Luận Văn Thạc Sĩ Giáo Dục Ý Thức Chủ Quyền Biển, Đảo Của Tổ Quốc Cho Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử Lớp 12 Trung Học

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Lịch Sử' started by nhandanglv123, Mar 29, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Giáo Dục Ý Thức Chủ Quyền Biển, Đảo Của Tổ Quốc Cho Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử Lớp 12 Trung Học Phổ Thông
  Trong sự phát triển chung của thế giới và trong nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”. Luật giáo dục (2005) trong điều 2 cũng đã quy định: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trên cơ sở quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng và dựa trên sự phân tích rõ ràng bối cảnh quốc tế cũng như trong nước, trong chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận định “Giáo dục nước ta trong thập kỉ tới phát triển trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh và phức tạp.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Quang Hiển
  • Tác giả: Vũ Thị Sáng
  • Số trang: 142
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67687
  https://drive.google.com/uc?id=10fwJW5pwEezstPj_IIGqnnxjyhSfznHx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page