Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Thi Đua, Khen Thưởng Đối Với Giảng Viên Học Viện Chính Sách Và Phát Triển

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Nov 25, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Thi Đua, Khen Thưởng Đối Với Giảng Viên Học Viện Chính Sách Và Phát Triển, Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
  Lịch sử cách mạng Việt Nam đã sản sinh ra các phong trào thi đua yêu nước và cũng chính lịch sử đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tìm kiếm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đã tích cực học tập, vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, kinh nghiệm của các nước đi trước, kết hợp với truyền thống dân tộc vào sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”, Người đã khẳng định: “Thi đua – khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”[32, tr.473]. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Người nói: “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”[63, tr.407].
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thanh
  • Tác giả: Đỗ Thị Anh
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-13414
   

Share This Page