Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, May 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
  Bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống của các dân tộc là những vấn đề căn bản và cốt lõi, nền tảng nhất để làm nên nét riêng của mỗi dân tộc, tạo nên sự khác biệt giữa các dân tộc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (tháng 01 năm 2016) Đảng ta nhấn mạnh quan điểm, khẳng định đường lối phát triển văn hóa trong sự nghiệp xây dựng xã hội phát triển bền vững ở Việt Nam: “Xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Tác giả: Lục Mạnh Phương
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...thong-huyen-vi-xuyen-tinh-ha-giang-58895.html
  https://drive.google.com/uc?id=1wLd1WjNiRubTqJWWHmflTbhDphkoRrcL
   

Share This Page