Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường THPT Thành Phố

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Mar 29, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vận Dụng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm Trong Dạy Học Giáo Dục Công Dân Ở Các Trường THPT Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh
  Giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Đảng và Nhà nước ta luôn coi con người là động lực, là mục tiêu của sự phát triển. Đặc biệt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta đã khẳng định: Nguồn lực lớn nhất của chúng ta là con người Việt Nam, trong đó có tiềm lực về trí tuệ. Để đáp ứng mục tiêu trên, yêu cầu tìm kiếm phương thức cho sự phát triển nguồn nhân lực ở nước ta là “lấy việc hình thành năng lực người học làm trung tâm, làm mục tiêu đào tạo thay cho truyền thụ kiến thức” trở thành nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa quan điểm của Đảng về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Toàn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ký
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-thanh-pho-ha-long-tinh-quang-ninh-73424.html
  https://drive.google.com/uc?id=1HYn7Of7um8_Wo_mAGXRP_5WVqdN-g4FE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page