Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục
  Đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định đến năm 2020 xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta luôn coi sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành giáo dục có nhiệm vụ đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và trình độ tay nghề, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua đề án: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” xác định mục tiêu đổi mới là: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Dương Thị Hoàng Yến
  • Tác giả: Đỗ Ngọc Ngà
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64281
  https://drive.google.com/uc?id=16AA5K44acUQc-0c_GddvmgkRPmg2qrcX
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page