Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Tác Sinh Viên Trường CĐSP Hà Tây Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Công Tác Sinh Viên Trường CĐSP Hà Tây Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục
  Trước bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và sự tiến bộ xã hội. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29- NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế đã chỉ rõ: “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cối lõi và cấp thiết, từ những quan điểm chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung và phương pháp, cơ chế chính sách điều kiện đảm bảo thực hiện đổi mới sự lãnh đạo của Đảng sự quản lý của nhà nước đến các hoạt động QL của các cơ sở giáo dục- đào tạo và việc tham gia của gia đình nhà trường cộng đồng, XH và bản thân người đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Thúy Hằng
  • Tác giả: Lưu Thị Tâm
  • Số trang: 138
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99374
  https://drive.google.com/uc?id=1-fYnSQX4U34Y1Y5cMSFKkxC2wLOzynyQ
   

Share This Page