Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Tiêu Chí Văn Hóa Nhà Trường Trong Các Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, May 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, Cương lĩnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI chỉ rõ“Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam..." [12, tr.6]. Trong những năm qua chất lượng đào tạo của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nhìn chung đã được cải thiện đáng kể, dần dần từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, song một thực tiễn đặt ra, hầu hết các trường tập trung mở rộng quy mô đào tạo, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng giáo dục. Hơn nữa, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng tiêu cực đến một số hoạt động sư phạm trong nhà trường. Tất cả những yếu tố trên đang hàng ngày, hàng giờ trực tiếp tác động đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của học sinh - sinh viên.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ
  • Tác giả: Nguyễn Duy Phấn
  • Số trang: 211
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...uong-cao-dang-ky-thuat-cong-nghiep-58986.html
  https://drive.google.com/uc?id=1751zyyGHvqJLCav-dpCk6eee-kPrSmZ5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page