Luận Văn Thạc Sĩ Sử Dụng Trò Chơi Dân Gian Nhằm Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Tiểu Học Miền Núi Đông Bắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by admin, Feb 1, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-10-1_11-42-38.png
  Tiểu học là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục phổ thông, có mục tiêu “...hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở”[8], trong đó, đạo đức là một phẩm chất quan trọng đƣợc xếp ở vị trí hàng đầu. Giáo dục đạo đức cho học sinh là quá trình chuyển hóa tích cực, tự giác những chuẩn mực xã hội thành nhận thức, thái độ, hành vi thói quen, giúp các em trở thành những ngƣời công dân mẫu mực, ngƣời lao động sáng tạo nhằm đáp ứng những yêu cầu phát triển của xã hội và thời đại. Mọi công dân đều có đạo đức tốt, xã hội đạt đến trình độ văn minh, đó là một xã hội lý tƣởng. Giáo dục đạo đức cho học sinh là một quá trình lâu dài, phức tạp, diễn ra hàng ngày, khi trẻ em tham gia vào các mối quan hệ trong gia đình, trong nhà trƣờng và ngoài xã hội với các tình huống khác nhau.
  • Luận văn thạc sỹ giáo dục
  • Chuyên ngành lý luận và lịch sử giáo dục
  • Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Hộ, Phạm Viết Vượng
  • Tác giả: Hà Thị Kim Linh
  • 155 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Đại Học Thái Nguyên 2012
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1HfF5AUMaq-lPiulHo1oQbREpODkKMrja
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Oct 1, 2023

Share This Page