Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Tiên Tiến Khối Ngành Kỹ Thuật Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Xây Dựng Bộ Tiêu Chí Đánh Giá Chương Trình Đào Tạo Tiên Tiến Khối Ngành Kỹ Thuật Ở Việt Nam
  Xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức và sự bùng nổ của công nghệ thông tin và khoa học đang đặt ra cho giáo dục những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định cho sự phát triển của đất nƣớc đó là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. Chính vì vậy, Đại hội Đảng lần thứ XI xác định “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Để phát triển giáo dục và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của Việt Nam, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nƣớc trong giai đoạn mới, Nghị quyết 29 của TW (2013) [2] chỉ đạo: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất ngƣời học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục Nhà trƣờng kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hồng Quang
  • Tác giả: Đỗ Lệ Hà
  • Số trang: 217
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=26452
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 12, 2019

Share This Page