Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Âm Nhạc Tiểu Học Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Âm Nhạc Tiểu Học Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực
  Nhà giáo là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định chất lượng giáo dục. Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ vừa cơ bản vừa cấp thiết của mỗi nhà trường hiện nay. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI của Đảng ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; đã chỉ rõ: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, trong đó: Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Kiều Oanh
  • Tác giả: Đỗ Văn Định
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99997
  https://drive.google.com/uc?id=1qI-UzpiLTU4pRUo_BfjLc7Uk5zabxxpB
   

Share This Page