Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Lý Thuyết Quản Lý Sự Thay Đổi Trong Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Nov 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Vận Dụng Lý Thuyết Quản Lý Sự Thay Đổi Trong Quản Lý Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thụy Hương - Thành Phố Hải Phòng
  Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi vào quá trình quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học phổ thong (THPT) Thụy Hương - Hải Phòng. Đánh giá thực trạng quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT Thụy Hương - Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo lý thuyết quản lý sự thay đổi ở trường THPT Thụy Hương - Hải Phòng. Thử nghiệm quy trình được đề xuất: Nghiên cứu các cơ sở lý luận của quy trình vận dụng lý thuyết quản lý sự thay đổi; Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý sự thay đổi trong việc đổi mới phương pháp dạy học - nguyên nhân của thực trạng. Rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất quy trình vận dụng lý thuyết sự thay đổi vào việc đổi mới phương pháp dạy học.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Văn Quân
  • Tác giả: Trịnh Văn Kiên
  • Số trang: 122
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1052024
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2018

Share This Page