Cận Chuẩn AUN-QA Tại Trường Đại Học Hòa Bình.pdf
  1589  LVTS-2014 - Quản Lý Quá Trình Thiết Kế Chuẩn Đầu Ra Tiếp Cận CDIO Cho Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Thiết Kế Nội Thất Tại Trường Đại Học Hòa Bình.pdf
  1590  LVTS-2014 - Quản Lý Quá Trình Đào Tạo Y Sĩ Tại Trường Cao Đẳng Y Tế Điện Biên.pdf
  1591  LVTS-2014 - Quản Lý Sinh Viên Nội Trú Tại Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1592  LVTS-2014 - Quản Lý Sinh Viên Nội Trú Tại Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam.pdf
  1593  LVTS-2014 - Quản Lý Sinh Viên Nội Trú Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn.pdf
  1594  LVTS-2014 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1595  LVTS-2014 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Nghề Tại Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Và Xây Dựng Bắc Ninh.pdf
  1596  LVTS-2014 - Quản Lý Thiết Bị Giáo Dục Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1597  LVTS-2014 - Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Ở Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên.pdf
  1598  LVTS-2014 - Quản Lý Thực Hiện Qui Chế Dân Chủ Ở Trường THCS Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  1599  LVTS-2014 - Quản Lý Thực Hiện Quy Chế Chuyên Môn Của Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Uông Bí.pdf
  1600  LVTS-2014 - Quản Lý Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Trong Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Thị Xã Quảng Yên, Quảng Ninh.pdf
  1601  LVTS-2014 - Quản Lý Thực Hiện Xã Hội Hóa Giáo Dục Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1602  LVTS-2014 - Quản Lý Thực Hiện Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở Phú Xá Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  1603  LVTS-2014 - Quản Lý Trường THCS Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng.pdf
  1604  LVTS-2014 - Quản Lý Tập Thể Sư Phạm Theo Tiếp Cận Tổ Chức Biết Học Hỏi Tại Trường Trung Học Cơ Sở Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội.pdf
  1605  LVTS-2014 - Quản Lý Việc Thực Hiện Quy Chế Chuyên Môn Của Giảng Viên Trường Đại Học Khoa Học.pdf
  1606  LVTS-2014 - Quản Lý Việc Xây Dựng Nhà Trường Thân Thiện Tại Trường Tiểu Học Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.pdf
  1607  LVTS-2014 - Quản Lý Và Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Thái Nguyên.pdf
  1608  LVTS-2014 - Quản Lý Xây Dựng Trường Chuẩn Quốc Gia Mức Độ 2 Của Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc.pdf
  1609  LVTS-2014 - Quản Lý Xây Dựng Trường Học Thân Thiện Tại Trường Trung Học Phổ Thông Tú Đoạn Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.pdf
  1610  LVTS-2014 - Quản Lý Xây Dựng Trường Trung Học Cơ Sở Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  1611  LVTS-2014 - Quản Lý Đào Tạo Hệ Vừa Làm Vừa Học Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới.pdf
  1612  LVTS-2014 - Quản Lý Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Tại Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1613  LVTS-2014 - Quản Lý Đào Tạo Nghề Đáp Ứng Nhu Cầu Lao Động Cho Việc Làm Xanh.pdf
  1614  LVTS-2014 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1615  LVTS-2014 - Quản Lý Đổi Mới Đồng Bộ Phương Pháp Dạy Học, Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh.pdf
  1616  LVTS-2014 - Quản Lý Đội Ngũ Cộng Tác Viên Thanh Tra Giáo Dục Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1617  LVTS-2014 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1618  LVTS-2014 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1619  LVTS-2014 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường THPT Trần Nhân Tông - Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1620  LVTS-2014 - Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà.pdf
  1621  LVTS-2014 - Quản Lý Đội Ngũ Thanh Tra Giáo Dục Bậc Phổ Thông Tại Tỉnh Long An.pdf
  1622  LVTS-2014 - Quản Lý Đội Ngũ Tổ Trưởng Chuyên Môn Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn.pdf
  1623  LVTS-2014 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Đảo.pdf
  1624  LVTS-2014 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  1625  LVTS-2014 - Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Trong Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1626  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Học Sinh Chưa Ngoan Ở Các Trường THCS Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1627  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Tiểu Học Tại Quận Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2012-2014.pdf
  1628  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.pdf
  1629  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Mầm Non Của Các Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Bình Dương.pdf
  1630  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Sư Phạm Cho Giáo Viên Trường THPT Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.pdf
  1631  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Tham Vấn Học Đường Trường Trung Học Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1632  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lý Sự Thay Đổi Chương Trình Đào Tạo Theo Hệ Thống Tín Chỉ Ở Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1633  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.pdf
  1634  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lý Tổ Chuyên Môn Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương.pdf
  1635  LVTS-2014 - Thực Trạng Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Môn Ngữ Văn Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Bến Tre.pdf
  1636  LVTS-2014 - Thực Trạng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên-Kỹ Thuật-Hướng Nghiệp Ở Tỉnh Bình Dương.pdf
  1637  LVTS-2014 - Tăng Cường Xã Hội Hóa Giáo Dục Mầm Non Trên Địa Bàn Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1638  LVTS-2014 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Chăm Sóc Tâm Lý Học Sinh Cho Giáo Viên Tiểu Học Huyện Nguyên Bình.pdf
  1639  LVTS-2014 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Giao Tiếp Công Vụ Cho Cán Bộ Văn Phòng Ở Huyện Sô Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1640  LVTS-2014 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Thực Hiện Các Chức Năng Quản Lý Nhà Nước Cho Cán Bộ Quản Lý Cấp Xã.pdf
  1641  LVTS-2014 - Tổ Chức Dạy Học Tiếng Việt Lớp 1 Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Vùng Khó Khăn Của Tỉnh Cao Bằng.pdf
  1642  LVTS-2014 - Tổ Chức Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  1643  LVTS-2014 - Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1644  LVTS-2014 - Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Cho Trẻ 5 Tuổi Ở Các Xã Vùng Khó Khăn Của Huyện Nguyên Bình Tỉnh Cao Bằng.pdf
  1645  LVTS-2014 - Tổ Chức Phối Hợp Các Lực Lượng Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1646  LVTS-2014 - Tổ Chức Phối Hợp Các Lực Lượng Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở.pdf
  1647  LVTS-2014 - Vận Dụng Lý Thuyết Quản Lý Sự Thay Đổi Trong Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh.pdf
  1648  LVTS-2014 - Xây Dựng Kế Hoạch Chiến Lược Giáo Dục Của Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1649  LVTS-2014 - Xây Dựng Môi Trường Học Tập Tích Cực Cho Học Viên Là Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Ở Trường Chính Trị.pdf
  1650  LVTS-2014 - Xây Dựng Tiêu Chí Đánh Giá Tác Động Của Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giáo Dục Và Đào Tạo Cho Dự Án.pdf
  1651  LVTS-2014 - Xây Dựng Tổ Chức Biết Học Hỏi Tại Trường THCS Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội.pdf
  1652  LVTS-2014 - Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Ở Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên Theo Hướng Tiếp Cận.pdf
  1653  LVTS-2014 - Xây Dựng Văn Hóa Tổ Chức Ở Trung Tâm Huẩn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên.pdf
  1654  LVTS-2014 - Đánh Giá Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1655  LVTS-2014 - Đánh Giá Hoạt Động Của Giảng Viên Trường Đại Học Hòa Bình Theo Chức Trách.pdf
  1656  LVTS-2014 - Đánh Giá Hoạt Động Giảng Dạy Của Giảng Viên Thông Qua Lấy Ý Kiến Phản Hồi Từ Người Học Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn.pdf
  1657  LVTS-2014 - Đổi Mới Công Tác Bổ Nhiệm Và Luân Chuyển Cán Bộ Quản Lý Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Dương.pdf
  1658  LVTS-2014 - Đổi Mới Công Tác Tuyển Dụng Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Giáo Dục.pdf
  1659  LVTS-2015 - Biện Pháp Huy Động Các Nguồn Lực Xã Hội Tham Gia Phát Triển Giáo Dục Ở Các Xã Huyện Đoan Hùng.pdf
  1660  LVTS-2015 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Ở Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1661  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Công Tác Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Trường Đại Học Đồng Nai.pdf
  1662  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Của Hiệu Trưởng Các Trường THCS Huyện Điện Biên Đông Tỉnh Điện Biên Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học.pdf
  1663  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Khăm Kợt, Tỉnh Bolikhamxay.pdf
  1664  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Sinh Viên Trường Đại Học Đồng Nai.pdf
  1665  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Chuyên Trách Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định.pdf
  1666  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Chủ Nhiệm Lớp 10 Ở Trường Trung Học Phổ Thông Quang Trung - Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1667  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Hát Xoan Trong Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Lâm Thao, Phú Thọ.pdf
  1668  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở.pdf
  1669  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Việt 1 Theo Phương Án Công Nghệ Giáo Dục Ở Các Trường.pdf
  1670  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1671  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1672  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ 5 Tuổi Ở Các Trường Mầm Non.pdf
  1673  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Mầm Non Hệ Cao Đẳng, Trường Đại Học Đồng Nai.pdf
  1674  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương.pdf
  1675  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1676  LVTS-2015 - Biện Pháp Quản Lý Quy Trình Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tại Trường Trung Học Cơ Sở Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1677  LVTS-2015 - Bồi Dưỡng Cho Giáo Viên Các Trường THPT Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ Về Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động.pdf
  1678  LVTS-2015 - Bồi Dưỡng Năng Lực Chuyên Môn Cho Giáo Viên Tiểu Học Huyện Yên Sơn,Tỉnh Tuyên Quang Đáp Ứng Yêu Cầu.pdf
  1679  LVTS-2015 - Bồi Dưỡng Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Nữ Công Của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1680  LVTS-2015 - Cơ Sở Khoa Học Của Bộ Chỉ Số Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Áp Dụng Cho Các Trường Đại Học.pdf
  1681  LVTS-2015 - Dự Báo Nhu Cầu Giáo Viên THPT Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2016-2020.pdf
  1682  LVTS-2015 - Giải Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Nghề Phổ Thông Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Tam Dương.pdf
  1683  LVTS-2015 - Giải Pháp Tổ Chức Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Theo Mô Hình Đại Học Nghiên Cứu, Lấy Ví Dụ Cho Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  1684  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Chương Trình Đào Tạo Đại Học Hệ Chính Quy Theo Học Chế Tín Chỉ Ở Trường Đại Học Y Dược.pdf
  1685  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Đề Án Xác Định Vị Trí Việc Làm Đối Với Cán Bộ Phòng, Ban Trường Đại Học Hùng Vương.pdf
  1686  LVTS-2015 - Huy Động Nguồn Nhân Lực Xây Dựng Trường Tiểu Học Đạt Chuẩn Quốc Gia Trên Địa Bàn Huyện Võ Nhai.pdf
  1687  LVTS-2015 - Luân Chuyển Giáo Viên Tiểu Học Trên Địa Bàn Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Đổi Mới.pdf
  1688  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Vai Trò Và Chức Năng Của Người Lãnh Đạo Nhà Trường Đối Với Việc Ứng Dụng ICT Trong Các Trường THPT.pdf
  1689  LVTS-2015 - Phát Triển Chương Trình Nhà Trường Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hùng Vương, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1690  LVTS-2015 - Phát Triển Giáo Viên Mầm Non Ở Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Trong Giai Đoạn.pdf
  1691  LVTS-2015 - Phát Triển Văn Hóa Tổ Chức Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Điện Biên.pdf
  1692  LVTS-2015 - Phát Triển Văn Hóa Tổ Chức Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên.pdf
  1693  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Mầm Non Vùng Đặc Biệt Khó Khăn Huyện Tủa Chùa Tỉnh Điện Biên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1694  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Cấp Trung Học Phổ Thông Của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Điện Biên.pdf
  1695  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Mầm Non Tại Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1696  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Mần Non Thành Phố Cao Bằng Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1697  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái.pdf
  1698  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường THCS Ở Huyện Nậm Pồ - Điện Biên Giai Đoạn 2015-2020.pdf
  1699  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường THPT Tỉnh Viêng Chăn Nước CHDCND Lào.pdf
  1700  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Điện Biên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1701  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Và Đào Tạo.pdf
  1702  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Cốt Cán Giảng Dạy Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tỉnh Nam Định.pdf
  1703  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên THCS Huyện Vĩnh Bảo Thành Phố Hải Phòng Giai Đoạn 2015-2020.pdf
  1704  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1705  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình Theo Định Hướng Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1706  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Tại Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Thành Phố Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1707  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường THPT Phạm Ngũ Lão Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông Hiện Nay.pdf
  1708  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1709  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật Vinatex Nam Định.pdf
  1710  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1711  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Tại Huyện Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên Theo Quy Định Chuẩn Hiệu Trưởng.pdf
  1712  LVTS-2015 - Phát Triển Đội Ngũ Nữ Cán Bộ Quản Lý Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Quan Điểm Bình Đẳng Giới.pdf
  1713  LVTS-2015 - Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Quản Lý Ở Các Trường THPT Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.pdf
  1714  LVTS-2015 - Phối Hợp Giữa Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Với Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Việc Tuyên Truyền.pdf
  1715  LVTS-2015 - Quản Lí Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trường THPT Chà Cang Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Nông Thôn Mới.pdf
  1716  LVTS-2015 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Theo Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Văn Cừ Huyện Hóc Môn - Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1717  LVTS-2015 - Quản Lí Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1718  LVTS-2015 - Quản Lí Hoạt Động Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường THCS Trần Đăng Ninh, Tỉnh Nam Định.pdf
  1719  LVTS-2015 - Quản Lí Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Tân Trào, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  1720  LVTS-2015 - Quản Lí Việc Xây Dựng Trường Tiểu Học Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.pdf
  1721  LVTS-2015 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Các Trường Mầm Non Trên Địa Bàn Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội.pdf
  1722  LVTS-2015 - Quản Lý Bồi Dưỡng Kỹ Năng Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hưng Hà.pdf
  1723  LVTS-2015 - Quản Lý Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Luông Nặm Tha.pdf
  1724  LVTS-2015 - Quản Lý Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Trên Địa Bàn Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1725  LVTS-2015 - Quản Lý Chất Lượng Dạy Học Môn Tiếng Anh Trong Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Hàm Yên Tỉnh.pdf
  1726  LVTS-2015 - Quản Lý Các Thiết Bị Giáo Dục Tại Trường THPT Chuyên Năng Khiếu Thể Dục Thể Thao Nguyễn Thị Định Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1727  LVTS-2015 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cho Giáo Viên Trường Mầm Non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội.pdf
  1728  LVTS-2015 - Quản Lý Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Olympia.pdf
  1729  LVTS-2015 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Phổ Thông Huyện Mường Nhé.pdf
  1730  LVTS-2015 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường THCS Nam Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1731  LVTS-2015 - Quản Lý Công Tác Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường THPT Gia Viễn C Tỉnh Ninh Bình.pdf
  1732  LVTS-2015 - Quản Lý Công Tác Sinh Viên Ngoại Trú Trên Địa Bàn Nội Thành Nam Định, Tỉnh Nam Định Theo Yêu Cầu Đổi Mới.pdf
  1733  LVTS-2015 - Quản Lý Công Tác Sinh Viên Ngoại Trú Tại Trường Đại Học Hải Phòng Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1734  LVTS-2015 - Quản Lý Dạy Học Môn Sinh Học Ở Các Trường THPT Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1735  LVTS-2015 - Quản Lý Dạy Học Tại Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Chăn Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Việt Nam.pdf
  1736  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Dục Hòa Nhập Cho Trẻ Tăng Động Trong Trường Mầm Non Hòa Nhập.pdf
  1737  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Dục Kỷ Luật Quân Đội Cho Sinh Viên Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Hà Nội 2.pdf
  1738  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường THPT Quận 6 - Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1739  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Dục Thẩm Mỹ Cho Học Sinh Các Trường THCS Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1740  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Dục Tính Kỷ Luật Học Tập Cho Học Sinh Trường Văn Hóa I - Bộ Công An.pdf
  1741  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Điện Biên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1742  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Ngoài Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1743  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Truyền Thống Cho Học Sinh THPT Tân Lập - Đan Phượng, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1744  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Viên Trường THCS Uy Nỗ Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1745  LVTS-2015 - Quản Lý Giáo Viên Trường Tiểu Học Hải Thành Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1746  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Trường Tiểu Học Nam Hải Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1747  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Tổng Phụ Trách Đội Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1748  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Ở Trường Tiểu Học Thái Long Thành Phố Tuyên Quang.pdf
  1749  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THPT Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1750  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Thái Bình Tỉnh Thái Bình.pdf
  1751  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Năng Khiếu Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1752  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tham Gia Công Tác Xã Hội Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Nghề.pdf
  1753  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tuyên Truyền, Vận Động Cho Đội Ngũ Cán Bộ CĐCS Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1754  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tổ Chức Hoạt Động Đoàn Cho Cán Bộ Đoàn Trường Trung Học.pdf
  1755  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cho Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1756  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Khiếu Thể Dục Thể Thao Cho Thanh Thiếu Niên Tại Trung Tâm Văn Hóa.pdf
  1757  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Chuyên Môn Cho Giáo Viên Trường Thcs Xuân Lương, Huyện Yên Thế.pdf
  1758  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Đội Ngũ Giáo Viên Ở Trường THCS Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1759  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trung Tâm Giáo Dục.pdf
  1760  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Đánh Giá Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Trong Dạy Học Tích Hợp.pdf
  1761  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Tiếng Dân Tộc Cho Cán Bộ, Công Chức Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên.pdf
  1762  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1763  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Cán Bộ Chiến Sĩ Công An Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Tỉnh Điện Biên.pdf
  1764  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng - Đông Anh, Hà Nội.pdf
  1765  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Ở Trường Tiểu Học Yên Khang Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định.pdf
  1766  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc - Giáo Dục Trẻ Mẫu Giáo Lớn Quận Hải An Thành Phố Hải Phòng Theo Bộ Chuẩn Phát Triển Trẻ 5 Tuổi.pdf
  1767  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Chủ Nhiệm Lớp Tại Trường THPT Lý Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1768  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Của Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Tư Liệu Giáo Khoa Ở Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân.pdf
  1769  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Theo Chuyên Đề Ở Trường Thpt Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  1770  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Nưa.pdf
  1771  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Trường THCS Liên Hà Huyện Đông Anh Thành Phố Hà Nội Theo Hướng Dạy Học Tích Hợp.pdf
  1772  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Tại Trường THCS Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1773  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1774  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Ở Trường THCS Vân Hà Đông Anh - Hà Nội.pdf
  1775  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Ở Trường THPT Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.pdf
  1776  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Ở Trường THCS Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1777  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy - Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Quý Đôn Tỉnh Ninh Thuận Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông Hiện Nay.pdf
  1778  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Bổ Túc THPT Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Tủa Chùa - Điện Biên.pdf
  1779  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Không Chuyên Tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Tỉnh Điện Biên.pdf
  1780  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Tiểu Học Của Phòng Giáo Dục Quận Hải An Thành Phố Hải Phòng Trong Bối Cảnh Đổi Mới.pdf
  1781  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Khoa Học Tự Nhiên Tại Trường Quốc Tế Liên Hiệp Quốc Hà Nội.pdf
  1782  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Sinh Học Theo Hướng Tích Hợp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Thái Bình.pdf
  1783  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Trong Bối Cảnh Đổi Mới Ở Bậc Trung Học Cơ Sở Huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình.pdf
  1784  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Luông Nặm Tha - CHDCND Lào.pdf
  1785  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Theo Định Hướng Phân Hóa Ở Trường THCS Lê Quý Đôn Quận Cầu Giấy, Hà Nội.pdf
  1786  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Trường THPT Bất Bạt, Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  1787  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Trường THPT Trưng Vương Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh Theo Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực Người Học.pdf
  1788  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Ở THCS Và THPT Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên.pdf
  1789  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hướng Tích Cực Hóa Hoạt Động Của Học Sinh Trường Tiểu Học Nguyễn Trung Ngạn Quận 8 - Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1790  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Mô Hình Trường Học Mới Ở Trường THPT Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang.pdf
  1791  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Tiếp Cận Quản Lý Sự Thay Đổi Ở Trường Trung Học Phổ Thông Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên.pdf
  1792  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Toàn Diện Năng Lực, Phẩm Chất Người Học Ở Trường THPT Chu Văn An Tỉnh Thái Bình.pdf
  1793  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Thông Qua Sử Dụng Phòng Học Bộ Môn Ở Trường Trung Học Cơ Sở.pdf
  1794  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Thực Hành Nghề Ở Trường Trung Cấp Nghề Cơ Khí I Hà Nội.pdf
  1795  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ.pdf
  1796  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Ở Các Trường Tiểu Học Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1797  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.pdf
  1798  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Lớp Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định.pdf
  1799  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Đông Anh - Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1800  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú - THPT Huyện Tủa Chùa Tỉnh Điện Biên Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1801  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường THPT Mường Nhà Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1802  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường THPT Phan Đình Giót Thành Phố Điện Biên Phủ Theo Hướng Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực.pdf
  1803  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1804  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Cơ sở Châu Văn Liêm Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1805  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Quý Đôn Tỉnh Điện Biên Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1806  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ứng Dụng ICT Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Cho Học Sinh Ở Các Trường THPT Tỉnh Điện Biên.pdf
  1807  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Của Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên.pdf
  1808  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Ở Trường Tiểu Học Đạo Đức.pdf
  1809  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Dân Tộc Cho Học Sinh Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc.pdf
  1810  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống, Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Oai A Thành Phố Hà Nội.pdf
  1811  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường THCS Ở Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1812  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1813  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Ở Huyện Tủa Chùa Tỉnh Điện Biên.pdf
  1814  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Điện Biên.pdf
  1815  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường THPT Trung Văn, Hà Nội.pdf
  1816  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Sông Lô, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.pdf
  1817  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Trường THCS Việt Nam - Angiêri, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1818  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Trường THPT Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1819  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Phát Triển Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Trường Tiểu Học Trần Danh Lâm, Quận 8 Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1820  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường THCS Trên Địa Bàn Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1821  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1822  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Điện Biên.pdf
  1823  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường THCS Hải Toàn Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định.pdf
  1824  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường THPT Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình.pdf
  1825  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường THPT Hải An, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1826  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường THPT Võ Trường Toản, Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1827  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Búng Lao Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên.pdf
  1828  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thạnh Lộc Quận 12 - Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1829  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Sức Khỏe Học Đường Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Thành Phố.pdf
  1830  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Sức Khỏe Sinh Sản Vị Thành Niên Cho Học Sinh Trường THPT Marie Curie Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1831  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trải Nghiệm Ở Trường THPT Đống Đa, Hà Nội.pdf
  1832  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trải Nghiệm Ở Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hùng Vương, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1833  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Tại Trường Mầm Non Ánh Dương, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1834  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Tự Kỷ Dưới 6 Tuổi Tại Trung Tâm Công Tác Xã Hội Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1835  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Dân Tộc Ở Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Huyện Tủa Chùa Tỉnh Điện Biên.pdf
  1836  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Dân Tộc Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THPT Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên.pdf
  1837  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Dân Tộc Ở Trường THPT Phan Đình Giót Tỉnh Điện Biên.pdf
  1838  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên.pdf
  1839  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quận 12 - Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1840  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Chí Linh Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1841  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Hoàng Minh Đạo, Quận 8 - Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1842  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Bà Điểm Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1843  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Bùi Thị Xuân, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1844  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1845  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1846  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh THCS Vùng Ven Biển Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định.pdf
  1847  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Thông Qua Công Tác Đoàn Thanh Niên Ở Trường THPT Thanh Nưa Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên.pdf
  1848  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường THPT Lý Nhân Tông Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định.pdf
  1849  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1850  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hùng Vương Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1851  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thị Xã Chí Linh Tỉnh Hải Dương.pdf
  1852  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Giảng Dạy Ở Các Trường THPT Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1853  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  1854  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Theo Hướng Phát Triển Kỹ Năng Học Tập Hợp Tác Tại Các Trường.pdf
  1855  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên.pdf
  1856  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra - Đánh Giá Trong Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Hải Phòng.pdf
  1857  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Nam Định Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực.pdf
  1858  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Theo Tiếp Cận Năng Lực Tại Trường.pdf
  1859  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Đánh Giá Môn Ngữ Văn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Học Sinh Trường THCS Võ Thị Sáu, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  1860  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1861  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Huyện Quang Bình Tỉnh Hà Giang.pdf
  1862  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Tại Trường Tiểu Học Việt - Úc Hà Nội.pdf
  1863  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trường THCS Trần Đăng Ninh Tỉnh Nam Định.pdf
  1864  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Phòng Tránh Tai Nạn Thương Tích Cho Trẻ Trong Trường Mầm Non Sơn Ca 10 Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1865  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Giữa Gia Đình Và Nhà Trường Trong Việc Chăm Sóc - Giáo Dục Trẻ 5-6 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Hoa - Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội.pdf
  1866  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Gia Đình Và Xã Hội Theo Mô Hình Trường Học VNEN.pdf
  1867  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tư Vấn Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1868  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Trường THPT Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1869  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Của Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.pdf
  1870  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Nghiên Cứu Bài Học Ở Trường THCS Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1871  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Trường THPT Bắc Thăng Long, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1872  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Trường Tiểu Học Hồng Hà, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1873  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Tiểu Học Cổ Loa Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1874  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ, Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1875  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Cơ Sở Châu Văn Liêm, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1876  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Văn Cừ Huyện Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1877  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Tự Bồi Dưỡng Của Giáo Viên Ở Trường THPT Quan Lạn Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1878  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Tích Cực Tại Trường Trung Học Phổ Thông Thị Xã Mường Lay Tỉnh Điện Biên.pdf
  1879  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Xã Hội Hóa Giáo Dục Tiểu Học Ở Thành Phố Điện Biên Phủ Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1880  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Viên Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Ba Bể.pdf
  1881  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Viên Tại Trung Tâm GDTX Huyện Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  1882  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Tại Trường Tiểu Học Trần Quang Khải, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1883  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định.pdf
  1884  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Các Trường THPT Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên.pdf
  1885  LVTS-2015 - Quản Lý Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Dạy Học Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Đông Anh Thành Phố Hà Nội.pdf
  1886  LVTS-2015 - Quản Lý Học Sinh Bán Trú Ở Trường THPT Mường Nhà Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.pdf
  1887  LVTS-2015 - Quản Lý Phát Triển Năng Lực Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Tại Các Trường THCS.pdf
  1888  LVTS-2015 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường THCS huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương.pdf
  1889  LVTS-2015 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Bình Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1890  LVTS-2015 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Tại Huyện Điện Biên Đông Tỉnh Điện Biên.pdf
  1891  LVTS-2015 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Tỉnh Attaphư- Nước CHDCND Lào.pdf
  1892  LVTS-2015 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mầm Non Thuộc Vùng Kinh Tế Khó Khăn Thành Phố Uông Bí.pdf
  1893  LVTS-2015 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông A Hải Hậu Tỉnh Nam Định Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1894  LVTS-2015 - Quản Lý Phối Hợp Của Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Huyện Ba Chẽ Tỉnh Quảng Ninh Với Gia Đình.pdf
  1895  LVTS-2015 - Quản Lý Phối Hợp Giữa Gia Đình Và Nhà Trường Trong Việc Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ.pdf
  1896  LVTS-2015 - Quản Lý Phổ Cập Giáo Dục Mầm Non Cho Trẻ Em 5 Tuổi Tỉnh Tuyên Quang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1897  LVTS-2015 - Quản Lý Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường THPT Trên Địa Bàn Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.pdf
  1898  LVTS-2015 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Tại Các Trường THCS Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1899  LVTS-2015 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Điện Biên Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1900  LVTS-2015 - Quản Lý Thiết Bị Giáo Dục Trường Mầm Non Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định.pdf
  1901  LVTS-2015 - Quản Lý Trường Mầm Non Tư Thục Mẹ Yêu Con Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng.pdf
  1902  LVTS-2015 - Quản Lý Xã Hội Hóa Cơ Sở Vật Chất - Thiết Bị Dạy Học Các Trường THCS Ở Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Đáp Ứng Mục Tiêu Xây Dựng Trường Đạt Chuẩn Quốc Gia.pdf
  1903  LVTS-2015 - Quản Lý Đào Tạo Cử Nhân Hệ Vừa Làm Vừa Học Tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Điện Biên.pdf
  1904  LVTS-2015 - Quản Lý Đào Tạo Theo Hệ Thống Tín Chỉ Ở Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội.pdf
  1905  LVTS-2015 - Quản Lý Đào Tạo Trình Độ Đại Học Hình Thức Vừa Làm Vừa Học Tại Trường Đại Học Y Tế Công Cộng.pdf
  1906  LVTS-2015 - Quản Lý Đánh Giá Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Thành Phố Điện Biên Phủ Tỉnh Điện Biên Theo Chuẩn Hiệu Trưởng.pdf
  1907  LVTS-2015 - Quản Lý Đổi Mới Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Tiếp Cận Năng Lực Thực Hành Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội.pdf
  1908  LVTS-2015 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Tiếp Cận Quản Lý Sự Thay Đổi Ở Trường THPT Thanh Nưa Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên.pdf
  1909  LVTS-2015 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Luông Nặm Tha Nước Cộng Hòa Dân Chủ.pdf
  1910  LVTS-2015 - Quản Lý Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1911  LVTS-2015 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1912  LVTS-2015 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1913  LVTS-2015 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1914  LVTS-2015 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường THPT Chất Lượng Cao Trần Hưng Đạo Tỉnh Nam Định Đáp Ứng Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1915  LVTS-2015 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Tỉnh Hưng Yên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1916  LVTS-2015 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Quý Đôn Tỉnh Ninh Thuận Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1917  LVTS-2015 - Quản Lý Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường THPT Tỉnh Ninh Bình Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1918  LVTS-2015 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Yên Lạc.pdf
  1919  LVTS-2015 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Các Trường THPT Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1920  LVTS-2015 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Trường THCS Ngô Tất Tố Quận Phú Nhuận Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1921  LVTS-2015 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Trường THPT Chà Cang Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  1922  LVTS-2015 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Lãnh Đạo Cho Công Chức Cấp Xã Ở Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị.pdf
  1923  LVTS-2015 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Cho Cán Bộ Quản Lý Các Cơ Sở Dạy Nghề Ở Huyện Phổ Yên.pdf
  1924  LVTS-2015 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Vĩnh Bảo.pdf
  1925  LVTS-2015 - Tổ Chức Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Thiếu Nhi Tại Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  1926  LVTS-2015 - Tổ Chức Giáo Dục Môi Trường Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông, Thông Qua Khảo Sát Thực Trạng Ô Nhiễm.pdf
  1927  LVTS-2015 - Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1928  LVTS-2015 - Tổ Chức Hoạt Động Thực Tế Trong Giáo Dục Chính Trị, Tư Tưởng Cho Học Viên Trường Cao Đẳng.pdf
  1929  LVTS-2015 - Tổ Chức Hoạt Động Thực Tế Trong Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Học Viên Trường Trung Cấp Cảnh Sát.pdf
  1930  LVTS-2015 - Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Trường Trung Học Cơ Sở Hướng Tới Đạt Chuẩn Quốc Gia.pdf
  1931  LVTS-2015 - Xây Dựng Tập Thể Sư Phạm Tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Mỹ Hào Theo Lý Thuyết Văn Hóa Tổ Chức.pdf
  1932  LVTS-2015 - Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Của Huyện Điện Biên Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1933  LVTS-2015 - Xây Dựng Đội Ngũ Giảng Viên Ở Trường Đại Học Đồng Nai.pdf
  1934  LVTS-2015 - Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Trung Cấp Nghề Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức.pdf
  1935  LVTS-2015 - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Tiểu Học Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1936  LVTS-2015 - Đánh Giá Kết Quả Phối Hợp Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Giữa Bệnh Viện Và Trường Trung Cấp Y Tế.pdf
  1937  LVTS-2015 - Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Trong Hoạt Động Của Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  1938  LVTS-2015 - Định Hướng Giáo Dục Nghề Địa Phương Cho Học Sinh Dân Tộc Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo.pdf
  1939  LVTS-2015 - Đổi Mới Công Tác Quản Lý Văn Thư, Lưu Trữ Tại Trường Đại Học Hùng Vương Tỉnh Phú Thọ.pdf
  1940  LVTS-2016 - Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1941  LVTS-2016 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Tạo Hình Cho Trẻ Mầm Non Trong Trường Mầm Non Ánh Sao, Quận Long Biên - Hà Nội.pdf
  1942  LVTS-2016 - Bồi Dưỡng Kỹ Năng Phát Triển Chương Trình Cho Giáo Viên Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Kim Thành.pdf
  1943  LVTS-2016 - Chỉ Đạo Công Tác Tự Đánh Giá Của Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  1944  LVTS-2016 - Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Khu Vực Hà Nội Hiện Nay.pdf
  1945  LVTS-2016 - Một Số Biện Pháp Quản Lí Phân Luồng Học Sinh Sau Trung Học Cơ Sở Tại Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1946  LVTS-2016 - Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Từ Xa Tại Đại Học Thái Nguyên.pdf
  1947  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lí Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1948  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường THCS Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định.pdf
  1949  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1950  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh Theo Quan Điểm Chuẩn Hóa.pdf
  1951  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1952  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1953  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1954  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Ở Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  1955  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ Đáp Ứng Yêu Cầu Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Mới.pdf
  1956  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái.pdf
  1957  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1958  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Trung Cấp Y Tế Bắc Giang Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1959  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Tại Trường Phổ Thông Liên Cấp Olympia Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1960  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Ở Trường Tiểu Học Đền Lừ Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội Theo Định Hướng Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1961  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Học Viện Cán Bộ Quản Lý Xây Dựng Và Đô Thị Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  1962  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  1963  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường THCS Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam Theo Chuẩn Hiệu Trưởng.pdf
  1964  LVTS-2016 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội Theo Tiếp Cận Quản Lý Nhân Lực.pdf
  1965  LVTS-2016 - Phối Hợp Quản Lí Giữa Ban Giám Hiệu Và Tổ Chức Công Đoàn Trong Chăm Lo Đời Sống Cho Giáo Viên.pdf
  1966  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Ở Trường Mầm Non Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  1967  LVTS-2016 - Quản Lí Bồi Dưỡng Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  1968  LVTS-2016 - Quản Lí Giáo Dục Thể Chất Với Sự Tham Gia Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Ở Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây.pdf
  1969  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường THCS Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp.pdf
  1970  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Tăng Cường Tự Chủ Và Chịu Trách Nhiệm Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.pdf
  1971  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trưởng Ở Trường Tiểu Học, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Theo Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  1972  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Trãi, Tỉnh Ninh Thuận.pdf
  1973  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  1974  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Nghề Và Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Tại Trung Tâm Kĩ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp Quận Phú Nhuận - Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  1975  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Hòa Nhập Cho Trẻ Khuyết Tật Ở Các Trường Mầm Non Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội.pdf
  1976  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh THCS Huyện Nghĩa Hưng Tỉnh Nam Định Theo Hướng Phối Hợp Với Các Tổ Chức Xã Hội.pdf
  1977  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Ở Các Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ Đáp Ứng Nhu Cầu Địa Phương.pdf
  1978  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  1979  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1980  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1981  LVTS-2016 - Quản Lí Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Theo Thông Tư 30-2014 Ở Các Trường Tiểu Học.pdf
  1982  LVTS-2016 - Quản Lí Học Sinh Sinh Viên Ở Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Và Xây Dựng Bắc Ninh Trong Bối Cảnh Hội Nhập Asean.pdf
  1983  LVTS-2016 - Quản Lí Sử Dụng Phương Tiện Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông - Huyện Hàm Yên.pdf
  1984  LVTS-2016 - Quản Lí Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Tại Trường Trung Cấp Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình.pdf
  1985  LVTS-2016 - Quản Lí Đào Tạo Đáp Ứng Nhu Cầu Xã Hội Tại Trường Trung Cấp Hà Nội.pdf
  1986  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Các Trường Mầm Non Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1987  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Hà Nội 2.pdf
  1988  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Các Trường Mầm Non Thực Hành Thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1989  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Mầm Non Theo Mô Hình Quản Lý Dựa Vào Nhà Trường Ở Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội.pdf
  1990  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Thành Phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  1991  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Tại Thị Xã Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1992  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Ở Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  1993  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  1994  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Viên Chức Tại Trường Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Thông Tin Và Truyền Thông.pdf
  1995  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Viên Chức Tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Theo Hạng Viên Chức Và Chức Danh Nghề Nghiệp.pdf
  1996  LVTS-2016 - Quản Lý Bồi Dưỡng Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tỉnh Nam Định Đáp Ứng Chuẩn Hiệu Trưởng.pdf
  1997  LVTS-2016 - Quản Lý Chương Trình Giáo Dục Vận Động Cho Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.pdf
  1998  LVTS-2016 - Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân I Theo Mô Hình Mạng Lưới Các Trường Đại Học Đông Nam Á.pdf
  1999  LVTS-2016 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Các Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội.pdf
  2000  LVTS-2016 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Theo Hướng Xã Hội Hóa Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  
  Code:
  2001  LVTS-2016 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Tại Trường Trung Học Phổ Thông Tiền Phong Huyện Mê Linh Theo Hướng Phát Huy Tính Tự Quản Của Học Sinh.pdf
  2002  LVTS-2016 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường THCS Tiên Thanh, Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2003  LVTS-2016 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường THPT Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2004  LVTS-2016 - Quản Lý Công Tác Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Của Hiệu Trưởng Trường THPT Trần Khánh Dư, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2005  LVTS-2016 - Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Tại Các Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Của Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.pdf
  2006  LVTS-2016 - Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Và Thiết Bị Dạy Học Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Trung Học.pdf
  2007  LVTS-2016 - Quản Lý Dạy Học Môn Ngữ Văn Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  2008  LVTS-2016 - Quản Lý Dạy Học Môn Ngữ Văn Trong Các Trường Cao Đẳng, Đại Học Nghệ Thuật Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  2009  LVTS-2016 - Quản Lý Dạy Học Theo Hướng Tích Cực Hóa Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội.pdf
  2010  LVTS-2016 - Quản Lý Dạy Học Theo Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực Người Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương.pdf
  2011  LVTS-2016 - Quản Lý Dạy Học Tại Trường Tiểu Học Đền Lừ - Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội Theo Định Hướng Đổi Mới Giáo Dục Tiểu Học.pdf
  2012  LVTS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Đáp Ứng Yêu Cầu Phân Luồng Tại Trung Tâm GDTX Và Dạy Nghề Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2013  LVTS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  2014  LVTS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Cho Học Sinh Ở Các Trường THCS Thị Xã Chí Linh - Hải Dương.pdf
  2015  LVTS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Cho Học Sinh Ở Các Trường THCS Thị Xã Chí Linh.pdf
  2016  LVTS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Thẩm Mỹ Cho Trẻ Mẫu Giáo Thông Qua Hoạt Động Tạo Hình Ở Các Trường Mầm Non Trên Địa Bàn Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2017  LVTS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Ở Trung Tâm GDTX Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang.pdf
  2018  LVTS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Hệ Bổ Túc THPT - Nghề Ở Trường Cao Đẳng Nghề Việt Xô Số 1, Bộ Xây Dựng.pdf
  2019  LVTS-2016 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường THPT C Kim Bảng, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  2020  LVTS-2016 - Quản Lý Hiệu Quả Thiết Bị Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Tân Mỹ Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  2021  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Trường Mầm Non Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2022  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên THCS Ở Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới.pdf
  2023  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Trường Mầm Non Thành Phố Hà Nội.pdf
  2024  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiếng Anh Cấp THCS Ở Huyện Đoan Hùng -Tỉnh Phú Thọ Theo Đề Án.pdf
  2025  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Cơ Sở Liên Việt, Huyện Xín Mần, Hà Giang Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  2026  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Kĩ Năng Sư Phạm Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Cho Giáo Viên Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội.pdf
  2027  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Kĩ Năng Tư Vấn Giáo Dục Cho Giáo Viên Chủ Nhiệm Các Trường THPT.pdf
  2028  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Giáo Dục Cho Giáo Viên Trường THCS Anh Dũng Quận Dương Kinh - Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2029  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường THCS Ở Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ Theo Mục Tiêu Quy Hoạch Cán Bộ Trong Giai Đoạn 2015 - 2020.pdf
  2030  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Trẻ Em Mầm Non Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Phát Triển Của Trẻ.pdf
  2031  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe Và Phòng Bệnh Trẻ Em Tại Trường Mầm Non Hoàng Anh Quận Bình Tân Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  2032  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Tại Trường Mầm Non Thực Hành - Đại Học Hải Phòng Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2033  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng Trẻ Trong Các Nhóm, Lớp Mầm Non Ngoài Công Lập Trên Địa Bàn Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2034  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng Trẻ Tại Trường Mầm Non Hoa Hồng, Quận Đống Đa, Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  2035  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Của Phòng Hỗ Trợ Giáo Dục Đặc Biệt Trong Trường Mầm Non Trên Địa Bàn Một Số Tỉnh Phía Bắc.pdf
  2036  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Ở Trường THCS Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư.pdf
  2037  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Hóa Học Theo Hướng Điều Chỉnh Nội Dung Ở Các Trường Thpt Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội.pdf
  2038  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Ngữ Văn Các Trường THCS Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2039  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh THPT Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Thực Hành.pdf
  2040  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa - Nghệ Thuật Nam Định Đáp Ứng Yêu Cầu Năng Lực Ngoại Ngữ.pdf
  2041  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2042  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Đối Với Các Trường THCS Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Hiện Nay.pdf
  2043  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình.pdf
  2044  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Người Học Ở Các Trường THPT Huyện Sông Lô.pdf
  2045  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Tiếp Cận Đổi Mới Cấp THCS Trên Địa Bàn Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2046  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Trường THCS Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.pdf
  2047  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội.pdf
  2048  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tiếng Anh Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Chương Trình Liên Kết Tại Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.pdf
  2049  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Trong Trường Tiểu Học Quận Hoàn Kiếm Theo Mô Hình Trường Học Mới (VNEN).pdf
  2050  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú - THCS, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2051  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tích Hợp Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội.pdf
  2052  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Các Trường THCS Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Theo Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực Học Sinh.pdf
  2053  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Trường THPT Nguyễn Bính Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2054  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2055  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới.pdf
  2056  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Tại Các Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội.pdf
  2057  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Cho Học Sinh Trường PTDT Nội Trú THCS&THPT Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2058  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống, Kỹ Năng Sống Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2059  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Hà Nội.pdf
  2060  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn.pdf
  2061  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trường THPT Cao Bá Quát, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2062  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2063  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp ở Các Trường THPT Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2064  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường THCS Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2065  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Theo Hướng Tích Hợp Ở Các Trường Tiểu Học Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2066  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Theo Hướng Xã Hội Hoá Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định.pdf
  2067  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Của Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.pdf
  2068  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Và Phẩm Chất Cho Học Sinh Ở Trường THPT Trực Ninh B Tỉnh Nam Định.pdf
  2069  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng Theo Hướng Tăng Cường Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo.pdf
  2070  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường THPT Lý Tự Trọng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh.pdf
  2071  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Tiểu Học Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định Theo Hướng Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực Học Sinh.pdf
  2072  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nam Trực Nam Định.pdf
  2073  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trải Nghiệm Sáng Tạo Cho Học Sinh Trong Các Trường Tiểu Học Quận Ba Đình - Thành Phố Hà Nội.pdf
  2074  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ 5 Tuổi Theo Bộ Chuẩn Phát Triển Trẻ Em 5 Tuổi Ở Các Trường Mầm Non Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.pdf
  2075  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Mẫu Giáo 5 Tuổi Theo Chuẩn Phát Triển Ở Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2076  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Tại Trường Mầm Non Định Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2077  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2078  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường THCS Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2079  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường THPT Vũ Văn Hiếu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2080  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Viên Tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  2081  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội.pdf
  2082  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2083  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh - Sinh Viên Trường Cao Đẳng Nghề Phú Thọ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2084  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Các Trường THCS Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2085  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Tiểu Học Ở Các Trường Tiểu Học Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng Theo Hướng Đổi Mới.pdf
  2086  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra - Đánh Giá Trong Dạy Học Tại Trường Tiểu Học Trung Văn, Nam Từ Liêm- Hà Nội.pdf
  2087  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Anh Ở Các Trường THPT Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2088  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Giáo Viên Ở Trường Trung Cấp Nghề Giao Thông Công Trình Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2089  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Ngoại Thương Trong Bối Cảnh Phát Triển Kinh Tế Tri Thức.pdf
  2090  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Trải Nghiệm Sáng Tạo Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2091  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Thể Chất Cho Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Của Giáo Dục Mầm Non Thủ Đô.pdf
  2092  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Phòng Ngừa Tai Nạn Thương Tích Cho Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Huyện Đông Anh Thành Phố Hà Nội.pdf
  2093  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Truyền Thông Trong Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Quận Hà Đông, Hà Nội.pdf
  2094  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Các Trường Mầm Non Quận Hoàng Mai - Hà Nội.pdf
  2095  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường THPT Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Hướng Khuyến Khích Tự Học.pdf
  2096  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường THPT Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2097  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Cát Hải Thành Phố Hải Phòng.pdf
  2098  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Bán Trú Trường Thpt Số 1 Huyện Mường Khương Tỉnh Lào Cai.pdf
  2099  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2100  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Hệ Từ Xa tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  2101  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Ngành Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.pdf
  2102  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Ngành Sư Phạm Hóa Học Tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.pdf
  2103  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ Phù Hợp Phương Thức Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  2104  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ.pdf
  2105  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Giáo Viên THCS Trường CĐSP Hà Giang Đáp Ứng Yêu Cầu Dạy Học Tích Hợp.pdf
  2106  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Theo Phương Thức Liên Kết Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Thái Bình.pdf
  2107  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Học Sinh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Các Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2108  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận Đống Đa.pdf
  2109  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Theo Tiếp Cận Năng Lực Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2110  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Viên Hệ Sau Đại Học Nhóm Ngành Khoa Học Giáo Dục.pdf
  2111  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp.pdf
  2112  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Sự Phát Triển Của Trẻ Ở Trường Mầm Non Tân Triều Theo Bộ Chuẩn Phát Triển Trẻ Em 5 Tuổi.pdf
  2113  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Hà Nội 2.pdf
  2114  LVTS-2016 - Quản Lý Hoạt Động Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Các Trường THPT Huyện Mỹ Đức Thành Phố Hà Nội.pdf
  2115  LVTS-2016 - Quản Lý Học Liệu Tại Thư Viện Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định.pdf
  2116  LVTS-2016 - Quản Lý Kiểm Tra Đánh Giá Trong Hoạt Động Bồi Dưỡng Của Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Cấp Huyện Ở Thành Phố Hải Phòng.pdf
  2117  LVTS-2016 - Quản Lý Phát Triển Năng Lực Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Các Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng.pdf
  2118  LVTS-2016 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Cao Đẳng Nghề Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  2119  LVTS-2016 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường THCS B Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định Theo Mô Hình Quản Lý Dựa Vào Nhà Trường.pdf
  2120  LVTS-2016 - Quản Lý Quy Trình Cấp Phát Văn Bằng, Chứng Chỉ Ở Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên.pdf
  2121  LVTS-2016 - Quản Lý Quá Trình Dạy Học Tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Hải Phòng Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  2122  LVTS-2016 - Quản Lý Quá Trình Xây Dựng Chuẩn Đầu Ra Bộ Môn Toán Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Oai A - Hà Nội.pdf
  2123  LVTS-2016 - Quản Lý Sinh Hoạt Chuyên Môn Khoa Học Xã Hội Theo Nghiên Cứu Bài Học Của Hiệu Trưởng Các Trường THPT.pdf
  2124  LVTS-2016 - Quản Lý Sinh Hoạt Chuyên Môn Theo Hướng Nghiên Cứu Bài Học Tại Các Trường Tiểu Học Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  2125  LVTS-2016 - Quản Lý Sinh Hoạt Chuyên Môn Theo Hướng Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thpt Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  2126  LVTS-2016 - Quản Lý Sinh Viên Sau Khi Tốt Nghiệp Tại Trường Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  2127  LVTS-2016 - Quản Lý Sinh Viên Sư Phạm Trường Đại Học Giáo Dục Trong Mô Hình Đào Tạo Phối Hợp Kế Tiếp A + B Theo Tiếp Cận Hệ Thống.pdf
  2128  LVTS-2016 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Theo Chuẩn Quốc Gia Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thị Xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2129  LVTS-2016 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Giai Đoạn 2016 -2020.pdf
  2130  LVTS-2016 - Quản Lý Thiết Bị Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  2131  LVTS-2016 - Quản Lý Thực Tập Sư Phạm Cho Sinh Viên Tại Trường Mầm Non Thực Hành Sư Phạm Của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương.pdf
  2132  LVTS-2016 - Quản Lý Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Xã Hội Học Tập Trên Địa Bàn Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
  2133  LVTS-2016 - Quản Lý Tài Chính Ở Trường Trung Cấp Hà Nội Theo Hướng Tự Chủ Và Trách Nhiệm Xã Hội.pdf
  2134  LVTS-2016 - Quản Lý Xây Dựng Trường Học Thân Thiện Ở Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2135  LVTS-2016 - Quản Lý Đào Tạo Ở Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Xây Dựng Và Nghiệp Vụ Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2136  LVTS-2016 - Quản Lý Đào Tạo, Bồi Dưỡng Giảng Viên Các Trường Cao Đẳng Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  2137  LVTS-2016 - Quản Lý Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.pdf
  2138  LVTS-2016 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Môn Ngữ Văn Trung Học Phổ Thông Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh.pdf
  2139  LVTS-2016 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2140  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Dạy Trung Học Phổ Thông Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Cấp Huyện Tỉnh Bắc Ninh Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Chương Trình Giáo Dục.pdf
  2141  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Của Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2142  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường THCS Vạn Sơn Quận Đồ Sơn Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Sau Năm 2018.pdf
  2143  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường THCS Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2144  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Ở Trường THCS Kim Đồng, Thành Phố Hạ Long Nhằm Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Căn Bản Và Toàn Diện Giáo Dục Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  2145  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Theo Quan Điểm Phát Triển Nguồn Nhân Lực.pdf
  2146  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội Theo Tiếp Cận Quản Lý Nguồn Nhân Lực.pdf
  2147  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Tổ Trưởng Chuyên Môn Các Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2148  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Tổ Trưởng Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Tiếp Cận Quản Lý Nguồn Nhân Lực.pdf
  2149  LVTS-2016 - Quản Lý Đội Ngũ Viên Chức Hành Chính Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2150  LVTS-2016 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Các Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội.pdf
  2151  LVTS-2016 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông (ICT) Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Cho Trẻ Mẫu Giáo Tại Trường Mầm Non Khu Vườn Nhỏ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.pdf
  2152  LVTS-2016 - Sơ Đồ Chia Sẽ Chữ Kí Bí Mật Trong Hệ Mật Mã Và Ứng Dụng Cho Bài Toán Bỏ Phiếu Điện Tử.pdf
  2153  LVTS-2016 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Chủ Nhiệm Lớp Cho Giáo Viên Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học.pdf
  2154  LVTS-2016 - Tổ Chức Giáo Dục Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Thông Qua Hoạt Động Đội.pdf
  2155  LVTS-2016 - Tổ Chức Giáo Dục Định Hướng Việc Làm Cho Học Sinh Các Trường THPT Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2156  LVTS-2016 - Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Giáo Dục Học Của Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  2157  LVTS-2017 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Của Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Chân.pdf
  2158  LVTS-2017 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Xuân Áng.pdf
  2159  LVTS-2017 - Phát Triển Các Trường Trung Học Cơ Sở Đạt Chuẩn Quốc Gia Tại Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2160  LVTS-2017 - Phát Triển Thương Hiệu Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  2161  LVTS-2017 - Phát Triển Trường Tiểu Học Đạt Chuẩn Quốc Gia Tại Huyện Tam Nông, Phú Thọ.pdf
  2162  LVTS-2017 - Phát Triển Trường Trung Học Cơ Sở Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ Đạt Chuẩn Quốc Gia.pdf
  2163  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Mầm Non Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2164  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2165  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Tiểu Học Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ Đáp Ứng Yêu Cầu.pdf
  2166  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Thị Xã Phú Thọ.pdf
  2167  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Người Dân Tộc Ở Các Trường Tiểu Học Tại Huyện Na Hang.pdf
  2168  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Thcs Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh Theo Tiếp Cận Quản Lý Nhân Lực.pdf
  2169  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Tại Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  2170  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ Theo Chuẩn Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học.pdf
  2171  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Cơ Sở Mầm Non Tư Thục Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  2172  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Theo Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2173  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  2174  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Trong Bối Cảnh Hiện Nay Tại Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2175  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  2176  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ Theo Tiếp Cận Năng Lực Nghề Nghiệp.pdf
  2177  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Mầm Non A Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2178  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường THCS Chất Lượng Cao Hải Hậu, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định.pdf
  2179  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường THPT Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ Trong Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2180  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường Mầm Non Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2181  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Vùng Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Huyện Lâm Bình.pdf
  2182  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Miền Núi Đặc Biệt Khó Khăn.pdf
  2183  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2184  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Tỉnh Tuyên Quang Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới.pdf
  2185  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường THCS Tại Huyện Thanh Trì Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  2186  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  2187  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Ở Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Chuẩn.pdf
  2188  LVTS-2017 - Phát Triển Đội Ngũ Viên Chức Của Học Viện Chính Sách Và Phát Triển.pdf
  2189  LVTS-2017 - Quản Lí Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Thông Qua Đội Ngũ Giáo Viên Cốt Cán Ở Trường Thcs Tiên Phú-Phù Ninh-Phú Thọ.pdf
  2190  LVTS-2017 - Quản Lí Dạy Học Môn Mĩ Thuật Ở Các Trường Tiểu Học Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội.pdf
  2191  LVTS-2017 - Quản Lí Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Chương Trình Trung Học Cơ Sở Thí Điểm Tại Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2192  LVTS-2017 - Quản Lí Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Tại Học Viện Chính Sách Và Phát Triển.pdf
  2193  LVTS-2017 - Quản Lí Dạy Học Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2194  LVTS-2017 - Quản Lí Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Tiểu Học Dựa Vào Cộng Đồng Ở Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2195  LVTS-2017 - Quản Lí Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Thông Qua Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  2196  LVTS-2017 - Quản Lí Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Theo Hướng Xã Hội Hóa Ở Các Trường Thpt Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2197  LVTS-2017 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Cấp Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Thành Phố Tuyên Quang Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  2198  LVTS-2017 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Âm Nhạc Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định.pdf
  2199  LVTS-2017 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Môn Học Ở Các Trường Tiểu Học Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội Theo Tiếp Cận Tham Gia.pdf
  2200  LVTS-2017 - Quản Lí Hoạt Động Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Sinh Viên Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.pdf
  2201  LVTS-2017 - Quản Lí Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2202  LVTS-2017 - Quản Lí Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2203  LVTS-2017 - Quản Lí Hoạt Động Đào Tạo Hợp Tác Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Học Viện Chính Sách Và Phát Triển.pdf
  2204  LVTS-2017 - Quản Lí Thay Đổi Trong Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Tiểu Học.pdf
  2205  LVTS-2017 - Quản Lí Đào Tạo Giáo Viên Mầm Non Hệ Vừa Làm Vừa Học Đáp Ứng Nhu Cầu Nhân Lực Trình Độ Đại Học.pdf
  2206  LVTS-2017 - Quản Lí Đào Tạo Nghề Khách Sạn, Nhà Hàng Theo Tiếp Cận Năng Lực Tại Trường Cao Đẳng Nghề Trần Hưng Đạo, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2207  LVTS-2017 - Quản Lí Đào Tạo Tại Trường Đại Học Fpt Đáp Ứng Chuẩn Đánh Giá Quốc Tế Qs Stars.pdf
  2208  LVTS-2017 - Quản Lí Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Tại Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2209  LVTS-2017 - Quản Lý Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tại Các Trường Thcs Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định.pdf
  2210  LVTS-2017 - Quản Lý Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non.pdf
  2211  LVTS-2017 - Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ 5-6 Tuổi Ở Trường Mầm Non Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm Thành Phố Hà Nội.pdf
  2212  LVTS-2017 - Quản Lý Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ Theo Tiếp Cận Trường Chuẩn Quốc Gia.pdf
  2213  LVTS-2017 - Quản Lý Cán Bộ Quản Lý Trường Mầm Non Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh Theo Chuẩn Hiệu Trưởng.pdf
  2214  LVTS-2017 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Theo Tiếp Cận Hợp Tác Ở Các Trường Thcs Trên Địa Bàn Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2215  LVTS-2017 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Quang Bích, Huyện Tam Nông.pdf
  2216  LVTS-2017 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Phù Ninh, Phú Thọ.pdf
  2217  LVTS-2017 - Quản Lý Công Tác Học Sinh - Sinh Viên Tại Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội.pdf
  2218  LVTS-2017 - Quản Lý Công Tác Sinh Viên Nội Trú Tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Cơ Sở Hà Nam Trong Bối Cảnh.pdf
  2219  LVTS-2017 - Quản Lý Công Tác Xã Hội Hóa Giáo Dục Đáp Ứng Yêu Cầu Trường Chuẩn Quốc Gia Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2220  LVTS-2017 - Quản Lý Dạy Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Cho Sinh Viên Trong Điều Kiện Ngắn Hạn Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Hà Nội 2.pdf
  2221  LVTS-2017 - Quản Lý Dạy Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Trong Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  2222  LVTS-2017 - Quản Lý Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2223  LVTS-2017 - Quản Lý Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng.pdf
  2224  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Hòa Nhập Cho Trẻ Tự Kỷ Trong Các Trường Tiểu Học Ở Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2225  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Hòa Nhập Trong Trường Tiểu Học Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2226  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2227  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tại Trường Tiểu Học Đào Phúc Lộc Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2228  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mẫu Giáo Thông Qua Hoạt Động Vui Chơi Ở Các Trường Mầm Non Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2229  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Ở Các Trường Mầm Non Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  2230  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Trường Tiểu Học Tại Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định.pdf
  2231  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Qua Trải Nghiệm Ở Tiểu Học Tại Quận Ba Đình, Hà Nội.pdf
  2232  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Theo Hướng Xã Hội Hóa Ở Các Trường Thcs Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2233  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Thông Qua Hoạt Động Ngoài Trời Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Ở Các Trường Mầm Non Trong Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2234  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Phòng Chống Ma Túy Theo Quan Điểm Xã Hội Hóa Ở Trường Thcs Trên Địa Bàn Quận Hai Bà Trưng Thành Phố Hà Nội.pdf
  2235  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Tiểu Học Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội Thông Qua Các Hoạt Động Trải Nghiệm.pdf
  2236  LVTS-2017 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Đền Lừ Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội.pdf
  2237  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định.pdf
  2238  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Trường Mầm Non Ysơn, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2239  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang Theo Yêu Cầu.pdf
  2240  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Mầm Non Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì.pdf
  2241  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2242  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2243  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2244  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Ở Trường Bồi Dưỡng Nhà Giáo Và Cán Bộ Quản Lý Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2245  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Phổ Thông Mỹ Văn-Huyện Tam Nông.pdf
  2246  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Kỹ Năng Sư Phạm Cho Giáo Viên Mầm Non Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Trường Mầm Non Xuân Đỉnh A, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2247  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2248  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Chuyên Môn Cho Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Hạ Hòa.pdf
  2249  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Các Trường THCS Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  2250  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Các Trường THPT Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2251  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Giáo Dục Cho Giáo Viên Các Trường THCS Trên Địa Bàn Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ Theo Định Hướng Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  2252  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Lập Kế Hoạch Cho Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  2253  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Đánh Giá Trong Dạy Học Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2254  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Văn Học Nghệ Thuật Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  2255  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Về Tư Vấn Nghề Nghiệp Cho Giáo Viên Theo Hướng Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  2256  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Chuyên Trách Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.pdf
  2257  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường THPT Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ Về Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm.pdf
  2258  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Tổ Trưởng Chuyên Môn Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Hòa Bình Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2259  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Của Hiệu Trưởng Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.pdf
  2260  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Theo Định Hướng Nghiên Cứu Bài Học Ở Trường Tiểu Học Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2261  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Ở Các Trường Tiểu Học Quận Tây Hồ - Hà Nội Theo Định Hướng Phân Cấp Quản Lý.pdf
  2262  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2263  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Chủ Nhiệm Lớp Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hùng Vương - Thị Xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2264  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Trong Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Thanh Trì.pdf
  2265  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Ở Trường THCS Đồng Thịnh - Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc Đáp Ứng Nhu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2266  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Hóa Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Học Sinh.pdf
  2267  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Ngữ Văn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường THPT Kỹ Thuật.pdf
  2268  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Trường THPT Tân Trào Thành Phố Tuyên Quang Theo Tiếp Cận.pdf
  2269  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Hùng Vương, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2270  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An - Huyện Thanh Trì.pdf
  2271  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Tại Trường Trung Học Phổ Thông Tống Văn Trân, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định Theo Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực.pdf
  2272  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Trường Trung Học Cơ Sở Tân Định, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2273  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Nhằm Phát Triển Kĩ Năng Tự Học Cho Học Sinh Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2274  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Chuyên Đề Cấp Trung Học Phổ Thông Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp.pdf
  2275  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  2276  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Yên Kỳ, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2277  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hướng Tiếp Cận Năng Lực Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2278  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hướng Tích Hợp Tại Trường Thcs Tứ Mỹ Huyện Tam Nông Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2279  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Quan Điểm Quản Lý Sự Thay Đổi Ở Trường THPT Tân Trào.pdf
  2280  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực Người Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  2281  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tại Các Trƣờng Trung Học Phổ Thông Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  2282  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Thcs Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2283  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2284  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Tự Học.pdf
  2285  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Tân Sơn.pdf
  2286  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Hà Nội.pdf
  2287  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Hà Thạch, Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Theo Định Hướng Phân Hóa.pdf
  2288  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2289  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Nghề Phổ Thông Tại Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận Ngô Quyền Thành Phố Hải Phòng.pdf
  2290  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giá Trị Sống, Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Dương Quang Huyện Mỹ Hào Tỉnh Hưng Yên.PDF
  2291  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo.pdf
  2292  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An - Thanh Trì.pdf
  2293  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Ở Các Trường Thpt Huyện Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2294  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Bán Trú Tại Trường THPT Hà Lang Huyện Chiêm Hóa.pdf
  2295  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Đặng Xuân Khu, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định.pdf
  2296  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2297  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 2,3 Trong Các Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2298  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  2299  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2300  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  2301  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Dân Tộc Trường Trung Học Cơ Sở Kim Thượng - Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2302  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Tại Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  2303  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường THPT Quế Lâm - Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2304  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2305  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Hiền Đa.pdf
  2306  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Thường Tín.pdf
  2307  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Qua Trải Nghiệm Ở Tiểu Học Tại Quận Ba Đình, Hà Nội.pdf
  2308  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Chủ Đề Ở Trường Tiểu Học Nhật Tân Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2309  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Người Học Ở Trường.pdf
  2310  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Trải Nghiệm Sáng Tạo Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Dữu Lâu Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2311  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Trải Nghiệm Sáng Tạo Trong Các Trường Tiểu Học Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.pdf
  2312  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Trải Nghiệm Sáng Tạo Ở Các Trường THCS Huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2313  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Trải Nghiệm Sáng Tạo Ở Các Trường Tiểu Học Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.pdf
  2314  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Xã Hội Hóa Ở Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2315  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Hướng Tiếp Cận Năng Lực Người Học.pdf
  2316  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Tiểu Học Nguyễn Siêu - Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội.pdf
  2317  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngôn Ngữ Qua Trò Chơi Của Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.pdf
  2318  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình.pdf
  2319  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Phòng Ngừa Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Giao Thủy, Nam Định.pdf
  2320  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Phẩm Chất Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Thọ Văn Huyện Tam Nông.pdf
  2321  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Cho Trẻ Mẫu Giáo Ở Trường Mầm Non Hoa Sữa, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2322  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Ở Trường Mầm Non Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng.pdf
  2323  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Mẫu Giáo 5-6 Tuổi Các Trường Mầm Non Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Bối Cảnh Hiện Nay.pdf
  2324  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức - Ý Thức Pháp Luật Cho Học Sinh Tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định.pdf
  2325  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội Theo Hướng Huy Động Cộng Đồng.pdf
  2326  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường THCS Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  2327  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Tiểu Học An Tường, Thành Phố Tuyên Quang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  2328  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Tiểu Học Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  2329  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Quang Húc, Huyện Tam Nông.pdf
  2330  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Ở Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  2331  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thanh Liêm.pdf
  2332  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường THPT Quan Lạn, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2333  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Văn Huyên.pdf
  2334  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc.pdf
  2335  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở Ngọc Hồi Huyện Thanh Trì.pdf
  2336  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh Bán Trú Ở Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Chiêm Hóa.pdf
  2337  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Hỗ Trợ Sinh Viên Tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  2338  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Hợp Tác Đào Tạo Với Doanh Nghiệp Tại Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội.pdf
  2339  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Nội Bộ Tại Các Trường THPT Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2340  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Nội Bộ Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Lâm Bình Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  2341  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Phố Nối Tỉnh Hưng Yên.pdf
  2342  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên Trƣờng Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia.pdf
  2343  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Nghiệp Vụ Của Phòng Đào Tạo, Trường Đại Học Hà Nội Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001-2015.pdf
  2344  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Chương Trình Nhà Trường Ở Các Trường Thcs Huyện Đông Anh Thành Phố Hà Nội.pdf
  2345  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Mầm Non Ở Trường Đại Học Hùng Vương.pdf
  2346  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Theo Chuẩn Aun Tại Học Viện Chính Sách Và Phát Triển.pdf
  2347  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Phòng Học Bộ Môn Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.pdf
  2348  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Nhà Trường Và Gia Đình Trong Việc Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Quang Sơn, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2349  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Thi Đua, Khen Thưởng Đối Với Giảng Viên Học Viện Chính Sách Và Phát Triển, Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư.pdf
  2350  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Sáng Tạo Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Tại Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2351  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Nghề Nghiệp Giáo Viên Ở Các Trường Mầm Non Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2352  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Tại Trường Thpt Bến Tre Thị Xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2353  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Tại Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2354  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2355  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường THCS Đền Lừ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2356  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường THPT Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội Theo Hướng Nghiên Cứu Bài Học.pdf
  2357  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Ở Trường Trung Học Phổ Thông Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2358  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Dương.pdf
  2359  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng Các Trường Trung Học Cơ Sở Đạt Chuẩn Quốc Gia Tại Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2360  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng Văn Hoá Nhà Trường Ở Trường Tiểu Học Chu Hoá, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2361  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Xã Hội Hóa Giáo Dục Tiểu Học Ở Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2362  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Các Học Phần Lý Luận Chính Trị Cho Sinh Viên Hệ Chính Quy Trong Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  2363  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Tại Tỉnh Tuyên Quang Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  2364  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Nghề Tại Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2365  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Theo Tiếp Cận Năng Lực Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2366  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Trong Dạy Học Tại Trường THPT Sáng Sơn - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2367  LVTS-2017 - Quản Lý Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì.pdf
  2368  LVTS-2017 - Quản Lý Hệ Thống Thiết Bị Phục Vụ Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng.pdf
  2369  LVTS-2017 - Quản Lý Hệ Thống Thông Tin Về Cựu Sinh Viên Tại Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.pdf
  2370  LVTS-2017 - Quản Lý Học Sinh Bán Trú Dân Nuôi Ở Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2371  LVTS-2017 - Quản Lý Học Tập Theo Hướng Khuyến Khích Tự Học Cho Học Sinh Tiểu Học Trên Địa Bàn Thành Phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2372  LVTS-2017 - Quản Lý Học Tập Theo Hướng Tích Cực Hóa Người Học Cho Sinh Viên Ngành Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Ở Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.pdf
  2373  LVTS-2017 - Quản Lý Liên Kết Đào Tạo Giữa Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương I Với Doanh Nghiệp.pdf
  2374  LVTS-2017 - Quản Lý Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Tại Trường Mầm Non Vinschool.pdf
  2375  LVTS-2017 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên.pdf
  2376  LVTS-2017 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường Tiểu Học Lô Mô Nô Xốp Mỹ Đình, Thành Phố Hà Nội Theo Tiếp Cận Quản Lý Nhân Lực.pdf
  2377  LVTS-2017 - Quản Lý Phòng Học Bộ Môn Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Các Trường Thcs Trên Địa Bàn Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2378  LVTS-2017 - Quản Lý Phòng Học Bộ Môn Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2379  LVTS-2017 - Quản Lý Sinh Hoạt Chuyên Môn Dựa Vào Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận Cầu Giấy-Hà Nội.pdf
  2380  LVTS-2017 - Quản Lý Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Nghiên Cứu Bài Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở Phù Lỗ, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2381  LVTS-2017 - Quản Lý Trường Mầm Non Huỳnh Cung Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Đạt Chuẩn Quốc Gia.pdf
  2382  LVTS-2017 - Quản Lý Tổ Trưởng Chuyên Môn Tại Các Trường Thcs Trên Địa Bàn Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang.pdf
  2383  LVTS-2017 - Quản Lý Việc Luân Chuyển Và Bổ Nhiệm Cán Bộ Quản Lý Các Trường THCS Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh Giai Đoạn 2015 - 2020.pdf
  2384  LVTS-2017 - Quản Lý Việc Thực Hiện Chương Trình Giáo Dục Mầm Non Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2385  LVTS-2017 - Quản Lý Văn Hóa Nhà Trường Ở Trường THPT Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ Trong Bối Cảnh Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2386  LVTS-2017 - Quản Lý Xây Dựng Trường Tiểu Học Đạt Chuẩn Quốc Gia Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.pdf
  2387  LVTS-2017 - Quản Lý Xây Dựng Trường Trung Học Cơ Sở Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2388  LVTS-2017 - Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Tại Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2389  LVTS-2017 - Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Ở Trường Trung Học Phổ Thông Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2390  LVTS-2017 - Quản Lý Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Trong Các Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Giáo Dục Thường Xuyên Ở Tỉnh Hà Giang.pdf
  2391  LVTS-2017 - Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội Theo Tiếp Cận CIPO.pdf
  2392  LVTS-2017 - Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Công Nghệ Lê Quý Đôn Theo Tiếp Cận Quản Lý Dựa Trên Kết Quả.pdf
  2393  LVTS-2017 - Quản Lý Đào Tạo Đại Học Hệ Từ Xa Theo Phương Thức Trực Tuyến Tại Viện Đại Học Mở Hà Nội.pdf
  2394  LVTS-2017 - Quản Lý Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội Đáp Ứng Nhu Cầu Thị Trường Lao Động.pdf
  2395  LVTS-2017 - Quản Lý Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội.pdf
  2396  LVTS-2017 - Quản Lý Đánh Giá Kết Quả Đào Tạo Giáo Viên Mầm Non Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2397  LVTS-2017 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Vật Lý Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh.pdf
  2398  LVTS-2017 - Quản Lý Đội Ngũ Cố Vấn Học Tập Tại Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ.pdf
  2399  LVTS-2017 - Quản Lý Đội Ngũ Cố Vấn Học Tập Tại Trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ.pdf
  2400  LVTS-2017 - Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trường THCS Sông Lô, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2401  LVTS-2017 - Quản Lý Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ Theo Chuẩn.pdf
  2402  LVTS-2017 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Tại Trường Đại Học Điện Lực Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2403  LVTS-2017 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Giáo Dục Trẻ Tại Ở Trường Mầm Non B Xã Đông Mỹ, Thanh Trì.pdf
  2404  LVTS-2017 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Hữu Nghị 80, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2405  LVTS-2017 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Dạy Học Các Trường Trung Học Cơ Sở Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2406  LVTS-2017 - Xây Dựng Tổ Chức Biết Học Hỏi Tại Trường Trung Học Phổ Thông Đa Phúc - Sóc Sơn - Hà Nội.pdf
  2407  LVTS-2017 - Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Ở Trường Thpt Mỹ Đức B, Tp Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2408  LVTS-2017 - Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Ở Trường Tiểu Học Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2409  LVTS-2017 - Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục Thông Qua Ứng Dụng Thang Đo Servqual Ở Trường Thcs Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2410  LVTS-2017 - Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Phụ Huynh Học Sinh Đối Với Chất Lượng Giáo Dục Trường Mầm Non Hoa Sen, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Bằng Thang Đo Servqual.pdf
  2411  LVTS-2018 - Biện Pháp Khắc Phục Tình Trạng Học Sinh Bỏ Học Trong Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Si Ma Cai Tỉnh Lào Cai.pdf
  2412  LVTS-2018 - Biện Pháp Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2413  LVTS-2018 - Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Ngôn Ngữ Mạch Lạc Cho Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2414  LVTS-2018 - Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu.pdf
  2415  LVTS-2018 - Bồi Dưỡng Năng Lực Chủ Nhiệm Lớp Cho Giáo Viên Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Trên Địa Bàn Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2416  LVTS-2018 - Bồi Dưỡng Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2417  LVTS-2018 - Giải Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên.pdf
  2418  LVTS-2018 - Giải Pháp Đảm Bảo An Toàn Cho Trẻ Mẫu Giáo Tại Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên.pdf
  2419  LVTS-2018 - Giải Pháp Đổi Mới Hoạt Động Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Bắc Kạn.pdf
  2420  LVTS-2018 - Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Nhà Trường Theo Mô Hình Trường Học Đa Văn Hóa Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Lào Cai Tỉnh Lào Cai.pdf
  2421  LVTS-2018 - Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2422  LVTS-2018 - Phát Triển Chương Trình Đào Tạo Nghề Ở Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2423  LVTS-2018 - Phát Triển Kĩ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm.pdf
  2424  LVTS-2018 - Phát Triển Môi Trường Hoạt Động Vui Chơi Cho Trẻ Mẫu Giáo Ở Trường Mầm Non Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2425  LVTS-2018 - Phát Triển Môi Trường Làm Việc Tích Cực Cho Giáo Viên Tiểu Học Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới.pdf
  2426  LVTS-2018 - Phát Triển Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Môn Xã Hội Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2427  LVTS-2018 - Phát Triển Năng Lực Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Giáo Viên Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2428  LVTS-2018 - Phát Triển Năng Lực Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Cho Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Phủ Thông, Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  2429  LVTS-2018 - Phát Triển Trường Mầm Non Theo Hướng Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai.pdf
  2430  LVTS-2018 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Người Dân Tộc Thiểu Số Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai.pdf
  2431  LVTS-2018 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Tại Các Trường Mầm Non Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2432  LVTS-2018 - Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trường THCS Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2433  LVTS-2018 - Phương Pháp Ahp Trong Quản Lý Chất Lượng Giáo Dục Trường ĐHSP Hà Nội 2 Theo Bộ Chỉ Số Phát Triển Năng Lực Trường Sư Phạm.pdf
  2434  LVTS-2018 - Phương Pháp Ahp Trong Quản Lý Chất Lượng Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Miền Núi Tỉnh Yên Bái Theo Chuẩn Trung Học Phổ Thông.pdf
  2435  LVTS-2018 - Quản Lí Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non Dựa Vào Đội Ngũ Cốt Cán Ở Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2436  LVTS-2018 - Quản Lí Bồi Dưỡng Giáo Viên Mầm Non Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Chuyên Môn Ở Thành Phố Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2437  LVTS-2018 - Quản Lí Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Huyện Gia Lộc - Hải Dương Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học.pdf
  2438  LVTS-2018 - Quản Lí Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương Theo Định Hướng Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới.pdf
  2439  LVTS-2018 - Quản Lí Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Đội Ngũ Giáo Viên Đáp Ứng Yêu Cầu Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thạch Thất Thành Phố Hà Nội.pdf
  2440  LVTS-2018 - Quản Lí Dạy Học Môn Toán Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Các Trường Thcs Trên Địa Bàn Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2441  LVTS-2018 - Quản Lí Giáo Dục Hành Vi Văn Hóa Cho Trẻ Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Theo Tiếp Cận Tham Gia Ở Các Trường Mầm Non Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội.pdf
  2442  LVTS-2018 - Quản Lí Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Theo Hướng Hợp Tác Với Doanh Nghiệp Ở Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2443  LVTS-2018 - Quản Lí Giáo Dục Kĩ Năng Sống Trong Các Trường Tiểu Học Ở Hà Nội.pdf
  2444  LVTS-2018 - Quản Lí Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội.pdf
  2445  LVTS-2018 - Quản Lí Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Trường Mầm Non Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.pdf
  2446  LVTS-2018 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Cho Học Sinh Tiểu Học Tự Kỉ Trong Môi Trường Giáo Dục Hòa Nhập Ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội.pdf
  2447  LVTS-2018 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Kĩ Năng Hợp Tác Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương.pdf
  2448  LVTS-2018 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Cho Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên.pdf
  2449  LVTS-2018 - Quản Lí Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Hướng Nhà Trường Tự Chủ.pdf
  2450  LVTS-2018 - Quản Lý Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Các Trường Mầm Non Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  2451  LVTS-2018 - Quản Lý Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Mầm Non Ở Quận Đống Đa, Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  2452  LVTS-2018 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Các Trường Mầm Non Thuộc Vùng Đặc Biệt Khó Khăn Ở Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  2453  LVTS-2018 - Quản Lý Bồi Dưỡng Giáo Viên Mầm Non Theo Hướng Tự Chủ Nghề Nghiệp Ở Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội.pdf
  2454  LVTS-2018 - Quản Lý Bồi Dưỡng Kỹ Năng Thực Hành Nghề Cho Giảng Viên Giáo Dục Nghề Nghiệp Ở Các Trường Cao Đẳng Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2455  LVTS-2018 - Quản Lý Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Giáo Viên Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2456  LVTS-2018 - Quản Lý Chương Trình Dạy Học Địa Phương Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2457  LVTS-2018 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Theo Hướng Tăng Cường Tự Chủ Và Chịu Trách Nhiệm Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2458  LVTS-2018 - Quản Lý Công Tác Cố Vấn Học Tập Trong Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ Ở Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.pdf
  2459  LVTS-2018 - Quản Lý Cơ Sở Vật Chất - Kĩ Thuật Dựa Vào Công Nghệ Thông Tin Ở Trường Trung Học Cơ Sở Tại Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định.pdf
  2460  LVTS-2018 - Quản Lý Cơ Sở Vật Chất - Kĩ Thuật Trường Tiểu Học Tại Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định Theo Hướng Chuẩn Hóa.pdf
  2461  LVTS-2018 - Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Ở Các Trường Mầm Non Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục.pdf
  2462  LVTS-2018 - Quản Lý Cơ Sở Vật Chất Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Theo Tiêu Chuẩn Trường Chuẩn Quốc Gia.pdf
  2463  LVTS-2018 - Quản Lý Dạy Học Có Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Ở Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Mê Linh - Tp. Hà Nội.pdf
  2464  LVTS-2018 - Quản Lý Dạy Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2465  LVTS-2018 - Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử Theo Hướng Trải Nghiệm Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2466  LVTS-2018 - Quản Lý Dạy Học Môn Tiếng Việt Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Quận Long Biên Thành Phố Hà Nội.pdf
  2467  LVTS-2018 - Quản Lý Dạy Học Phần Trải Nghiệm Trong Môn Sinh Học Ở Các Trường Thpt Huyện Quảng Uyên - Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2468  LVTS-2018 - Quản Lý Dạy Học Theo Mô Hình Trường Học Mới (VNEN) Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2469  LVTS-2018 - Quản Lý Dạy Học Ở Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Người Học.pdf
  2470  LVTS-2018 - Quản Lý Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Nhà Giáo Tại Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2471  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới.pdf
  2472  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Kĩ Năng Sống Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội.pdf
  2473  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Kĩ Năng Sống Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.pdf
  2474  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tại Trường Tiểu Học Việt- Úc Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2475  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Tại Các Trường Mầm Non Quận Đống Đa Hà Nội Theo Tiếp Cận Tham Gia.pdf
  2476  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Tích Hợp Trong Môn Tiếng Việt Cho Học Sinh Tại Các Trường Tiểu Học Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội.pdf
  2477  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Môi Trường Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2478  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Nếp Sống Văn Minh Cho Học Sinh Bán Trú Các Trường Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2479  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Phòng Ngừa Xâm Hại Cho Trẻ Em Các Trường Mầm Non Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.pdf
  2480  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Thẩm Mỹ Cho Trẻ Mẫu Giáo Qua Hoạt Động Tạo Hình Ở Các Trường Mầm Non Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.pdf
  2481  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội Phối Hợp Với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.pdf
  2482  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Dựa Vào Cộng Đồng Ở Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Đông Anh Thành Phố Hà Nội.pdf
  2483  LVTS-2018 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Thông Qua Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Tiểu Học Quận Thanh Xuân, Hà Nội.pdf
  2484  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Quận Cầu Giấy, Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục Hiện Nay.pdf
  2485  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Kỹ Năng Đánh Giá Học Sinh Theo Thông Tư 22-2016-TT- BGDĐT Cho Giáo Viên Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2486  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Giáo Viên Về Tổ Chức Cho Trẻ Hoạt Động Với Đồ Vật Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2487  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Phương Pháp Dạy Học Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam.pdf
  2488  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cho Giáo Viên Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường THPT Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2489  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2490  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cho Giáo Viên Ở Các Trường THCS Trên Địa Bàn Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2491  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Dựa Vào Công Nghệ Thông Tin Tại Các Trường Tiểu Học Quận Tây Hồ, Hà Nội.pdf
  2492  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Học Sinh Bán Trú Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2493  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Mẫu Giáo Tại Các Trường Mầm Non Thực Hành, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương.pdf
  2494  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng Trẻ Ở Trường Mầm Non Chất Lượng Cao 20-10, Hoàn Kiếm, Hà Nội Theo Chuẩn Chất Lượng.pdf
  2495  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Hệ Bổ Túc Văn Hóa Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điên Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Phổ Cập Giáo Dục.pdf
  2496  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2497  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2498  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Của Huyện Ngân Sơn Tỉnh Bắc Kạn Theo Hướng Phân Hóa.pdf
  2499  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Việt Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2500  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tạo Hình Cho Trẻ 5 - 6 Tuổi Ở Các Trường Mầm Non Quốc Tế, Quận Hà Đông, Hà Nội.pdf
  2501  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Phân Hóa Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.pdf
  2502  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Phân Hóa Ở Trường Trung Học Phổ Thông Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang Theo Định Hướng Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới.pdf
  2503  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Đông Anh Thành Phố Hà Nội.pdf
  2504  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tích Hợp Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2505  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tạo Hình Cho Trẻ 5 Tuổi Theo Hướng Tích Hợp Phát Triển Vận Động Ở Các Trường Mầm Non Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2506  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Cho Trẻ 5 Tuổi Chuẩn Bị Tâm Thế Vào Lớp 1 Ở Các Trường Mầm Non Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội.pdf
  2507  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Giới Tính Cho Học Sinh Các Trường THCS Ở Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định.pdf
  2508  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2509  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Theo Định Hướng Phân Luồng Ở Các Trường THCS Trên Địa Bàn Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2510  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2511  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Phòng Chống Xâm Hại Tình Dục Cho Trẻ Em Mẫu Giáo Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2512  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Qua Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở.pdf
  2513  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Thông Qua Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở.pdf
  2514  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Trong Các Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.pdf
  2515  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2516  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Theo Tiếp Cận Tham Gia Cho Học Sinh Dân Tộc Nội Trú Tại Trường Hữu Nghị T78.pdf
  2517  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Cho Học Sinh Tiểu Học Trong Các Trường Tiểu Học & Trung Học Cơ Sở Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.pdf
  2518  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Tiểu Học Người Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Lào Cai.pdf
  2519  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh Thpt Trên Địa Bàn Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.pdf
  2520  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Phòng Ngừa Bạo Hành Trẻ Em Ở Các Trường Mầm Non Tư Thục Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.pdf
  2521  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Phòng Ngừa Quấy Rối Tình Dục Cho Trẻ Mầm Non, Quận Đống Đa, Hà Nội Theo Tiếp Cận Tham Gia.pdf
  2522  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Phòng Tránh Tai Nạn Thương Tích Cho Trẻ Trong Các Trường Mầm Non Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2523  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Theo Quy Chế Dân Chủ Trong Các Trường Mầm Non Quận Cầu Giấy - Hà Nội.pdf
  2524  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Theo Tiếp Cận Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Ở Trường Mầm Non Đông Ngạc A, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.pdf
  2525  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Ngoài Môn Học Ở Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang Theo Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  2526  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  2527  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trong Các Trường Mầm Non Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Hội Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm.pdf
  2528  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trải Nghiệm Sáng Tạo Tại Trường Tiểu Học Xuân La - Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội.pdf
  2529  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Tiểu Học Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai.pdf
  2530  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2531  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Tại Các Trường Nội Thành, Thành Phố Thái Bình Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2532  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Nội Bộ Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Sapa, Tỉnh Lào Cai Theo Tiêu Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục.pdf
  2533  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Thái Nguyên.pdf
  2534  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2535  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Toán Học Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên.pdf
  2536  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên.pdf
  2537  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Nuôi Dưỡng Chăm Sóc Theo Hướng Phát Triển Kỹ Năng Tự Phục Vụ Cho Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2538  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Chương Trình Môn Khoa Học Tự Nhiên Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.pdf
  2539  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Phát Triển Vận Động Cho Trẻ Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2540  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Giữa Nhà Trường Với Gia Đình Và Xã Hội Trong Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Tại Các Trường Tiểu Học.pdf
  2541  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Rèn Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Tại Các Trường Mầm Non Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2542  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Thanh Tra Nội Bộ Ở Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải.pdf
  2543  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2544  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Quận Thanh Xuân, Hà Nội.pdf
  2545  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Du Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội Theo Định Hướng Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2546  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.pdf
  2547  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Tập Thể Của Sinh Viên Nội Trú Ở Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội Từ Góc Độ Văn Hóa Tổ Chức.pdf
  2548  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Của Giáo Viên Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Thạch Thất - Thành Phố Hà Nội.pdf
  2549  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Tại Trường Trung Học Phổ Thông Chúc Động, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực.pdf
  2550  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên.pdf
  2551  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Xhhgd Ở Các Trường Mầm Non Tại Phường Thanh Miếu, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2552  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Giáo Viên Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2553  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Học Sinh Theo Thông Tư 22-2016-TT- BGD&ĐT Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2554  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Theo Định Hướng Năng Lực Học Sinh Tại Các Trường Tiểu Học Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu.pdf
  2555  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Sự Phát Triển Của Trẻ Mẫu Giáo Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Theo Yêu Cầu Chương Trình Giáo Dục Mầm Non.pdf
  2556  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Kỹ Năng Nghề Nghiệp Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Lập Thạch.pdf
  2557  LVTS-2018 - Quản Lý Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Giáo Dục Của Giáo Viên Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2558  LVTS-2018 - Quản Lý Học Tập Của Trẻ 5 - 6 Tuổi Thông Qua Trò Chơi Tại Các Trường Mầm Non Quận Đống Đa - Hà Nội.pdf
  2559  LVTS-2018 - Quản Lý Kế Hoạch Giáo Dục Nhà Trường Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở Của Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2560  LVTS-2018 - Quản Lý Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Nhà Trường Tại Trường Mầm Non Bến Gót - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2561  LVTS-2018 - Quản Lý Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Tiếp Cận Dự Án Ở Các Trường Mầm Non Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2562  LVTS-2018 - Quản Lý Phối Hợp Giáo Dục Phòng Ngừa Xâm Hại Cho Trẻ Các Trường Mầm Non Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.pdf
  2563  LVTS-2018 - Quản Lý Quy Trình Tác Nghiệp Của Phòng Đào Tạo Tại Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội Theo Hướng Quản Lý Chất Lượng.pdf
  2564  LVTS-2018 - Quản Lý Sinh Hoạt Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Trường Mầm Non Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2565  LVTS-2018 - Quản Lý Thiết Bị Giáo Dục Các Trường Thcs Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định Đáp Ứng Yêu Cầu Dạy Học Tiếp Cận Năng Lực.pdf
  2566  LVTS-2018 - Quản Lý Thiết Bị Giáo Dục Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ 4.pdf
  2567  LVTS-2018 - Quản Lý Thiết Bị, Đồ Dùng, Đồ Chơi Theo Hướng Chuẩn Hóa Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.pdf
  2568  LVTS-2018 - Quản Lý Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Cấp Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2569  LVTS-2018 - Quản Lý Tổ Chuyên Môn Theo Tiếp Cận Tổ Chức Biết Học Hỏi Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2570  LVTS-2018 - Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Mầm Non Ở Quận Hà Đông, Hà Nội.pdf
  2571  LVTS-2018 - Quản Lý Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Hòa Bình.pdf
  2572  LVTS-2018 - Quản Lý Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Các Trường Mầm Non Quận Đống Đa, Hà Nội Theo Tiếp Cận Tham Gia.pdf
  2573  LVTS-2018 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Giảng Dạy Của Giáo Viên Ở Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  2574  LVTS-2018 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Vùng Khó Khăn Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2575  LVTS-2018 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Giáo Dục Tại Các Trường Mầm Non Quận Thanh Xuân Thành Phố Hà Nội.pdf
  2576  LVTS-2018 - Thiết Kế Mô Hình Trường Học Gắn Với Nông Trại Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai.pdf
  2577  LVTS-2018 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2578  LVTS-2018 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Cho Giáo Viên Tiểu Học Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Đáp Ứng Yêu Cầu Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới.pdf
  2579  LVTS-2018 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Cán Bộ Quản Lý Các Trường THCS Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Theo Chuẩn Hiệu Trưởng Mới.pdf
  2580  LVTS-2018 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2581  LVTS-2018 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Sử Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý Hồ Sơ Cho Hiệu Trưởng Các Trường THPT Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  2582  LVTS-2018 - Tổ Chức Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Ngô Quyền - Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2583  LVTS-2018 - Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2584  LVTS-2018 - Xây Dựng Môi Trường Học Tập Thân Thiện Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2585  LVTS-2018 - Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Trong Bối Cảnh Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ 4 Ở Trường Cao Đẳng Cơ Khí Nông Nghiệp.pdf
  2586  LVTS-2018 - Đánh Giá Giáo Viên Mầm Non Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Tại Các Trường Mầm Non Trên Địa Bàn Quận Hoàng Mai Thành Phố Hà Nội.pdf
  2587  LVTS-2018 - Đánh Giá Mô Hình Bán Trú Cho Học Sinh Người Mông Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2588  LVTS-2018 - Đánh Giá Năng Lực Giáo Viên Tiểu Học Huyện Mường Chà Đáp Ứng Yêu Cầu Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới.pdf
  2589  LVTS-2018 - Đánh Giá Thực Trạng Cơ Sở Vật Chất Trong Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Lào Cai Đáp Ứng Yêu Cầu Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới.pdf
  2590  LVTS-2018 - Đổi Mới Quản Lý Hoạt Động Chuyên Môn Ở Các Trường Mầm Non Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2591  LVTS-2018 - Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Của Hiệu Trưởng Vào Quản Lý Dạy Học Ở Các Trường THPT Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.pdf
  2592  LVTS-2018 - Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  2593  LATS-2019 - Quản Lý Dạy Học Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng Ở Trường Trung Học Phổ Thông Vùng Đồng Bằng Sông Hồng.pdf
  2594  LVTS-2019 - Giải Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2595  LVTS-2019 - Nghiên Cứu Thực Trạng Và Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Phát Triển Kinh Tế Trang Trại Chăn Nuôi Ở Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2596  LVTS-2019 - Phát Triển Chương Trình Dạy Học Môn Khoa Học Tự Nhiên Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2597  LVTS-2019 - Phát Triển Năng Lực Giáo Dục Học Sinh Cho Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2598  LVTS-2019 - Phát Triển Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Cho Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Huyện Điện Biên Đông Tỉnh Điện Biên.pdf
  2599  LVTS-2019 - Phát Triển Trường Mầm Non Ngoài Công Lập Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2600  LVTS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lí Trường Tiểu Học Huyện Võ Nhai Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2601  LVTS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Cộng Tác Viên Thanh Tra Cấp Trung Học Cơ Sở Tỉnh Lai Châu.pdf
  2602  LVTS-2019 - Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường Tiểu Học Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông Theo Tiếp Cận Quản Lý Nguồn Nhân Lực.pdf
  2603  LVTS-2019 - Quản Lí Bồi Dưỡng Lí Luận Chính Trị Theo Hướng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  2604  LVTS-2019 - Quản Lí Bồi Dưỡng Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2605  LVTS-2019 - Quản Lí Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ở Các Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  2606  LVTS-2019 - Quản Lí Giáo Dục Giới Tính Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2607  LVTS-2019 - Quản Lí Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2608  LVTS-2019 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Chuẩn Đầu Ra Tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2609  LVTS-2019 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Tại Trường Tiểu Học Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2610  LVTS-2019 - Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Giao Tiếp Bằng Tiếng Việt Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2611  LVTS-2019 - Quản Lí Hoạt Động Hỗ Trợ Giáo Dục Hòa Nhập Trong Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai.pdf
  2612  LVTS-2019 - Quản Lí Hoạt Động Tư Vấn Giáo Dục Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2613  LVTS-2019 - Quản Lí Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Tại Các Trường Tiểu Học Đạt Chuẩn Quốc Gia Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2614  LVTS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giáo Viên Mầm Non Các Trường Mầm Non Quận Cầu Giấy Hà Nội.pdf
  2615  LVTS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Chuyên Môn Nghiệp Vụ Cho Giáo Viên Các Trường Mầm Non Công Lập Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  2616  LVTS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2617  LVTS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  2618  LVTS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Các Môn Tự Chọn Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2619  LVTS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Môi Trường Giáo Dục Đa Văn Hóa Cho Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Thành Phố Bắc Kạn.pdf
  2620  LVTS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp Cho Giao Viên Các Trường THPT Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2621  LVTS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Đánh Giá Trẻ Cho Giáo Viên Các Trường Mầm Non Công Lập Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2622  LVTS-2019 - Quản Lý Chất Lượng Giáo Dục Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Đạt Chuẩn Quốc Gia Trên Địa Bàn Thị Xã Chí Linh, Hải Dương.pdf
  2623  LVTS-2019 - Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Tại Trường Tiểu Học Đông Ngạc A, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2624  LVTS-2019 - Quản Lý Dạy Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Cho Sinh Viên Hệ Dân Sự Tại Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã.pdf
  2625  LVTS-2019 - Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực.pdf
  2626  LVTS-2019 - Quản Lý Dạy Học Môn Ngữ Văn Theo Định Hướng Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2627  LVTS-2019 - Quản Lý Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Tiếp Cận Năng Lực Cho Học Sinh Trường THPT Ứng Hòa B, Huyện Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2628  LVTS-2019 - Quản Lý Dạy Học Tiếng Anh Theo Hướng Trải Nghiệm Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2629  LVTS-2019 - Quản Lý Dạy Học Tự Chọn Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2630  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Chính Trị, Tư Tưởng Cho Sinh Viên Các Trường Cao Đẳng, Đại Học Ở Tỉnh Thái Nguyên Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế.pdf
  2631  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Vật Thể Cho Học Sinh Các Trường THPT Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2632  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2633  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Hòa Nhập Thông Qua Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Tiểu Học, Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.pdf
  2634  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Múa Cho Học Sinh Tại Các Trường Mầm Non Công Lập Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2635  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường THCS Nam Phong Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2636  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2637  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2638  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Sức Khỏe Sinh Sản Cho Học Sinh Ở Các Trường THCS Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2639  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Luông Nặm Tha, Nước CHDCND Lào.pdf
  2640  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Cá Biệt Tại Trường Trung Học Phổ Thông Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2641  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Các Trường Tiểu Học Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội Thông Qua Giáo Dục Trải Nghiệm.pdf
  2642  LVTS-2019 - Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Học Viên Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân I Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  2643  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2644  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cho Cán Bộ Chiến Sĩ Công An Người Dân Tộc Thiểu Số Tỉnh Điện Biên.pdf
  2645  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Cho Trẻ Làm Quen Với Môi Trường Xung Quanh Ở Các Trường Mầm Non Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2646  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2647  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2648  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc, Giáo Dục Trẻ Ở Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tổng Hợp Và Công Tác Xã Hội Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  2649  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Chủ Nhiệm Lớp Trong Môi Trường Giáo Dục Đa Văn Hóa Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2650  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Của Các Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2651  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Của Tổ Chuyên Môn Ở Trường TH&THCS Minh Khai, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Theo Yêu Cầu Của Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Tổng Thể.pdf
  2652  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Cho Người Lớn Ở Các Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2653  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.pdf
  2654  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Lý Luận Chính Trị Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2655  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2656  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS.pdf
  2657  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Ngữ Văn Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2658  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Tiếp Cận Năng Lực Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2659  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Anh Tại Trường Trung Học Cơ Sở Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long Theo Tiếp Cận Phát Triển Năng Lực.pdf
  2660  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Theo Hướng Trải Nghiệm Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Cao Thắng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2661  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Vùng Đăc Biệt Khó Khăn Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2662  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Toán Ở Các Trường THCS Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông.pdf
  2663  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Phân Hóa Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2664  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu.pdf
  2665  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hình Thức Trải Nghiệm Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2666  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Hình Thức Trải Nghiệm Ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Lai Châu Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới.pdf
  2667  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2668  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai.pdf
  2669  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Cho Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Lai Châu.pdf
  2670  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Của Giáo Viên Chủ Nhiệm Lớp Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2671  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Di Sản Văn Hóa Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Cao Bằng.pdf
  2672  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2673  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Phòng Ngừa Nạn Tảo Hôn Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2674  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Trải Nghiệm Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2675  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Tỉnh Cao Bằng Theo Định Hướng Đổi Mới Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông.pdf
  2676  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên.pdf
  2677  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Nội Bộ Trường Học Ở Các Trường Tiểu Học Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2678  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra Nội Bộ Ở Các Trường Tiểu Học Ở Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai Theo Tiêu Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục.pdf
  2679  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Các Trường THCS Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2680  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Liên Kết Đào Tạo Ở Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2681  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Làm Quen Với Chữ Viết Cho Trẻ Mẫu Giáo Tại Hệ Thống Trường Mầm Non Little Sol Montessori - Thành Phố Hà Nội.pdf
  2682  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Người Học Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo Ở Trường Đại Học Sư Phạm-Đại Học Thái Nguyên.pdf
  2683  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Phòng Chống Bạo Hành Trẻ Em Ở Các Trường Mầm Non Trên Địa Bàn Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2684  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2685  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Bắc Quang, Hà Giang.pdf
  2686  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Sinh Viên Khoa Tiếng Hàn Quốc, Trường Đại Học Hà Nội.pdf
  2687  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Của Học Sinh Bán Trú Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Khu Vực Phía Tây Tỉnh Yên Bái.pdf
  2688  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Của Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Lào Cai.pdf
  2689  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm Ứng Dụng Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2690  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằng.pdf
  2691  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Tự Đánh Giá Theo Tiêu Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng Ở Một Số Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2692  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Thực Hành Nghề Cho Học Viên Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang.pdf
  2693  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Ngành Công Nghệ Thông Tin Tại Học Viện Khoa Học Và Công Nghệ.pdf
  2694  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy Của Giảng Viên Tại Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên.pdf
  2695  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Học Sinh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2696  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Định Kỳ Ở Các Trường THPT Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương.pdf
  2697  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Sự Phát Triển Của Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2698  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Tại Các Trường Tiểu Học Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2699  LVTS-2019 - Quản Lý Huy Động Nguồn Lực Xây Dựng Trường Mầm Non Theo Hướng Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Ở Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  2700  LVTS-2019 - Quản Lý Phát Triển Kĩ Năng Học Hợp Tác Cho Học Sinh Tại Trường THPT Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2701  LVTS-2019 - Quản Lý Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Tỉnh Lai Châu Theo Chuẩn Hiệu Trưởng Mới.pdf
  2702  LVTS-2019 - Quản Lý Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Lấy Trẻ Em Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2703  LVTS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội Theo Tiếp Cận CIPO.pdf
  2704  LVTS-2019 - Quản Lý Đánh Giá Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Theo Chuẩn Nghề Nghiệp.pdf
  2705  LVTS-2019 - Quản Lý Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Tiếng Anh Theo Định Hướng Năng Lực Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng.pdf
  2706  LVTS-2019 - Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt - Thành Phố Hạ Long Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh.pdf
  2707  LVTS-2019 - Quản Lý Đội Ngũ Hiệu Trưởng Các Trường THPT Tỉnh Bến Tre Theo Chuẩn Hiệu Trưởng.pdf
  2708  LVTS-2019 - Quản Lý Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Hoạt Động Giáo Dục Trẻ Tại Các Trường Mầm Non Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2709  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THPT Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2710  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  2711  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Đánh Giá Sự Phát Triển Của Trẻ Cho Giáo Viên Mầm Non Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  2712  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Cho Học Viên Là Đối Tượng Kết Nạp Đảng Tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.pdf
  2713  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Cho Cán Bộ Quản Lý Các Trường THCS Thành Phố Hạ Long Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục.pdf
  2714  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Cho Cán Bộ Đoàn Cấp Cơ Sở Ở Đại Học Thái Nguyên.pdf
  2715  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Tiểu Học Đáp Ứng Yêu Cầu Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2716  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Môn Tiếng Việt Cho Giáo Viên Các Trường Tiểu Học Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới.pdf
  2717  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.pdf
  2718  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Các Trường Liên Cấp Theo Chuẩn Hiệu Trưởng Ở Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.pdf
  2719  LVTS-2019 - Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Quản Lý Nhóm Lớp Cho Giáo Viên Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2720  LVTS-2019 - Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Cho Sinh Viên Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên Theo Định Hướng Trải Nghiệm Nghề Nghiệp.pdf
  2721  LVTS-2019 - Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Học Sinh Ở Các Trường Tiểu Học Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  2722  LVTS-2019 - Tổ Chức Thực Hiện Kiểm Định Chất Lượng Các Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng Trong Bối Cảnh Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục.pdf
  2723  LVTS-2019 - Xu Hướng Chọn Nghề Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tỉnh Tây Ninh.pdf
  2724  LVTS-2019 - Quản Lí Hoạt Động Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Cho Học Sinh Các Trường Tiểu Học Trên Địa Bàn Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2725  LVTS-2019 - Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Sư Phạm Cho Giáo Viên Trường Tiểu Học Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2726  LVTS-2019 - Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Theo Tiếp Cận Năng Lực Tại Trường Tiểu Học Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.pdf
  2727  LVTS-2019 - Quản Lý Đào Tạo Tại Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội Theo Tiếp Cận CIPO.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TvKwXth7AAlbHdYRUIprOHxoQHzqhb7N
   
  Last edited: Apr 14, 2020

Share This Page