Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Hoạt Động Ngoại Khóa Của Học Viên Ở Các Trường Đại Học Công An Nhân Dân Đáp Ứng Chuẩn Đầu Ra

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by AlexEa, Mar 13, 2024.

 1. AlexEa

  AlexEa Member

  upload_2024-3-13_14-10-7.png
  1. Xây dựng được hệ thống khái niệm, phân tích rõ nội hàm khái niệm về HĐNK của học viên ở các trường đại học CAND đáp ứng CĐR và QLHĐNK của học viên ở các trường đại học CAND đáp ứng CĐR. Làm rõ nội dung, phương thức HĐNK và các nội dung QLHĐNK của học viên ở các trường đại học CAND đáp ứng CĐR, đồng thời chỉ ra các yếu tố tác động đến QLHĐNK của học viên ở các trường đại học CAND đáp ứng CĐR.
  2. Dựa trên cơ sở lý luận, luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng HĐNK của học viên ở các trường đại học CAND đáp ứng CĐR; thực trạng QLHĐNK của học viên ở các trường đại học CAND đáp ứng CĐR và thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến QLHĐNK của học viên ở các trường đại học CAND đáp ứng CĐR.
  3. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực trạng, luận án đã đề xuất một số biện pháp cơ bản, có tính cần thiết và tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả QLHĐNK của học viên ở các trường đại học CAND đáp ứng CĐR./.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS Lã Hồng Phương, TS Trần Xuân Phú
  • Tác giả: Vũ Thị Hồng Hạnh
  • Số trang: 227
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2024
  Link Download
  https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.2&view=43503
  https://drive.google.com/file/d/1aoOV9RxHdcKdCcbOwjCbSnh5QnTBWTps
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 13, 2024

Share This Page